Organisation

FFC är Finlands största centralorganisation för löntagare. FFC:s högsta beslutande makt utövas av representantskapet, som består av medlemmar i de FFC-anslutna fackförbunden.
Representanter för FFC:s medlemsförbund ger rasismen rött kort. Foto: Patrik Lindström

FFC:s högsta beslutande organ är representantskapet, som väljs vart fjärde år. Representantskapet sammanträder två gånger per år. Det består av 113 ordinarie medlemmar, av vilka tre fungerar som ordförande: en ordförande och två vice ordförande.

Representantskapet utser FFC:s ordförande och styrelsens ordinarie medlemmar, personliga suppleanter och högst 15 allmänna suppleanter. För perioderna 2016–2020 samt 2020–2024 har Jarkko Eloranta valts till FFC:s ordförande.

Representantskapet väljer också revisorer och deras suppleanter.

För FFC:s verksamhet ansvarar styrelsen som utgörs av medlemsförbunden. Utöver ordförande består styrelsen av 18 ordinarie medlemmar. Inom sig utser styrelsen arbetsutskottet. Styrelsen slår också fast sammansättningen för FFC:s ledningsgrupp samt de interna uppgifts- och ansvarsområdena.

Förbundens och FFC:s gemensamma expertarbete samt expertarbetet på förbundsnivå är organiserat genom expertgrupper och projektarbetsgrupper.

Utöver centralbyrån i Hagnäs i Helsingfors har FFC sex regionkontor: Helsingfors, Kouvola, Åbo, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg. För regionverksamheten ansvarar FFC:s region- och organisationsexperter.