Ekonomi

I den ekonomiska debatten lyfter FFC fram löntagarnas perspektiv. Vi bevakar såväl de nuvarande som de blivande och de redan pensionerade löntagarnas intressen.
Välfärdsstaten ger ett bra tillväxtunderlag för näringslivet, vilket skapar möjligheter för människor att arbeta och försörja sig. Foto: Sonia Jansson / Gorilla

Fokus för FFC:s ekonomiska linje är att förbättra löntagarnas liv. Målet är:

 • hög sysselsättning
 • goda löner
 • ett jämlikt samhälle
 • en välfärdsstat som ger trygghet

Välfärdsstaten har visat att dess inkomstöverföringar och skyddsnät ger finländarna en stabil grund på vilken det är tryggt för människorna att bygga sitt eget liv. Välfärdsstaten ger också ett bra tillväxtunderlag för näringslivet, vilket skapar möjligheter för människor att arbeta och försörja sig.

Inom den ekonomiska politiken väger man ofta olika mål eller effekter mot varandra. Därför kan också de ekonomiska experterna ha väldigt olika syn på vad som borde göras. FFC lyfter fram löntagarnas perspektiv i debatten. Vi bevakar såväl de nuvarande som de blivande och de redan pensionerade löntagarnas intressen.

Våra mål för den ekonomiska politiken

Här kan du läsa mer om målen för valperioden 2019–2023.

1. Konjunkturutjämning förebygger arbetslöshet

Finland är en liten öppen ekonomi och därmed speciellt utsatt för kraftiga konjunkturväxlingar, eftersom chocker inom enskilda branscher lätt påverkar hela samhällsekonomin.

 • Att vi kan förebygga arbetslöshet och i synnerhet förhindra att arbetslösheten blir långvarig är viktigt såväl för de personer som berörs som för hela samhällsekonomin.
 • Under recessioner är det viktigt att upprätthålla sysselsättningen genom ekonomisk stimulans, och under konjunkturuppgångar ska de offentliga finanserna stärkas.
 • För att vi ska kunna minska arbetslösheten behövs också en aktiv arbetskraftspolitik. Arbetslösa måste få hjälp med jobbsökningen och vid behov med att uppdatera sitt kunnande, så att de snabbt kan få nytt jobb.

FFC:s sporrande sysselsättningsskydd

2. Goda jobb för alla

För det finländska samhället och finansieringen av välfärdsstaten är det viktigt att sysselsättningen är hög. FFC eftersträvar dock inte enbart hög sysselsättning. I stället för att enbart fokusera på antalet arbetstillfällen måste man också fästa uppmärksamhet vid kvaliteten på jobben.

Gott arbete kännetecknas av att det finns tillräckligt med jobb samt att arbetstagarna klarar sig ekonomiskt på sin lön och upplever att arbetet är säkert. Också den sociala tryggheten är en del av den här helheten. Avsikten med den sociala tryggheten är att trygga en tillräcklig utkomst under den tid då det inte finns jobb.

 • För att vi ska kunna ha en hög sysselsättning behövs också ett utbildningssystem som tryggar den kunskapsnivå som hela befolkningen behöver på arbetsmarknaden.
 • Effektiva arbetskraftstjänster hjälper människor att hitta ett nytt jobb då det behövs.

Så förlänger man tiden i arbetslivet och minskar sjukfrånvaron

3. Levnadsstandarden förbättras genom investeringar som stöder produktiviteten 

Hög kompetens, toppteknologi och tillräckliga investeringar i både samhället och företagen – det är receptet bakom Finlands framgång både historiskt och i framtiden.

Att produktiviteten ökar är också avgörande med tanke på löneutvecklingen och köpkraften. FFC är oroad över den svaga produktivitetsutvecklingen inom Finlands ekonomi. Det behövs både offentliga och privata investeringar. Ofta är det så att offentliga investeringar också leder till privata investeringar.

Redan före coronakrisen visste vi att vi behöver omfattande investeringar för att bekämpa klimatförändringen och ta itu med den teknologiska omställningen. För att vi nu ska kunna upprätthålla efterfrågan och starta upp ekonomin behövs betydande offentliga åtgärder och då måste fokus ligga på att lösa just de frågor som har att göra med klimatförändringen och den teknologiska omställningen.

Nu gäller det att bana väg för tillväxt efter coronakrisen

4. En hållbar och rättvis ekonomisk politik

Det räcker inte att bara fokusera på ekonomisk tillväxt, utan man måste också beakta den sociala och ekologiska hållbarheten. Att minska ojämlikheten är också ett mål för den ekonomiska politiken. Det går att påverka inkomst- och förmögenhetsskillnaderna till exempel genom lönepolitiken, socialskyddet och beskattningen.

När vi försöker uppnå tillväxt ska också klimatperspektivet beaktas. Finland måste stifta en lag om företagens ansvar för de mänskliga rättigheterna. Företagen måste kartlägga riskerna för kränkningar av de mänskliga rättigheterna inom sina värdekedjor, och agera för att minimera de här riskerna.

 • Finland måste ge sitt starka stöd åt Internationella arbetsorganisationen ILO, som slår fast de globala normerna i arbetslivet.
 • Man måste vidta ekonomiska sanktioner mot dem som inte följer arbetslivs- och miljökraven i EU:s handelsavtal.
 • Att de grundläggande rättigheterna i arbetslivet uppfylls måste vara en tyngdpunkt i biståndssamarbetet och ett villkor för affärsverksamhet. Av finansieringen måste 15 procent gå till att stödja medborgarsamhället.
 • Finland måste slå fast när vi kommer att uppnå en situation där 0,7 procent av nationalinkomsten går till utvecklingssamarbete – ett mål vi redan har förbundit oss till.

Frågor?

Ilkka Kaukoranta
Chefsekonom
040 752 8637
ilkka.kaukoranta@sak.fi
@ikaukora

Anni Marttinen
Ekonom
040 765 8584
anni.marttinen@sak.fi
@annimarttinen