Lomakorvausten jaksotukseen, työssäoloehdon pidentämiseen ja euroistamiseen liittyvät asetuksien muutokset

SAK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun muuttamisesta ja Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 luvun muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö
www.lausuntopalvelu.fi

VN/31675/2023

Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun muuttamisesta
SAK vastustaa lomakorvausten jaksotusta, jonka toimeenpanoa asetusluonnoksella tarkennetaan. Tarkemmat perustelut löytyvät SAK:n antamasta lausunnosta liittyen hallituksen esityksessä HE 73/2023 linjattuihin työttömyysturvamuutoksiin.

Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 luvun muuttamisesta

SAK vastustaa työssäoloehdon pidentämistä 12 kuukauteen ja euroistamiseen liittyvien säästöjen kohdistumista erityisesti matalapalkkaisilla aloilla työskenteleviin keikka- ja osa-aikatyöntekijöihin. Tarkemmat perustelut löytyvät SAK:n antamasta lausunnosta liittyen hallituksen esityksessä HE 73/2023 linjattuihin työttömyysturvamuutoksiin.

Lausunnolla olevassa asetusluonnoksessa ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa määritettäessä vakiintuneeksi ansiotuloksi tulkitaan puolikkaiden työssäoloehtokuukausien tulot koko kuukauden tuloina. ”Työssäoloehtoon luettavaan kalenterikuukauteen katsotaan sisältyvän 21,5 työpäivää myös silloin, kun työssäoloehtoa kertyy puolikas työssäoloehtokuukausi.”

SAK on tuonut esiin edellä mainitun päivärahan laskentatavan johtavan kohtuuttomiin päivärahan heikennyksiin erityisesti soviteltua päivärahaa saavilla. Ongelman lieventämiseksi SAK on esittänyt jo aiemmin päivärahan laskentaan liittyvän korjausehdotuksen, joka tulisi nyt asetusluonnoksessa huomioida: ”Mikäli henkilön työssäoloehdon tarkastelujaksolta löytyy 12 kokonaista työssäoloehdon täyttävää kuukautta, päiväraha määriteltäisiin näiden kuukausitulojen perusteella. Puolikkaiden kuukausien tulot huomioitaisiin vain, jos työssäoloehto ei tarkastelujakson aikana täyttyisi kokonaisilla kuukausilla.”

Asetukseen ehdotetaan lisättäväksi 21 d) kohta, joka mukaan perhevapaiden ajalta maksettua alennettua palkkaa ei huomioitaisi vakiintuneena tulona. SAK kannatta lisäystä, sillä osassa työehtosopimuksista sovitun perhevapaiden ajalta maksettavan niin sanotun erotuspalkan ei tule heikentää mahdollista työttömyyspäivärahan tasoa.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry