Lausunto valtioneuvoston periaatepäätökseksi liikenneturvallisuusstrategiasta

SAK:n lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle
31.01.2022 15:35

Liikenne- ja viestintäministeriö

VN/13615/2019

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:ltä kirjallista asiantuntijalausuntoa valtioneuvoston periaatepäätöksestä liikenneturvallisuusstrategiaksi.

SAK kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu asiassa seuraavaa:

Liikenneturvallisuusstrategiassa on seitsemän strategista linjausta, jotka ohjaavat strategian mukaisen liikenneturvallisuusvision saavuttamista. Linjaukset ovat:

1) liikenneturvallisuus on koko yhteiskunnan yhteinen asia
2) päätöksenteon on perustuttava tietoon
3) eri toimijoiden liikenneosaamista on lisättävä
4) asenteiden on muututtava liikenteessä
5) liikennejärjestelmän ja sen kaikkien osien on oltava turvallisia
6) teknologinen kehitys tuo turvallisuutta
7) lainsäädännön on edistettävä turvallisuutta.

Liikennekasvatuksella on merkittävä rooli liikenneturvallisuuden ehkäisemisessä. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä on todettu seuraavaa:

Liikennekasvatus huomioidaan tulevien toisen asteen opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden valmisteluissa.

Toisen asteen opetussuunnitelmien ja tutkintojen vahvempi osallistaminen on perusteltua. Mitä aikaisemmin liikennekasvatus käynnistetään, sitä tehokkaampana liikennekasvatustoimintaa voidaan lähtökohtaisesti pitää. On tarkoituksenmukaista harkita myös, onko liikennekasvatusta mahdollista huomioida kattavammin jo perusopetuksen yhteydessä.

Luonnoksessa on korostettu teknologista kehitystä ja automaatiota osana liikenneturvallisuuden kehittämistä. Vaikka automaatiovalvonnan rooli tulee todennäköisesti korostumaan tulevaisuudessa, ei saa unohtaa myöskään viranomaisvalvontaa. Huomionarvoista on myös, että liikennevalvonnalla ei tähdätä pelkästään esimerkiksi ylinopeuden ehkäisemiseen. Liikennevalvonta tulee kohdistaa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Luonnoksessa on todettu lainsäädännön kehityksen yhteydessä seuraavaa:

Selvitetään muutostarpeita liittyen ajoterveyden edistämiseen, vesiliikenteen promillerajan laskemiseen sekä pyöräilyn ja mikroliikkumisen promillerajaan.

Selvitystyön tekemistä vesiliikenteen promillerajan laskemisesta vastaamaan tieliikenteen promillerajaa voidaan pitää perusteltuna. Periaatepäätöksessä on tunnistettu ansiokkaasti selvitystarpeet myös pyöräilyn ja mikroliikkumisen (esimerkiksi sähköpotkulaudat) promillerajan osalta.

Periaatepäätöksessä on tuotu esiin, kuinka päätöksenteon on perustuttava tutkittuun tietoon. Tavoitteet tietopohjan laajentamisesta ja syventämisestä ovat äärimmäisen kannatettavia. Huomionarvoista on, että onnistunut tietopohjainen päätöksenteko perustuu sekä tiedon keruuseen että käyttöön. Periaatepäätöksessä tulisi yleisen tietopohjan merkityksen lisäksi korostaa enemmän myös liikenneturvallisuuden tutkimusta.

On tärkeää kiinnittää huomiota viranomaisten resursseihin. Ilman riittävää resurssointia liikenneturvallisuusstrategian mukaisia toimenpiteitä tai tavoitteita ei ole mahdollista toteuttaa eikä saavuttaa.

Liikenneturvallisuuden parantamiseen voivat vaikuttaa monet eri tahot. Liikenneturvallisuutta ja vastuullisuutta on mahdollista kehittää yhdessä työntekijöiden ja työnantajien kanssa. Tieliikennealan työmarkkinajärjestöillä on laajaa kokemusta ja näkemystä liikenneturvallisuuteen liittyen ja tätä osaamista kannattaa hyödyntää.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry