Förtroendevalda på arbetsplatsen

Förtroendemän, arbetarskyddsfullmäktige och andra arbetstagarrepresentanter bevakar arbetstagarnas intressen på arbetsplatserna. Omkring hundratusen människor från alla delar av landet deltar aktivt i den FFC-anslutna fackföreningsrörelsens intressebevakning.
Foto: Fredrik Ottosson / Gorilla

Förtroendeman

Förtroendemannen övervakar att arbetslagstiftningen och kollektivavtalet följs på arbetsplatsen. Till henne eller honom kan du vända dig om du har frågor som gäller ditt anställningsförhållande. Förtroendemannen ger dig råd och reder vid behov ut frågor där du och din arbetsgivare är oense..

På arbetsplatsen representerar förtroendemannen inte bara fackförbundet utan också kollektivavtalet. Det är de arbetstagare som har organiserat sig i ett fackförbund som väljer förtroendemannen. Sammanlagt finns det ungefär 40 000 förtroendemän inom de FFC-anslutna fackförbunden.

På arbetsplatser där man inte följer ett kollektivavtal kan arbetstagarna utse ett förtroendeombud. Förtroendeombudets ställning slås fast i arbetsavtalslagen.

Vilka rättigheter har förtroendemannen?

 • Fackförbundet ger förtroendemannen utbildning i sitt uppdrag.
 • Förtroendemannen sköter ofta sitt uppdrag vid sidan av sina egna arbetsuppgifter. På större arbetsplatser kan det finnas flera förtroendemän och också förtroendemän på heltid. Förtroendemannen har rätt till ersättning enligt vad parterna har kommit överens om i kollektivavtalet.
 • Arbetsgivaren är skyldig att ge förtroendemannen uppgifter om löner och annat som nämns i lagen eller som parterna har avtalat om.
 • Arbetsavtalslagen och kollektivavtalet ger förtroendemannen ett starkare uppsägningsskydd under mandatperioden, och inom vissa branscher också före och efter mandatperioden.

Arbetarskyddsfullmäktig

Den person som arbetstagarna har utsett till sin representant i frågor som handlar om arbetsmiljö och säkerhet kallas för arbetarskyddsfullmäktig eller skyddsombud. Enligt lagen ska arbetstagarna välja en arbetarskyddsfullmäktig om det jobbar minst tio personer på arbetsplatsen. Ingenting hindrar att arbetstagarna väljer en arbetarskyddsfullmäktig också på en mindre arbetsplats, om arbetstagarna vill göra det.

Arbetarskyddsfullmäktiges uppgift är att introducera arbetstagarna i arbetsmiljön samt de faktorer på arbetsplatsen som kan påverka säkerheten och hälsan. Arbetarskyddsfullmäktige ska också känna till bestämmelserna inom arbetarskyddet.

Den viktigaste uppgiften för arbetarskyddsfullmäktige är att föreslå vilka arbetarskydds- eller hälsorelaterade frågor som ska behandlas i samarbete med arbetsgivaren. Det är arbetstagarnas synvinkel som ligger i fokus när arbetarskyddsfullmäktige tar upp en fråga till diskussion.

Arbetarskyddsfullmäktige deltar också i de arbetarskyddsrelaterade inspektionerna på arbetsplatsen. Om det finns brister eller problem inom arbetshälsan kan arbetarskyddsfullmäktige vända sig till arbetarskyddsmyndigheten eller fackförbundet. Enligt lagen ska det finnas ett verksamhetsprogram för arbetarskyddet på varje arbetsplats, och arbetsgivaren ska utse en arbetarskyddschef.

Vilka rättigheter har arbetarskyddsfullmäktige?

 • Enligt lagen om tillsyn över arbetarskyddet har arbetarskyddsfullmäktige rätt att få utbildning i bestämmelserna och instruktionerna inom arbetarskyddet, samt i andra frågor som gäller hans eller hennes uppdrag. Utbildning ges av bland annat fackförbund, Arbetarskyddscentralen och Kiljavainstitutet. Här hittar du information om svenskspråkiga kurser inom FFC.
 • Arbetarskyddsfullmäktige har rätt att få ersättning för inkomstbortfall för den tid som uppdraget kräver. Fullmäktige ska också få tillräckligt med tid att sköta sitt uppdrag.
 • Arbetarskyddsfullmäktige har också rätt att få se uppgifter som gäller arbetsmiljön eller arbetsklimatet på arbetsplatsen och som påverkar arbetstagarnas säkerhet och hälsa.
 • Arbetarskyddsfullmäktige har ett starkare uppsägningsskydd.
 • Mer information om arbetarskyddsfullmäktiges uppgifter och rättigheter finns på Arbetarskyddscentralens webbplats.

Personalens representanter i stora företags förvaltningsorgan

Personalen vid stora företag har rätt att delta i behandlingen av ärenden som gäller företagets affärsverksamhet och ekonomi samt personalens ställning. Personalen ska garanteras representantplatser i de beslutande förvaltningsorganen vid företag som har mer än 150 anställda.

Personalens representanter kan delta i till exempel företagets förvaltningsråd, styrelse, direktion eller ledningsgrupp. Om personalen och arbetsgivaren inte kan enas kring vilket förvaltningsorgan som är lämpligt, så är det arbetsgivarens ståndpunkt som avgör.

Enligt lagen ska personalrepresentanterna vara minst en och högst fyra till antalet. De ska också ha suppleanter.

Vilka rättigheter har personalens representanter?

 • När de sköter sitt uppdrag har personalens representanter samma rättigheter och skyldigheter som de andra representanterna som har valts enligt företagets stadgar.
 • Personalens representanter omfattas av tystnadsplikt och de har också rätt att på förhand bekanta sig med det material som ska behandlas.
 • Personalens representanter får inte delta i valet av företagsledning eller behandlingen av ärenden som gäller anställningsvillkoren eller villkoren i arbetet.