Tillfälliga undantag gällande permittering och andra anställningsvillkor

Uppdaterad 2.1.2022 kl. 17.45.

Är de tidsbundna lagändringarna gällande permittering ännu i kraft?

Regeringen gjorde under våren 2020 flera tidsbundna lagändringar gällande permittering och samarbetsförfarande. Lagändringarna grundade sig på det coronakrispaket som arbetsmarknadsorganisationerna hade förhandlat fram. De här lagändringarna upphörde att gälla i början av år 2021, om inte parterna har avtalat om annat i kollektivavtalen.

I samband med permittering inom den privata sektorn har man återgått till det normala förfarandet vid årsskiftet:

  • Förhandlingsskyldigheten enligt samarbetslagen har återgått till att vara fjorton dagar eller sex veckor, när den tillfälligt har varit fem dagar.
  • Arbetsgivaren har inte längre rätt att permittera visstidsanställda på samma sätt som fastanställda.
  • Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna meddelande om permittering fjorton dagar i förväg (inom kommunbranschen en månad), när tidsfristen enligt den tillfälliga lagändringen har varit fem dagar.

De tidsbundna lagändringarna gällde inte staten, kommuner, samkommuner, Folkpensionsanstalten eller den evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan.

Permitterade kan inte längre få arbetslöshetsskydd, om de studerar under permitteringen. Den tidsbundna lagändringen upphörde att gälla i början av år 2022.

Är coronaundantagen gällande prövotid och skyldighet att återanställa ännu i kraft?

De tillfälliga undantagen gällande prövotid och återanställningsskyldighet slutade gälla i början av år 2021. Anställningsförhållanden kan inte längre hävas under prövotiden på grund av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker. Arbetsgivarens återanställningsskyldighet har återgått till fyra eller sex månader, när den tillfälligt har varit nio månader. Det här är den tid då arbetsgivaren först ska erbjuda jobb åt de arbetstagare som har sagts upp, om arbetsgivaren behöver nya arbetstagare till samma eller motsvarande arbetsuppgifter som de uppsagda arbetstagarna har haft.

På vad grundade sig de tillfälliga undantagen gällande permittering och andra anställningsvillkor?

Löntagarnas och arbetsgivarnas centralorganisationer förhandlade fram ett krispaket, där de föreslog flera åtgärder för att trygga arbetstagarnas utkomst och säkerställa företagens verksamhetsförmåga under den svåra tiden. Regeringen nappade på förslagen och de första lagändringarna trädde i kraft den 1 april. De här lagändringarna gäller tiden för meddelande om permittering, minimitiden för samarbetsförhandlingar i samband med permittering, rätten att häva arbetsavtal under prövotiden och arbetsgivarens skyldighet att återanställa uppsagda arbetstagare. Lagändringarna var tidsbundna och gällde till slutet av år 2020.

En stor del av förslagen i arbetsmarknadsorganisationernas krispaket genomförs genom tillfälliga ändringar i kollektivavtalen. Förbunden har redan gjort många sådana här branschvisa ändringar, och fler ändringar görs som bäst. Information om de här avtalen hittar du längre ner, under rubriken "Branschvisa avtal om undantag gällande anställningsvillkoren".

Bekanta dig också med de övriga delarna av vårt informationspaket om coronaviruset

Frågor och svar om sjukdomen som orsakas av coronaviruset och hur man kan förebygga att smittas

Frågor och svar om arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter under coronavirusepidemin

Tillfälliga undantag inom utkomstskyddet för arbetslösa