Lausunto rautatiemarkkinoiden nykytilasta ja kehittämisestä henkilöliikennepalvelujen osalta

SAK:n lausunto Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille
15.09.2023 18:04

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

TRAFICOM/359988/03.06.03/2023

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:ltä kirjallista asiantuntijalausuntoa rautatiemarkkinoiden nykytilasta ja kehittämisestä henkilöliikennepalvelujen osalta.

SAK kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu asiassa seuraavaa.

Palveluiden hinnoitteluun on muodostunut pullonkaula dynaamisen lippujen hinnoittelun osalta. Tämä tarkoittaa, että viime hetkellä ostettu lippu voi olla matkan pituuteen suhteutettuna kohtuuttoman kallis. Tämä voi toimia kannustimena oman auton käyttöön julkisen sijasta. Digitaaliset lippujärjestelmät ovat helposti saavutettavissa, mutta joukkoliikenteeseen tulisi kehittää lippujärjestelmää, jossa asiakas pääsee yhdellä lipun ostolla paikasta A paikkaan B.

Ostoliikenteen kehittämisessä tulisi keskittyä enemmän aikataulusuunnitteluun. Tämä tapahtuu luomalla toimivat matkaketjut osana muuta alueellista joukkoliikennettä, mikä huomioi paremmin alueellisia tarpeita. Ostoliikenteen kehittämiseen tulisi tulevaisuudessa lisätä määrärahoja tarjonnan parantamiseksi. Tämä tukisi myös vihreää siirtymää.

Henkilöliikenteen markkinat tulisi avata Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimusraportin (Henkilöjunaliikenteen järjestämisvaihtoehtojen arviointia, 2/2023) pohjalta. Markkinaehtoinen henkilöliikenne järjestettäisiin ns. open access -periaatteella, jolloin rautatieyritykset osallistuisivat liikenteen järjestämiseen omalla kalusto- ja markkinariskillä.

Ostoliikenteen kilpailuttamiseksi alettaisiin valmistelemaan mallia. Ostoliikenteen osalta tulisi luoda yhdenvertainen mahdollisuus osallistua kilpailutukseen. Tämä voidaan ratkaista perustamalla ostoliikennettä koskeva kalustoyhtiö, joka voi olla esimerkiksi olemassa oleva Junakalusto Oy.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry