Lausunto esiselvityksestä fiskaalisten kassajärjestelmien soveltuvuudesta Suomeen

SAK:n lausunto Verohallinnolle
15.08.2018 14:25

Verohallinto
Harmaan talouden selvitysyksikkö
htsy@vero.fi

A53/00 00 01/2018

SAK kannattaa fiskaalisen kassajärjestelmän käyttöönottamista Suomessa. SAK yhtyy Harmaan talouden selvitysyksikön näkemykseen, jonka mukaan puskuroitu online-järjestelmä on varteenotettavin vaihtoehto. Tällöin yrityksen myyntitapahtumat tallentuvat puskuriin mahdollisissa verkon virhetilanteissa ja siirtyvät Verohallintoon verkkoyhteyden palautuessa.

SAK kannattaa fiskaalisen kassajärjestelmän toteuttamista laajassa mittakaavassa koskien 170 000 yritystä. Yrityksille koituvat perustamis- ja käyttökustannukset jäävät hyvin maltillisiksi, varsinkin kun ottaa huomioon mahdollisen hallinnollisen taakan kevenemisen.

Suomen kurottava kansainvälinen kehitys kiinni

Koska Suomessa ei ole nykyisin lainsäädäntöä, joka määrittäisi kassajärjestelmien tai kassalaitteiden vähimmäisvaatimukset, käyttötavat tai ominaisuudet, on tulonsalaus ja siten veronkierto helpompaa.

Esiselvityksessä todetaan, että Suomi on jäljessä kansainvälisestä kehityksestä, sillä fiskaalinen kassajärjestelmä on jo käytössä 15 EU-maassa. Tämä on huolestuttavaa, sillä Suomella olisi täydet edellytykset toimia eturintamassa uuden teknologian käyttöönottamisessa harmaan talouden torjumiseksi.

Hyvinvointivaltion rahoitus edellyttää verovajeen paikkaamista

SAK pitää uskottavana esiselvityksen arviota, että verotulot kasvaisivat Suomessa noin 120—140 miljoonaa euroa. Ruotsissa vastaava uudistus oli lisännyt verotuloja 5 %. Suomella ei ole varaa verovajeen ylläpitämiseen.

Tukee kilpailuneutraliteettia

Fiskaalisen kassajärjestelmän käyttöönotto tasaisi kilpailutilannetta, kun epärehellinen toiminta on hankalampaa ja valvonta tehokkaampaa. Epärehellisiä yrityksiä ei tule palkita rehellisten kustannuksella.

Mahdollistaa kuittikäytäntöjen kehittämisen

Fiskaalinen kassajärjestelmä mahdollistaisi kuittikäytäntöjen kehittämisen harmaan talouden kitkemiseksi. Esimerkiksi kuittiin tulostettavan QR-koodin avulla asiakas voisi halutessaan varmistaa kuitin maksutietojen rekisteröitymisen Verohallinnon tietokantaan. Tämä toimintatapa on käytössä jo joissain fiskaalisia online-järjestelmiä käyttävissä maissa (mm. Slovakia ja Venäjä).

Lisäksi tulisi pohtia, voitaisiinko yritykset velvoittaa antamaan asiakkaalle kuitti aina myös sähköisessä muodossa asiakkaan pyynnöstä.

Vastaa alustatalouden verotuksellisiin haasteisiin

SAK pitää myös positiivisena fiskaalisen kassajärjestelmän mahdollisuutta vastata verkkokaupan ja alustatalouden verotuksellisiin haasteisiin.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry