Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

SAK:n lausunto Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö

VN/23773/2023

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:ltä kirjallista asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta.

SAK kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu asiassa seuraavaa.

Maapohjan kiinteistöveroprosentin eriyttäminen perusteltua

Kiinteistövero on hyvä vero, koska kiinteistövero ei vääristä kotitalouksien tai yritysten valintoja. Lisäksi veropohja on vakaa ja ennustettava, mikä on tärkeää muun muassa kunnille. Nykyisellään kiinteistövero perustuu rakennuksen ja maapohjan arvoon.

Maapohjan kiinteistöveroprosentin eriyttäminen yleisestä kiinteistöveroprosentista on perusteltu muutos, koska se mahdollistaa tehokkaamman maankäytön ohjauksen. Myös tutkimuskirjallisuus ja aiemmat selvitykset tukevat tätä näkökulmaa.

Kiinteistöveron alarajan (kerta)korotuksen määrää voidaan pitää suurena ja sen käyttöönoton aikataulua nopeana. Maapohjan veroprosentin alarajan korotus heijastuu pääkaupunkiseudun ja sen kehysalueiden kuntien rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttiin, jonka tulee olla 3,00 prosenttiyksikköä yleistä kiinteistöveroprosenttia korkeampi eli esityksen myötä vähintään 4,30 prosenttia. Asiassa on myös huomioitava suhdannepoliittiset näkökulmat.

Nyt käsillä olevan esityksen lisäksi on äärimmäisen tärkeää, että kiinteistöverouudistus saadaan hyväksyttyä tällä vaalikaudella. Kiinteistöverouudistuksen tavoitteena on uudistaa kiinteistöverotuksen arvostamisperusteet vastaamaan nykypäivän kustannus- ja hintatasoa sekä alueellisia hintaeroja.

Arvostamisuudistuksen päämääränä on, että verotusarvot heijastavat paremmin käypiä arvoja, ottaen samalla nykyistä paremmin huomioon markkina-arvot. Kiinteistöveron kohtuuttomat nousut voidaan huomioida lainsäädännössä esimerkiksi väliaikaisilla euromääräisillä hintakatoilla ja riittävän pitkillä siirtymäajoilla.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry