Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi veroilmoituksen tiedoista

SAK:n lausunto Verohallinnolle
19.12.2022 16:17

Verohallinto

VH/4437/00.01.00/2022

Verohallinto on pyytänyt Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:ltä kirjallista asiantuntijalausuntoa luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi veroilmoituksen tiedoista.

SAK kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu asiassa seuraavaa.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan vähennykseen liittyen kiinnitämme huomiota päätösluonnoksessa käytettyyn termistöön. Verohallinnon päätösluonnoksessa käytetään seuraavia käsitteitä (muun muassa 5 §, 6 § ja 9 §):

tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulujen väliaikaisesta lisävähennyksestä
ja
tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleisestä lisävähennyksestä

Tarkennettakoon, että lakialoitteeseen LA 69/2022 vp perustuva tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoihin perustuva vähennys on yhdistelmävähennys, joka koostuu kahdesta osasta (lihavoinnit allekirjoittaneen):

1) tutkimusmenojen määrään perustuvasta yleisestä lisävähennyksestä
sekä
2) menojen määrän kasvuun perustuvasta ylimääräisestä lisävähennyksestä

Verovuosina 2021–2027 voimassa oleva verovähennys taas on tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys (muun muassa HE 196/2020 vp).

Verohallinnon päätösluonnoksen termistön tulisi vastata lakialoitteen ja hallituksen esityksen termistöä.

SAK:lla ei ole päätösluonnoksesta lausuttavaa muilta osin.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry