Lausunto erityisosaajadirektiivin täytäntöönpanosta

SAK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

Työ- ja elinkeinoministeriö
www.lausuntopalvelu.fi

VN/4278/2023

Esityksellä pantaisiin täytäntöön direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2021/1883, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa osaamistasoa vaativaa työtä varten sekä neuvoston direktiivin 2009/50/EY kumoamisesta.

Esityksen keskeisiä muutoksia olisi, että EU:n sinisen kortin myöntämisen edellytyksenä olevan palkkakynnyksen taso laskettaisiin samalle tasolle, kuin se on kansallisessa erityisasiantuntijan oleskeluluvassa.

SAK pitää ehdotettuja säädöksiä perusteltuina. Kansallisen luvan hakijoita ja EU:n sinisen kortin hakijoita tulisi kohdella samalla tavalla, joten esityksen mukainen palkkakerroin (1,0) on tarkoituksenmukainen. Lupajärjestelmä tulisi olla mahdollisimman selkeä. Tärkeä periaate kuitenkin on, että ulkomaalaisten työntekijöiden pitäisi tulla Suomeen työskentelemään suomalaisilla työehdoilla.

SAK katsoo, että pätevyyden arvioimisesta voi tulla aiempaa tulkinnanvaraisempaa ja haastavampaa, kun jatkossa ei vaadittaisi enää korkeakoulututkintoa, vaan muukin korkea ammattipätevyys kelpaisi.

SAK haluaa tuoda esille tarpeen täsmentää työnteko-oikeutta koskevaa sääntelyä. Esimerkiksi sinisen kortin haltijan perheenjäseneen työnteko-oikeutta koskevat säännökset olisi syytä täsmentää eritoten silloin, kun kyseessä on liikkuva työntekijä, joka työskentelee tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry