Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 4 luvun muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

SAK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Sosiaali- ja terveysministeriö
kirjaamo@stm.fi

Lausuntopyyntönne 10.6.2020
VN/506/2020

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry lausuu seuraavasti:

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain 4 luvun muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain 4 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksiä.

Esityksen mukaan sairausvakuutuslain 4 lukuun lisätään uusi 1 a § ja 4 §:ään uusi 2 momentti, joilla on tavoitteena turvata yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden pääsy tutkimukseen ja hoitoon korvaamalla tähän liittyvät matkakustannukset myös silloin, kun tutkimus- tai hoitopaikkana on korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto. 

Lisäksi esityksessä on täsmennetty matkakustannusten korvaamista kiireettömän matkan lähtöpaikan osalta.

Palvelusetelillä järjestettävään hoitoon tehtyjen matkojen kustannukset ehdotetaan korvattavaksi enintään sen mukaan kuinka paljon matka olisi maksanut lähimpään valtion, kunnan tai kuntayhtymän terveydenhuollon toimintayksikön tutkimus- ja hoitopaikkaan. Tämä vastaa aiemmin vuosia, ennen vakuutusoikeuden 24.10.2019 antamaa ratkaisua, käytössä ollutta korvauskäytäntöä. 

Sairausvakuutuksesta korvattavan taksinkäytön enimmäishintaa ja korvausperustetta koskevien säännösten voimassaoloa ehdotetaan jatkettavaksi vuoden 2024 loppuun. Säännökset mahdollistavat sairausvakuutuksesta korvattavasta taksimatkasta vakuutetulta perittävästä enimmäishinnasta säätämisen valtioneuvoston asetuksella.

SAK näkee säädösmuutokset perustelluiksi eikä ehdota muutoksia luonnoksen mukaisiin esityksiin.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry