Lausunto luonnoksesta Kansalliseksi metsästrategiaksi (KMS2035)

SAK:n lausunto maa- ja metsätalousministeriölle

Maa- ja metsätalousministeriö

VN/26649/2022

Metsästrategian kärkihankkeet ovat laajoja ja kattavasti taustoitettuja. Strategialuonnoksessa on ansiokkaasti tunnistettu työntekijöiden jatkuvan osaamisen kehittäminen, millä on suuri merkitys metsäalan rooliin tulevaisuudessa.

On äärimmäisen tärkeää, että työntekijät ja heidän edustajansa ovat laajasti mukana strategiatyössä myös tulevaisuudessa. Liitot ovat osallistuneet strategian valmisteluun ja tätä perusteltua toimintamallia tulee jatkaa tulevaisuudessa. Työntekijöille on paljon annettavaa myös metsästrategian käytännön toteuttamisessa. Strategiassa voisi painottaa tarkemmin myös tulevaa merkityksellistä sidosryhmäyhteistyötä.

Maankäyttösektori muuttui vuonna 2021 ensimmäisen kerran hiilinielusta nettopäästöjen lähteeksi. Kyse on merkittävästä muutoksesta. Metsä on maankäyttösektorin merkittävin hiilinielu. Kehitykseen on vaikuttanut muun muassa hakkuumäärät sekä metsien kasvun hidastuminen. Metsän kasvun hidastuminen voi vaikuttaa hiilinielun kokoon tulevien vuosien aikana.

Metsästrategiassa tulisi laajemmin huomioida maankäyttösektorissa tapahtuneet muutokset ja sen vaikutukset kansalliseen metsäpolitiikkaan. Erityisesti on keskityttävä siihen, kuinka muutokset vaikuttavat Suomen ilmasto-, elinkeino- ja energiapoliittisiin tavoitteisiin.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry