Lapsiperheiden ostovoiman vahvistamista tukevat lakimuutosesitykset

SAK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, lapsilisälain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö
kirjaamo.stm@gov.fi

VN/23775/2022

Esityksessä ehdotetaan lapsilisälain, työttömyysturvalain, toimeentulotuesta annetun lain, opintotukilain sekä sairausvakuutuslain väliaikaista muuttamista valtion vuoden 2023 talousarviossa päätettyjen, erityisesti lapsiperheiden ostovoiman vahvistamista tukevien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Lapsiperheiden tukemiseksi esitetään väliaikaisesti korotettavaksi työttömyysturvan lapsikorotusta, lapsilisän yksinhuoltajakorotusta, opintorahan huoltajakorotusta sekä toimeentulotuen alle 18-vuotiaiden lasten perusosaa. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain mukaisen yksityisen hoidon tuen hoitolisän enimmäismäärää esitetään korotettavaksi pysyvästi. Lisäksi sairausvakuutuslain lääkekorvausjärjestelmän vuosiomavastuu ehdotetaan jäädytettäväksi vuodelle 2023 vuoden 2022 tasoon.

Hallituksen esityksen tarkoituksena on tukea valtion talousarvion mukaisesti lapsiperheitä poikkeuksellisessa taloustilanteessa. SAK kannattaa mm. energian ja ruoan osalta nousseiden kustannusten kompensoimista myös sosiaaliturvan puolella ja näkee tärkeänä, että tukia kohdennetaan erityisesti pienituloisille lapsiperheille. Määräaikaisiksi ehdotetut muutokset suuntautuvat hyvin nimenomaisesti tukea tarvitseville. SAK suhtautuu kriittisesti esitykseen kirjattuun vaikutusarvioon, jonka mukaan työttömyysturvan lapsikorotusten nostamisella voisi olla työnteon kannustimia heikentävä vaikutus. Lapsikorotusten tarkoituksena on korvata lapsista aiheutuvia kuluja ja turvata näin työttömien lapsiperheiden toimeentuloa.

Pysyväisluonteisena muutoksena esitetään yksityisen hoidon tuen hoitolisän korottamista. Tältä osin hallituksen esitykseen on kirjattu osin ristiriitaisiakin vaikutusarvioita. SAK:n näkemyksen mukaan tämä toimi yhdessä varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kanssa voi kuitenkin parantaa perheiden mahdollisuuksia käyttää varhaiskasvatuspalveluita, lisätä työllisyyttä ja siten parantaa erityisesti naisten asemaa työmarkkinoilla.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry