Vuxenutbildning

Kunnandet hos hela den vuxna befolkningen måste tryggas. De vuxna som endast har fått lite utbildning måste få tillgång till särskilda åtgärder som hjälper dem att utveckla sitt kunnande. Det ska gå att upprätthålla och förnya det egna kunnandet under hela tiden i arbetslivet.

En baskunskapsgaranti hjälper vuxna från ett jobb till ett annat

Finland behöver ett program för en nationell baskunskapsgaranti. Genom programmet ska man nå ut till de 600 000 vuxna som enligt Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD har bristande läs- och räknekunskaper samt digitala färdigheter. (Källa: PIAAC, 2013)

FFC:s baskunskapsgaranti förbättrar sysselsättningen, eftersom utredningar visar att vuxna som har fastnat i en kunskapsgrop löper en mångfaldig risk att bli arbetslösa. Bristande baskunskaper försvårar inlärningen och gör det svårare att söka jobb och röra sig från ett jobb till ett annat.

Modell av tidigare projekt i EU och Finland

  • Målgruppen för baskunskapsgarantin är äldre arbetstagare, invandrare, arbetslösa som är över 25 år och arbetstagare som saknar examen. Det är de som enligt utredningar har de svagaste baskunskaperna.
  • Målgruppen för FFC:s baskunskapsgaranti är den samma som för programmet Skills Guarantee, som Europeiska kommissionen rekommenderar för EU:s medlemsländer. Också Kunskapsprogrammet för unga vuxna (NAO) kan fungera som modell för baskunskapsgarantin.

En kunskapskartläggning visar om det finns brister i baskunskaperna

  • En ny, elektronisk kunskapskartläggning visar hur det är ställt med baskunskaperna hos arbetstagare och arbetslösa. Genom att ta fram kartläggningar som är lätta att använda kan var och en själv utvärdera sitt eget kunnande.
  • Arbetsgivarna och arbetskraftsmyndigheten hänvisar, via en kunskapskartläggning, dem som har brister i sina baskunskaper till utbildning. Också de förtroendevalda arbetstagarrepresentanterna får lära sig hur de kan hänvisa arbetstagare till utbildning.
  • Som grund kan man till exempel använda uppgifterna i OECD:s PIAAC-undersökning.

Baskunskaperna görs till en del av yrkesutbildningen

  • Baskunskaperna ska göras till en del av all yrkesutbildning, också yrkes- och specialyrkesexamina.
  • Studierna måste stärka i synnerhet de digitala kunskaperna och den tillämpade problemlösningsförmågan, så att skillnaderna mellan yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen minskar.

Ekonomiska incitament och skräddarsydda program

  • Utbildningsanordnarna behöver ekonomiska incitament för att nå ut till dem som befinner sig i en kunskapsgrop och som inte själva söker sig till utbildning.
  • Skräddarsydda utbildningshelheter sänker tröskeln för att studera: Många äldre personer måste framför allt utveckla sina digitala färdigheter, medan invandrare behöver helheter som kombinerar språkstudier, baskunskaper och yrkesutbildning.

Läs mer om vad FFC anser om vuxenutbildningen på finska.