Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisen hakumenettelyn asetusmuutos

SAK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

Valtioneuvoston asetus perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö
www.lausuntopalvelu.fi

VN/4300/2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut esityksen asetusmuutoksesta, jolla koulutuksen järjestäjä voisi tarveharkintaisesti lisätä TELMA-koulutuspaikkojen aloitusmäärää yhteishaussa varasijojen voimassaoloaikana.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry pitää esitystä tarpeellisena ja kannatettavana.

Vaativan erityisen tuen opiskelupaikkojen riittävyydessä on ollut ongelmia. Esitys uudesta 5 a §:stä tukee TELMA-koulutukseen hakevien oppivelvollisten yhdenvertaista asemaa ja edistää koulutuksen saavutettavuutta.

SAK esittää harkittavaksi tulisiko vastaava tarveharkintainen opiskelijapaikkamäärien tarkastelu ulottaa myös tutkintoon valmentavaan TUVA-koulutukseen sekä kansanopistojen opistovuoden osalle. Tämä edistäisi erityisen tuen ja etenkin vaativan erityisen tuen opiskelijoiden siirtymistä valmentavan koulutuksen piiristä varsinaisiin toisen asteen opintoihin ja tutkintokoulutukseen. TUVA-koulutus voi joillekin oppivelvollisille olla paras tai ainoa väylä päästä valmentavan koulutuksen kautta suorittamaan tutkinto.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry