FFC har gett ut handbok om hur klimatförändringen påverkar det finländska arbetslivet – "Vi måste anpassa oss till de förändringar som sker"

Fackcentralen FFC:s klimatexpert Anni Toiviainen har sammanställt en handbok för fackförbunden och deras aktiva om hur man kan göra arbetstagarnas röst hörd i klimatdiskussionen.
09.03. 09:19
LÖNTAGAREN
Klimatförändringen har också positiva följder för Finland, men det är viktigt att vi också förstår alla negativa följder. Foto: iStock

– Klimatuppvärmningen är oundviklig och vi måste anpassa oss till de förändringar som den medför, konstaterar FFC:s klimatexpert Anne Toiviainen.

Nu har FFC sammanställt den första publikationen i Finland (på finska) som i större utsträckning lyfter fram metoder som fackförbunden och deras medlemmar kan utnyttja för att bättre kunna beakta klimatförändringens konsekvenser i det egna arbetet.

Det har tidigare varit svårt att hitta information om hur klimatförändringen påverkar arbetslivet i Finland, eftersom den information som har tagits fram i andra länder inte direkt kan tillämpas i finländska sammanhang. Det finns nämligen betydande regionala skillnader i vad klimatförändringen leder till.

Anne Toiviainen är klimatexpert på fackcentralen FFC.

– I finländska förhållanden talar man ofta om de positiva effekter som klimatförändringen medför, såsom en längre växtperiod. Men innan vi kan utnyttja de positiva följderna måste vi också förstå alla de negativa och problematiska konsekvenserna av klimatförändringen, betonar Anne Toiviainen.

Publikationen som Toiviainen har sammanställt innehåller omfattande och lättbegriplig information om hur väderleks- och klimatförhållandena förändras inom den närmaste framtiden samt hur förändringarna kommer att påverka ekonomin och människors hälsa. Dessutom går handboken igenom konsekvenserna för olika branscher.

Handboken bygger på en anpassningsguide som Europafacket ETUC har tagit fram, men man har fäst större vikt vid förhållandena i Finland och det finländska arbetslivet.

– Följderna av klimatförändringen omdefinierar ramarna för all mänsklig verksamhet. Om man inte beaktar förändringarna i tillräckligt god tid eller om man inte reagerar tillräckligt kraftigt på dem, kan man inte heller trygga arbetstagarnas rätt till säkert och meningsfullt arbete.

I publikationen går Toiviainen igenom två olika typer av klimatåtgärder – anpassningsåtgärder och begränsningsåtgärder. Genom båda typerna av åtgärder kan man påverka hur klimatförändringen framskrider.

Anpassningsåtgärderna går ut på att förebygga och minimera sådana negativa följder av klimatförändringen som det redan går att förutse. Till anpassningsåtgärderna hör också att dra nytta av de möjligheter som klimatförändringen medför.

Syftet med begränsningsåtgärderna är å sin sida att minska mängden växthusgaser som släpps ut i atmosfären samt stärka de kolsänkor som binder koldioxid från atmosfären.

Regeringen har som mål att Finland ska vara koldioxidneutralt före år 2035. FFC har redan tidigare betonat att arbetstagarna inte får glömmas bort när klimatåtgärderna planeras.

– I de flesta klimatpolitiska planer har man inte tagit hänsyn till hur klimatförändringen påverkar sysselsättningen eller arbetstagarnas kompetensbehov. För att anpassningen ska vara så rättvis som möjligt måste alla ha en möjlighet att delta i diskussionen om anpassningsåtgärderna. Därför måste arbetstagarnas, de förtroendevaldas och arbetarskyddsfullmäktiges kunnande i klimatfrågor stärkas.

Viktigt att medlemmarna får lära sig mer om förändringarna i den egna branschen

Fackförbunden kan påverka klimatåtgärderna på nationell, regional och lokal nivå samt på branschnivå och arbetsplatsnivå. Det är viktigt att fackförbunden deltar i det nationella beslutsfattandet och synliggör de risker som klimatförändringen medför för arbetstagarna. Facket måste också kräva att den sociala tryggheten ska stärkas och att det ska finnas en stabil finansiering för anpassningsåtgärderna.

Anni Toiviainen hoppas att den handbok hon nu har tagit fram ska väcka diskussion och intresse för de ändringar som är att vänta.

– Någon så här omfattande utredning om klimatförändringens konsekvenser i finländska förhållanden har inte tidigare gjorts. Klimatförändringen påverkar arbetslivet på många olika sätt, och fackförbunden har inte nödvändigtvis tid eller resurser att stanna upp och fundera på en så stor helhet, när de är upptagna med mer akuta frågor. Det har inte heller funnits tillräckligt med verktyg och material till stöd för diskussionen, konstaterar Toiviainen.

Fackförbunden borde också beakta konsekvenserna av klimatförändringen sina strategier och samtidigt öka medlemmarnas medvetenhet. Det kan man göra till exempel genom att förbundsledningen uttalar sig, genom informationskampanjer eller genom att publicera ställningstaganden och informationsmaterial. Det är speciellt viktigt att lyfta fram de förändringar som är nödvändiga inom den egna branschen, så att arbetstagarna blir medvetna om dem.

– Arbetstagarna måste skyddas mot de farliga följderna av klimatförändringen. Därför är det viktigt att man identifierar de specifika faror som finns inom varje bransch. De mest direkta effekterna syns i branscher som är beroende av naturresurser eller där man utför tungt arbete utomhus, men också till exempel turistbranschen är känslig för effekterna av klimatuppvärmningen. Det är viktigt att inse att effekterna av klimatkrisen sist och slutligen kommer att synas inom alla branscher.

Netta Heikkinen
(översättning och bearbetning: Jonny Smeds)

Fyra viktiga sätt för fackförbunden att beakta klimatförändringens effekter

  1. Varje fackförbund borde skriva in anpassningen till klimatförändringen i sin strategi och öka medvetenheten om frågan bland medlemmarna. Det finns många sätt att göra det – till exempel kan förbundsledningen uttala sig, man kan lansera kommunikationskampanjer och man kan publicera ställningstaganden och informationsmaterial.
  2. Förbunden måste informera arbetstagarna om vilka hälsorisker den globala uppvärmningen medför och hur klimatuppvärmningen påverkar arbetsförhållandena inom den egna branschen. Förbunden ska tillhandahålla branschspecifik utbildning och vägledning (t.ex. guider, broschyrer, utbildning av förtroendevalda) som lyfter fram de bästa sätten att anpassa arbetsplatserna till klimatförändringen och vidta nödvändiga arbetarskyddsåtgärder. För att kunna agera behöver man information – och informationen ska helst vara lättillgänglig och innehålla konkreta exempel som kan tillämpas i vardagen på arbetsplatsen.
  3. Facket ska lyfta fram arbetstagarperspektivet i den nationella klimatpolitiken och främja antagandet av nationella, regionala och branschspecifika anpassningsplaner som gör det lättare att förutse och förebygga de klimateffekter som berör arbetstagarna. Som stöd för beslutsfattandet behövs heltäckande utredningar om hur klimatförändringen påverkar sysselsättningen och arbetstagarnas kompetensbehov.
  4. Fackförbunden ska ställa krav på en stabil offentlig finansiering för anpassningsåtgärder, anpassningsutbildning och offentliga tjänster, inklusive de tjänster som kommer att påverkas mest av klimatförändringen.


Bekanta dig med FFC:s guide om klimatförändringen och arbetslivet (på finska).

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.