Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

SAK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

Työ- ja elinkeinoministeriö

VN/14579/2022

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:ltä kirjallista asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta.

SAK kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu asiassa seuraavaa.

Kuljetusalan yritysten polttoainetuen tavoitteena on alan yritysten taloudellisen aseman parantaminen kassa- ja likviditeettikriisin helpottamiseksi samoin kuin mahdollisten konkurssien estäminen, koska toimialaa on kohdannut ulkoisesta kriisistä johtuva polttoaineiden hinnan äkillinen nousu. Hintojen muutoksiin ovat vaikuttaneet esimerkiksi raakaöljyn maailmanmarkkinahintojen nousu.

Esityksen on tärkeää huomioida työ- ja elinkeinoministeriön Koronapandemian tukipolitiikan arviointi -raportin (2022:39) suositukset. Toimiva tukipolitiikka perustuu perusteelliseen ja huolelliseen valmisteluun. Raportin mukaisesti pidentyessään yritystukitoimet hidastavat talouden sopeutumista. Tämän takia on tärkeää, että yritystuilla olisi julkilausuttu exit-strategia ja selkeästi määritelty takaraja. Vaikka käsillä oleva tuki on sinänsä ymmärrettävä, tuesta ei saa tulla vastaavaa toistuvaa ja tehotonta tuki-instrumenttia kuin osasta yritystukitoimista lopulta muodostui.

Huomionarvoista on, että esitetty instrumentti on tuki fossiilisille polttoaineille. Vaikka tuki on lyhytaikainen, sillä on vaikutusta liikenteen päästöihin. Fossiilittoman liikenteen tiekartan mukaiset liikenteen päästövähennystavoitteet eivät ole muuttuneet. Hallituksen esitykseen tulisi lisätä ainakin tiivis ilmastopoliittisten vaikutusten arviointi. Esityksen tulisi myös huomioida, että osalla kuljetusalan yrityksissä on sopimuksissaan polttoaineiden hinnat huomioon ottavia pykäliä.

SAK:lla ei ole lausuttavaa esitysluonnoksen yksityiskohdista.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry