Vad är #VägandeSkäl?

#VägandeSkäl är fackcentralen FFC:s och fackförbundens gemensamma rubrik och hashtag, under vilken vi följer upp de åtgärder och nedskärningar som regeringen Orpo-Purra riktar mot arbetstagare, arbetslösa och de mest utsatta grupperna i samhället.

Namnet "vägande skäl" syftar på innehållet i regeringsprogrammet för regeringen Orpo-Purra. Där finns en punkt om att regeringen vill göra det möjligt för arbetsgivare att säga upp folk på "sakliga grunder", när det i dag krävs "vägande sakskäl". I praktiken betyder regeringens förslag att det skulle bli lättare för arbetsgivare att göra sig av med arbetstagare.

Det här och andra förslag till kraftiga försämringar av arbetstagarnas rättigheter ger facket vägande skäl att stå upp och försvara arbetstagarna mot regeringens nedskärningar.

Om de kommande fyra åren går så som regeringen vill, har vi arbetstagare verkligen vägande skäl att oroa oss. Vi hotas av flera försämringar som inte grundar sig på ett ekonomiskt behov, utan som drivs igenom för att utöka arbetsgivarnas makt.

Den sociala tryggheten skärs ner. Det dåligt planerade och snabbt verkställda paketet resulterar inte i fler nya arbetstagare utan fler fattiga.

  1. Arbetstagarna har bjudits in att bidra till ekonomisk tillväxt främst som föremål för nedskärningar. Målet är att arbetsgivarna lätt ska kunna göra sig av med sina arbetstagare om de så önskar.
  2. Nedskärningarna motiveras med det ekonomiska läget, men det håller inte för en närmare granskning. Största delen av de åtgärder som drabbar arbetstagarna har ingen betydande inverkan på de offentliga finanserna och därför behöver de inte vidtas av ekonomiska skäl. Det handlar inte om pengar utan om ideologi: arbetsgivarens ställning ska vara stark och arbetstagarnas svag.
  3. Vanligtvis görs lagändringar parvis – om anställningstryggheten försvagas på en punkt, så stärks den på någon annan punkt. Så är det inte nu: för företagarna finns inga betydande nya skyldigheter med i regeringsprogrammet.
  4. Regeringens jämförelse med andra länder är ensidig. När man säger ”det här har man redan gjort på andra håll” så plockar man russinen ur kakan. Arbetsmarknadsmodellen är en helhet och man kan inte plocka enskilda delar från andra nordiska länder.
  5. Nedskärningarna inom utkomstskyddet för arbetslösa och den social tryggheten drabbar samma människor från många olika håll. Regeringen har redan hunnit långt med sina planer, men har inte gjort beräkningar av hur samma människor drabbas av flera nedskärningar, eller så har inbesparingarna för samma personer räknats flera gånger.
  6. Regeringen visar också prov på direkt grymhet genom att ta av dem som redan har lite. En utredning som FFC har gjort visar att de främsta orsakerna till att folk inte får jobb är ålders- eller hälsorelaterade. Varken åldern och hälsan blir ändå bättre av att de arbetslösa och deras familjer blir av sin sista lilla utkomst.
  7. Makthavarna måste tåla kritik. Den nuvarande regeringen ingriper först i arbetstagarnas rätt att uttrycka sin åsikt, och genast därefter driver den igenom stora nedskärningar och försämringar.