Lausunto todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista ammatillisessa koulutuksessa

SAK:n lausunto Opetushallitukselle

Opetushallitus
www.lausuntopalvelu.fi

OPH-99-2023

Opetushallitus on valmistellut esityksen ammatillisessa koulutuksessa todistuksiin merkittävistä tiedoista. Esitys liittyy 1.7.2023 voimaan tulevaan asetusmuutokseen, joka täsmentää ammatillisissa perustutkinnoissa korotettujen arvosanojen merkitsemistä tutkintotodistuksiin.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry kannattaa esitystä ja pitää sitä ehdottoman välttämättömänä toisen asteen opiskelijoiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Nykyisen järjestelmän selkeä virhe on ollut, että ammattiin opiskelevien arvosanojen korotukset eivät tule kirjatuksi todistuksiin. Jatko-opintoihin siirryttäessä tämä on asettanut ammattiin opiskelleet epätasa-arvoiseen asemaan korkeakoulujen todistusvalintaa painottavassa opiskelijavalinnassa.

Muutoksen myötä ammatillisen perustutkinnon suorittaneen henkilön uudet korotetut arvosanat merkitään tutkintotodistukseen ja kansalliseen KOSKI-rekistereihin. Tämä edistää oleellisesti ammattiin opiskelevien tosiasiallisia mahdollisuuksia siirtyä korkea-asteen opintoihin todistusvalinnan kautta.

Kansalliseksi tavoitteeksi on asetettu, että korkea-asteen suorittaneiden määrää lisätään nykyisestä merkittävästi. Mikäli tavoitteeseen halutaan päästä, avainkysymys on, että ammatillista väylää pitkin siirtyvien opiskelijoiden mahdollisuudet siirtyä ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin ovat kaikilta osiltaan yhdenvertaiset lukion suorittaneiden kanssa.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry