Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

SAK:n lausunto valtiovarainministeriölle
23.11.2020 10:15

Valtiovarainministeriö

VN/813/2020

SAK tukee valtioneuvoston esitystä laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta.

Nyt voimassa oleva rahanpesulaki tuli voimaan 3.7.2017. Rahanpesulain tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, edistää tällaisen toiminnan paljastamista ja selvittämistä sekä tehostaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja takaisinsaantia.

Suomi on saanut viime vuonna komissiolta huomautuksen rahanpesudirektiivien toimeenpanon laiminlyönnistä. Lisäksi OECD:n maa-arvioraportissa huomautettiin Suomen puutteista erityisesti terrorismin rahoittamisen estämisen koskevien säännösten osalta. Kiitosta Suomi on saanut kansain- välisestä yhteistyöstä ja riskiarvioinnista sekä tiedostelutiedon keräämisestä.

Valtioneuvosto esittää direktiivin muutosta, joka sisältää täsmentämistä ulkomaalaisen trustin määritelmää, tarkennuksia siihen, mitä elementtejä ilmoitusvelvollisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien vähentämiseksi ja tehokkaaksi hallitsemiseksi laadittujen toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja valvonnan tulee sisältää, asiakkaan tuntemuksen kasvattamista ja tarkennettavaksi ilmoitusvelvollisuutta, salassapito-velvollisuutta sekä liiketoimen keskeyttämistä koskevaa säännöstä.

Lisäksi ehdotetaan muuttaa yhteisön velvollisuutta pitää yllä tosiasiallisia edunsaajiaan koskevia tietoja koskevaa säännöstä niin, että rahanpesulain mukaisten valvontaviranomaisten ja rahanpesun selvittelykeskuksen tulee päästä tosiasiallisia edunsaajia koskeviin tietoihin ilman aiheetonta viivytystä.

Ehdotetaan muutettavaksi myös pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annettua lakia pankki- ja maksutilirekisteriin tallennettavien tietojen osalta lisäämällä maininta siitä, että tilinhaltijan ollessa oikeushenkilö tulisi ilmoittaa myös tilin käyttöoikeudenhaltijat ja heidän säännöksessään jo aikaisemmin mainitut tiedot.

SAK tukee muutoksia ja valtioneuvoston pyrkimyksiä tarkentaa rahanpesun ja terrorismin lainsäädäntöä turvallisuuden lisäämiseksi.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry