Lausunto päästökauppadirektiivin toimeenpanosta

SAK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

Työ- ja elinkeinoministeriö

VN/30314/2022

SAK kiittää mahdollisuudesta lausua päästökaupan arviointimuistioista. Päästökauppa on yleisesti tunnustettu kustannustehokkaaksi ja teknologianeutraaliksi ilmastopolitiikan työkaluksi. SAK kannattaa päästökaupan tavoitteen kiristämistä sekä päästökaupan laajentamista uusille kaavailluille sektoreille.

SAK kannattaa meriliikenteen sisällyttämistä osaksi nykyistä päästökauppaa esitetyin muutoksin (78 Mt edestä myönnetyt lisäpäästöoikeudet). Ehdotus sisältää poikkeuksia koskien jäävahvisteisten alusten kohtelua ja ns. saaripoikkeaman. SAK:n näkemyksen mukaan helpotukset talvimerenkulkuun (ns. jäävahvisteisten alusten poikkeus) on tarpeellinen tasapuolisuuden näkökulmasta.

Direktiiviehdotuksen osana esitetään, että pelkästään kestävää biomassaa (>95 %) käyttävät laitokset siirtyisivät pois päästökauppasektorilta taakanjakosektorille. Siirron vaikutukset ovat epäselviä – ei ole esimerkiksi selvää, miten se vaikuttaa kansallisten päästökiintiöiden laskentaperusteisiin. Siirron tavoitteena on vähentää ilmaiseksi jaettujen päästöjen määrää. Toimenpiteen seurauksena yksittäisen laitoksen voi olla seospoltto (esim. 10 % turvetta) saattaa olla järkevämpää ja siten sen seurauksena kokonaispäästöt voivat jopa kasvaa.

Direktiivin muutosten myötä ilmaisjaosta luovutaan asteittain sellaisilla aloilla ja tuotteilla, jotka tulevat mukaan hiilirajamekanismiin. Hiilirajamekanismin perusteena on alusta asti ollut torjua ilmastopolitiikan vapaamatkustamista. Ilmaisjaon poistuminen näiltä sektoreilta yhdessä hiilirajamekanismin kanssa on johdonmukaista politiikkaa.

SAK:n näkökulmasta päästökaupan huutokauppatulojen käyttöön tulisi kiinnittää huomiota; tuloja tulisi ohjata mm. työntekijöiden uudelleenkoulutukseen, ei pelkästään fyysisiin investointeihin.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry