Tillfälliga undantag gällande permittering och andra anställningsvillkor

Uppdaterad 26.6.2020 kl. 10.45.

Hur har bestämmelserna gällande permittering ändrats?

Ändringarna är tidsbundna. De trädde i kraft den 1 april och gäller till den 31 december 2020.

  • Förhandlingsskyldigheten enligt lagen om samarbete inom företag har förkortats till fem dagar när det gäller förhandlingar om permitteringar. I vanliga fall är den fjorton dagar eller sex veckor.
  • Arbetsgivaren har fått rätt att permittera visstidsanställda på samma sätt som fastanställda. Arbetstagaren som permitteras har rätt till arbetslöshetsersättning och har rätt att häva sin tidsbundna anställning.
  • Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna meddelande om permittering fem dagar i förväg. I vanliga fall måste meddelandet ges fjorton dagar i förväg (inom kommunbranschen en månad), om man inte har avtalat om annat i kollektivavtalen. 
  • En plötslig och kraftig nedgång i efterfrågan på ett företags varor eller tjänster på grund av coronaviruset kan räknas som ett sådant särskilt vägande skäl som ger arbetsgivaren rätt att permittera innan samarbetsförhandlingar har inletts. Bedömningen görs från fall till fall, och när det inte längre finns grunder för att avvika från samarbetsskyldigheten ska arbetsgivaren utan dröjsmål inleda samarbetsförhandlingar.

De nya villkoren gällande förhandlingsskyldigheten i samband med permittering och tiden för meddelande om permittering träder i kraft när fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna har avtalat om saken. Inom de flesta branscherna har parterna nått en sådan uppgörelse. Information om de här avtalen hittar du längre ner, under rubriken "Branschvisa avtal om undantag gällande anställningsvillkoren".

Ändringarna gäller inte staten, kommuner, samkommuner, Folkpensionsanstalten eller den evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan.

Är det tillåtet att studera eller utöva företagsverksamhet under permitteringen?

De som permitteras har enligt de tillfälliga lagändringarna rätt till utkomstskydd för arbetslösa också om de studerar eller utövar företagsverksamhet under permitteringen. Du är ändå skyldig att under permitteringen ta emot jobb som du blir erbjuden. De tillfälliga villkoren gäller till den 31 december.

Hur har bestämmelserna gällande prövotid och skyldighet att återanställa ändrats?

Ändringarna är tidsbundna. De trädde i kraft den 1 april och gäller till den 31 december.

  • Arbetstagarens anställning kan hävas under prövotiden också på grund av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker. Arbetstagaren har rätt till arbetslöshetsdagpenning från första dagen som arbetslös, utan självriskdagar och karens. Arbetsgivaren har ändå inte rätt att häva arbetsavtalet om arbetstagaren kan omplaceras eller utbildas till andra uppdrag på arbetsplatsen.
  • Om arbetsgivaren har sagt upp arbetstagare under den tid då de här lagarna är i kraft, förlängs återanställningsskyldigheten från nuvarande fyra eller sex månader till nio månader. Det här är den tid då arbetsgivaren först ska erbjuda jobb åt de arbetstagare som har sagts upp, om arbetsgivaren behöver nya arbetstagare till samma eller motsvarande arbetsuppgifter som de uppsagda arbetstagarna har haft.

Arbetsgivarens skyldighet att återanställa träder i kraft när fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna har avtalat om saken. Inom de flesta branscherna har parterna nått en sådan uppgörelse. Information om de här avtalen hittar du längre ner, under rubriken "Branschvisa avtal om undantag gällande anställningsvillkoren".

Ändringarna gäller inte staten, kommuner, samkommuner, Folkpensionsanstalten, Ålands landskapsregering eller den evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan.

På vad grundar sig de tillfälliga undantagen gällande permittering och andra anställningsvillkor?

Löntagarnas och arbetsgivarnas centralorganisationer förhandlade fram ett krispaket, där de föreslog flera åtgärder för att trygga arbetstagarnas utkomst och säkerställa företagens verksamhetsförmåga under den svåra tiden. Regeringen nappade på förslagen och de första lagändringarna trädde i kraft den 1 april. De här lagändringarna gäller tiden för meddelande om permittering, minimitiden för samarbetsförhandlingar i samband med permittering, rätten att häva arbetsavtal under prövotiden och arbetsgivarens skyldighet att återanställa uppsagda arbetstagare. Lagändringarna är tidsbundna och gäller till den 31 december.

En stor del av förslagen i arbetsmarknadsorganisationernas krispaket genomförs genom tillfälliga ändringar i kollektivavtalen. Förbunden har redan gjort många sådana här branschvisa ändringar, och fler ändringar görs som bäst. Information om de här avtalen hittar du längre ner, under rubriken "Branschvisa avtal om undantag gällande anställningsvillkoren".

Branschvisa avtal om undantag gällande anställningsvillkoren

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

Servicefacket PAM

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT
- ändringar gällande permittering och återanställningsskyldighet (på finska)
- ändringar gällande kör- och vilotiderna (på finska)

Byggnadsförbundet (på finska)

Elbranschernas fackförbund (på finska)

Fackförbundet för teater och media Finland Teme
danslärare (på finska)
teaterbranschen (på finska)

Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL (på finska)

Gränssäkerhetsunionen (på finska)

Industrifacket (på finska)

Järnvägsunionen RAU (på finska)

Bekanta dig också med de övriga delarna av vårt informationspaket om coronaviruset

Frågor och svar om sjukdomen som orsakas av coronaviruset och hur man kan förebygga att smittas

Frågor och svar om arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter under coronavirusepidemin

Tillfälliga undantag inom utkomstskyddet för arbetslösa