Ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteiden muuttaminen

SAK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

Asetusehdotus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 24 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö
www.lausuntopalvelu.fi

VN/27138/2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut esityksen ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteiden muuttamisesta työelämäpalautteen soveltamisen osalta. Pyydettynä lausuntonaan Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry toteaa seuraavaa.

Esityksen mukaan osa-aikaisen työpaikalla tapahtuvan osaamisen hankkimisen osalta asetuksen työelämäpalautetta koskevaa säännöstä lykättäisiin ja sitä sovellettaisiin voimassa olevasta voimaantulosäännöksestä poiketen ensimmäisen kerran myönnettäessä varainhoitovuoden 2025 rahoitusta. Vallitsevan voimaantulosäännöksen mukaan sitä sovellettaisiin jo ensi vuoden rahoituksessa.

Perusteena muutokselle on, että kaikki koulutuksen järjestäjät eivät ole saaneet tallennettua yhdenmukaisesti työelämäpalautteen rahoituksessa käytettäviä osa-aikaisuustietojaan Opetushallituksen eHOKS-rekisteriin siten, että palautetta voisi hyödyntää vuoden 2023 rahoituksessa.

SAK ry pitää esitystä kannatettavana. Koska koulutuksen järjestäjät eivät tietojärjestelmissä ilmenneiden puutteiden vuoksi ole kyenneet tallentamaan kaikkia tarvittavia tietoja viranomaisrekisteriin, ei rahoituspäätöksiä ole syytä tehdä vaillinaisin tiedoin. SAK kuitenkin toteaa, että työelämäpalautteen keruu on ehdottoman tärkeää ammatillisen koulutuksen laadun varmistuksen näkökulmasta. On valitettavaa, että näiden oleellisten tietojen keruu ja tallennus on osoittautunut hankalaksi ja että työelämäpalautteen soveltaminen kokonaisuudessaan siirtyy näin paljon.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry