Luonnos ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä annetun lain muuttamisesta

SAK:n lausunto sisäministeriölle
21.02. 13:51

Sisäministeriö
www.lausuntopalvelu.fi

VN/24628/2023

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain 2 §:n muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan sääntelyä, jolla estettäisiin kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden kaistanvaihto työperäisen maahanmuuton puolelle. Keskeinen vaikutus oleskeluluvan hakijan kannalta olisi se, että turvapaikkamenettelyn kautta ei jatkossa olisi mahdollista päästä Suomen työmarkkinoille tai opiskelemaan, jos kansainvälisen suojelun hakemukseen tulee kielteinen päätös. Jotta turvapaikkaa hakenut voisi saada oleskeluluvan pykälässä tarkoitetuilla perusteilla, hänen pitäisi poistua Suomesta ja hakea oleskelulupaa kotimaastaan tai pysyvästä asuinmaastaan ulkomaalaislain 60 §:n mukaisesti.

Nykyinen ulkomaalaislain 49 §:n säännöksen soveltamiskäytäntö on mahdollistanut sen, että kansainvälistä suojelua hakeneella on turvapaikkamenettelyn aikana vireillä muitakin oleskelulupahakemuksia, joko Maahanmuuttovirastossa tai hallintotuomioistuimessa. Hakija on voinut jättää oleskelulupahakemuksen muulla kuin kansainvälistä suojelua koskevalla perusteella turvapaikkamenettelyn aikana tai saatuaan hakemukseensa kielteisen päätöksen.

SAK näkee, että ehdotettu kaistanvaihdon kielto on osaltaan perusteltu ja sillä voisi estää maahantulosäännösten kiertämistä, selkeyttää oleskelulupajärjestelmää ja vähentää perusteettomia turvapaikanhakemuksia sekä niistä aiheutettuja kuluja. Ehdotettu kaistanvaihdon kielto voisi osaltaan vaikuttaa myös siihen, että motivaatio maahantuloon ja turvapaikan hakemiseen itärajan yli vähenisi. Täytyy ottaa huomioon, että Venäjän toiminta, muuttoliikkeen välineellistäminen ja Suomeen kohdistuva vaikuttaminen muodostavat uhkan Suomen kansalliselle turvallisuudelle.

SAK katsoo, että kaistanvaihdon kiellon ei tulisi kuitenkaan olla ehdoton. Oleskelulupaprosessissa tulisi olla mahdollista käyttää harkintaa. Mikäli turvapaikanhakija on prosessin aikana työllistynyt työvoimapula-alalle, hänen työsuhteensa on aito ja palkka työehtosopimuksen mukainen, nuhteettomuusedellytys täyttyy ja henkilö on opiskellut kotimaista kieltä – silloin tulisi olla mahdollista hakea työntekijän oleskelulupaa ilman, että ensin pitäisi poistua Suomesta ja hakea oleskelulupaa kotimaastaan käsin.

Lopuksi SAK huomauttaa siitä, että esityksen lausuntoaika on ollut kohtuuttoman lyhyt ottaen huomioon aiheen monimutkaisuus.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry