Klimatförändringen och arbetslivet

FFC:s mål är att omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle ska ske på ett sätt som är rättvist för arbetstagarna.
Foto: Jaakko Lukumaa

Utbildningen spelar en nyckelroll när det gäller att uppnå en rättvis omställning. Arbetstagarna måste garanteras rätt och ekonomiska resurser att vid sidan av jobbet skaffa sig sådana färdigheter som gör det möjligt för dem att få nya arbetsuppgifter som stämmer överens med arbetsgivarens nya affärsstrategi, eller alternativt hjälper dem att hitta ett helt nytt jobb.

Inom vissa branscher, såsom kemi- och processindustrin, kan klimatpolitiken ha en stor inverkan på innehållet i arbetet, till exempel när det gäller förändrade arbetsprocesser, ny teknik eller de material och råvaror som används. I synnerhet inom dessa branscher bör staten och arbetsgivarna ekonomiskt stödja arbetstagarnas möjligheter att uppdatera sitt kunnande, till exempel genom EU:s fond för en rättvis omställning eller Europeiska socialfonden. Behov av att uppdatera kunnandet finns också inom andra industribranscher och transportsektorn samt inom den privata och offentliga servicesektorn.


Video om klimatförändringen och arbetslivet i FFC:s branscher (på finska).

FFC:s rekommendationer för en rättvis omställning i ett nötskal

 • Principerna för en rättvis omställning, som ingår i FN:s klimatavtal från Paris och har antagits av Internationella arbetsorganisationen ILO, ska skrivas in i lagstiftningen i Finland (klimatlagen).
 • Principerna för en rättvis omställning ska skrivas in i Finlands nationella, regionala och sektorspecifika klimat- och energistrategier.
 • Man ska utveckla verksamhetssätt som säkerställer att fackföreningsrörelsen och arbetstagarna fullt ut kan delta i beredningen, uppföljningen och verkställandet av regeringens och regionernas klimat- och energipolitik.
 • Sysselsättnings- och utbildningspolitiken ska göras till en del av klimatpolitiken.
 • Man måste utöka de offentliga och privata forsknings-, utvecklings- och innovationsåtgärderna samt investeringarna i en hållbar näringsstruktur.

  En rättvis klimatpolitik: Omställningen i olika länder (på finska)

  Klimatförändringen på arbetsplatserna inom FFC:s branscher

  Hösten 2019 utredde FFC hur dess medlemsförbund bedömer att klimatförändringen och åtgärderna för att dämpa den påverkar arbetslivet. Industrin och transportbranscherna berörs mest av klimatåtgärder, både politiska och marknadsmässiga. Inom de transportbranscher och privata servicebranscher som verkar nära kunderna beror de största förändringarna på att konsumenternas vanor och krav förändras. Inom de offentliga servicebranscherna grundar sig klimatåtgärderna i huvudsak på offentlig styrning.

  Utredningen visar att klimatåtgärderna påverkar sysselsättningen och leder till att arbetstagare övergår till andra branscher eller till nya arbetsuppgifter inom samma bransch. Den sammanlagda mängden arbete kommer ändå knappast att minska om åtgärderna genomförs på ett kontrollerat sätt.

  Inom många branscher leder ändå de skärpta målen för hur mycket utsläppen ska minska till oro över hur konkurrenskraften och jobben ska kunna bevaras. Behovet av att uppdatera arbetstagarnas kompetens ökar när jobben i allt större utsträckning finns inom andra branscher eller i andra arbetsuppgifter inom samma bransch.

  Inom branscher där arbetstillfällen har försvunnit på grund av andra strukturomvandlingstrender, såg arbetstagarna klimatåtgärder och klimatinvesteringar som både ett hot och en möjlighet. Om det inte finns nytt arbete i sikte inom den egna branschen, ansågs företagens klimatförpliktelser utgöra ett hot. Inom de branscher där nya gröna produkter och jobb förväntas uppstå sågs klimatåtgärderna däremot också som en sysselsättningsmöjlighet.

  Branschvisa bedömningar av klimatåtgärdernas konsekvenser

  Industrin

  • Klimatåtgärdernas inverkan på sysselsättningen bedömdes vara försiktigt positiva.
  • Det bedömdes finnas ett övergripande behov av att uppdatera kunnandet och omskola sig.
  • I byggbranschen bedömde man att sysselsättningen kommer att öka.
  • I många branscher inom industrin kan klimatåtgärderna medföra tillväxt, men samtidigt förväntades de nuvarande arbetsuppgifterna minska på grund av antingen klimatåtgärder eller andra strukturomvandlingstrender.
  • I många industribranscher har man också upptäckt ett behov av att ändra arbetstagarnas arbetsuppgifter.

  De privata servicebranscherna

  • Den alltmer klimatmedvetna konsumtionen väntades bidra till att konsumtionen i någon mån övergår från varor till tjänster.

  Transportbranscherna och de offentliga servicebranscherna

  • Klimatåtgärderna ansågs inte ha någon inverkan på sysselsättningen.

  Läs mer om klimatåtgärdernas inverkan på arbetslivet (på finska)