Tillfälliga undantag inom utkomstskyddet för arbetslösa

Uppdaterad 16.11.2021 kl. 10.40.

Vilka coronaundantag inom arbetslöshetsskyddet upphörde att gälla 31.12.2020?

Under våren och sommaren 2020 gjordes flera tillfälliga ändringar inom arbetslöshetsskyddet på grund av coronapandemin. Många av de här undantagen upphörde att gälla vid årsskiftet.

  • Självrisktiden inom utkomstskyddet för arbetslösa är från årsskiftet fem dagar, om inte självrisktiden har inletts senast 31.12.2020. För självrisktiden får arbetssökande ingen arbetslöshetsförmån.
  • Arbets- och medlemsvillkoret inom det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet har förlängts från tre månader tillbaka till sex månader, om inte utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning har inletts senast 31.12.2020. Arbetsvillkoret innebär att arbetssökande måste ha jobbat minst 26 veckor under de senaste 28 månaderna. För att få rätt till inkomstrelaterad dagpenning måste arbetssökande dessutom ha varit medlem i en arbetslöshetskassa i minst sex månader när arbetslösheten inleds.
  • Maximitiden med arbetslöshetsdagpenning förbrukas igen som normalt efter årsskiftet. För permitterade har inte dagarna med arbetslöshetsdagpenning sedan 16.3 räknats in i maximitiden med dagpenning, och det här villkoret utvidgades 1.7 till att gälla alla som har fått arbetslöshetsdagpenning. Från årsskiftet har man återgått till det gamla systemet, där arbetslöshetsdagpenning beroende på situationen betalas i antingen 300, 400 eller 500 dagar. Om arbetslösheten fortsätter efter att maximitiden har uppnåtts, måste de arbetssökande ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA.

Vilka undantag inom tjänsterna för arbetslösa upphörde att gälla 31.12.2020?

  • Från början av januari avbryts jobbsökningen vid arbets- och näringsbyrån för de arbetssökande som inte har gjort upp en bedömning av servicebehovet eller en sysselsättningsplan.
  • Dessutom kan utbetalningen av arbetslöshetsförmån – precis som innan undantagsbestämmelserna trädde i kraft – avbrytas för en viss tid för arbetssökande som har avbrutit sysselsättningsfrämjande tjänster.
  • Vid årsskiftet återinfördes också begränsningarna som innebär att kortvariga studier som drar ut på tiden och överskrider tidsfristen på sex månader, i regel leder till att rätten till arbetslöshetsskydd tillfälligt går förlorad, om studierna konstateras ske på heltid.
  • Dessutom har uppföljningen av studier på eget initiativ återgått till det normala vid årsskiftet, och det kommer inte att vara möjligt att få tilläggstid för studierna.

Vad har man gjort för att underlätta utbetalningen av arbetslöshetsförmån?

  • Arbetslöshetskassan eller FPA kan betala ut en del av arbetslöshetsförmånen för högst sex månader i förskott åt de sökande. Förskottet betalas ut innan ansökningen har handlagts, så att ingen ska behöva vänta oskäligt länge på pengar. Tidigare har det varit möjligt att betala ut ett förskott för två månader. Du som ansöker om arbetslöshetsförmån måste ändå fortfarande skicka in en ansökan för varje period. 
  • När beloppet på den jämkade arbetslöshetsförmånen beräknas används ingen särskild jämkningsperiod eller kalkylerad inkomst. Det betyder att jämkningsperioden och ansökningsperioden alltid är fyra på varandra följande kalenderveckor eller en månad, även om perioden innehåller dagar då den sökande inte har rätt till förmån.

De här lagändringarna gäller till slutet av året 2022.

Hur mycket får man tjäna utan att arbetslöshetsförmånen minskar?

Arbetslöshetsförmånens belopp påverkas av alla förvärvsinkomster som överskrider skyddsdelen. Skyddsdelen är det penningbelopp du kan tjäna utan att det påverkar arbetslöshetsförmånen.

Normalt är skyddsdelen 300 euro i månaden (279 euro under fyra kalenderveckor). Beloppet har tillfälligt höjts till 500 euro i månaden (465 euro under fyra kalenderveckor). 

Höjningen av skyddsdelen gäller också dem som redan får jämkad arbetslöshetsförmån. Höjningen tillämpas ändå bara på de arbetslöshetsförmåner vars ansökningstid börjar eller har börjat 1.6.2020–30.11.2021.

Hur har villkoren för rörlighetsunderstödet ändrats?

En person som är berättigad till utkomstskydd för arbetslösa och som tar emot ett jobb på långt avstånd från hemorten kan få rörlighetsunderstöd. Rörlighetsunderstöd kan också betalas när en arbetstagare flyttar på grund av jobbet.

Rörlighetsunderstöd kan betalas tillfälligt både för heltids- och deltidsarbete om arbetstagarens dagliga arbetsresor överskrider två timmar när arbetet inleds. Normalt ska de dagliga arbetsresorna ta minst tre timmar i heltidsarbete och två timmar i deltidsarbete. Ändringen gäller de anställningsförhållanden som har inletts tidigast 12.6.2020. Ändringen tillämpas inte längre på anställningsförhållanden som börjar efter 30.11.2021.

Rörlighetsunderstöd kan sökas hos den egna arbetslöshetskassan eller FPA. Understödet betalas om anställningsförhållandet varar i minst två månader. Beroende på anställningsförhållandets längd kan personen få rörlighetsunderstöd för 30–60 dagar. Till storleken motsvarar understödet grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd.

Är det möjligt att avbryta sysselsättningsfrämjande service på grund av coronavirusepidemin?

Nej, det är det inte. Undantagsbestämmelserna som gav arbetssökande rätt att avbryta sysselsättningsfrämjande service på grund av coronaviruspandemin utan att förlora rätten till arbetslöshetsförmån upphörde i slutet av år 2020.

Dessutom arbets- och näringsbyråerna från 1.2.2021 återupptagit den automatiska uppföljningen i e-tjänsten av hur sysselsättningsplanerna följs. Det betyder att arbetssökande kan förlora rätten till arbetslöshetsförmån om de inte uppfyller sysselsättningsplanen.

Kan företagare och frilansare få arbetslöshetsförmån?

Lagen om företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa trädde i kraft den 4 april 2020. Genom lagen förbättras möjligheten för företagare och de frilansare som arbetar som företagare att få arbetslöshetsförmån fram till den 30 november 2021. Om ditt arbete på heltid i företaget har upphört eller om din utkomst har försämrats på grund av coronavirusepidemin, kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA. Du behöver inte lägga ned företagsverksamheten för att få rätt till förmånen.

Om du som är företagare hat registrerat dig som arbetssökande senast den 15 april 2020, har du rätt till arbetsmarknadsstöd från den 16 mars 2020, också för tiden innan du inledde jobbsökningen. Förmånen kan du dock få först när förutsättningarna uppfylls.

Dessutom om den sökandes inkomster från företagsverksamhet har förändrats så att det inte går att beräkna den jämkade dagpenningens belopp utgående från uppgifterna i den senast fastställda beskattningen, görs jämkningen utgående från den inkomst som företagaren själv uppger. Förändringen gäller till den 30 november 2021.

Hur länge kan jag få startpeng om jag blir företagare på heltid?

I vanliga fall kan en arbetslös eller annan sökande som uppfyller villkoren få startpeng av arbets- och näringsbyrån i högst 12 månader, när hen blir företagare på heltid. Nu kan startpengen ändå tillfälligt betalas ut i 18 månader. Genom förändringen vill man trygga möjligheten för de företagare som får startpeng att inleda och etablera sin företagsverksamhet trots den undantagssituation som coronavirusepidemin har orsakat. Förändringen gäller till den 31 december 2021.

Vad ska jag göra om jag permitteras eller blir arbetslös?

Bekanta dig också med de övriga delarna av vårt informationspaket om coronaviruset

Frågor och svar om sjukdomen som orsakas av coronaviruset och hur man kan förebygga att smittas

Frågor och svar om arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter under coronavirusepidemin

Tillfälliga undantag gällande permittering och andra anställningsvillkor