Tillfälliga undantag inom utkomstskyddet för arbetslösa

Uppdaterad 26.6.2020 kl. 10.50.

Hur har bestämmelserna gällande utkomstskyddet för arbetslösa ändrats?

De tillfälliga ändringarna inom utkomstskyddet för arbetslösa har trätt i kraft retroaktivt från den 16 mars och gäller till den 31 december 2020.

  • De fem självriskdagar som krävs innan man får rätt till arbetslöshetsdagpenning har avskaffats.
  • Arbetslöshetsdagpenning som betalas under tiden 1.7.2020–31.12.2020 förbrukar inte maximitiden för arbetslöshetsdagpenning (300/400/500 dagar) oavsett när arbetstagaren börjat få dagpenning eller vad som varit grunden för betalningen av arbetslöshetsdagpenning.
  • Arbetsvillkoret har förkortats från 26 veckor till 13 veckor, alltså ungefär tre månader. Det här är den tid du måste ha jobbat för att få rätt till dagpenning. Dessutom måste du också ha varit medlem i en arbetslöshetskassa lika länge.
  • Arbetsvillkoret för familjemedlemmar till företagare förkortades från ett år till ett halvår.

Hur har förfaringssättet för att anmäla sig som arbetssökande ändrats?

  • Du anses inte ha misslyckats med att inleda din jobbsökning och jobbsökningen upphör inte att gälla, även om du som arbetssökande inte har svarat på bedömningen av servicebehovet eller inte har gjort upp ett utkast till sysselsättningsplan i arbets- och näringsbyråns e-tjänst. 
  • Den första intervjun med arbetssökande hålls endast om arbets- och näringsbyrån anser att det är ändamålsenligt att hålla intervjun. Däremot strävar man efter att hålla de regelbundna intervjuerna med tre månaders mellanrum.

De här förändringarna är i kraft till slutet av december 2020. Läs mer längre ner under rubriken "Vad ska jag göra om jag permitteras eller blir arbetslös?"

Vad har man gjort för att underlätta utbetalningen av arbetslöshetsförmån med tanke på eventuell ansökningsrusning?

  • Arbetslöshetskassan eller FPA kan betala ut en del av arbetslöshetsförmånen för högst sex månader i förskott åt de sökande. Förskottet betalas ut innan ansökningen har handlagts, så att ingen ska behöva vänta oskäligt länge på pengar. Tidigare har det varit möjligt att betala ut ett förskott för två månader. Du som ansöker om arbetslöshetsförmån måste ändå fortfarande skicka in en ansökan för varje period. 
  • När beloppet på den jämkade arbetslöshetsförmånen beräknas används ingen särskild jämkningsperiod eller kalkylerad inkomst. Det betyder att jämkningsperioden och ansökningsperioden alltid är fyra på varandra följande kalenderveckor eller en månad, även om perioden innehåller dagar då den sökande inte har rätt till förmån. 
  • Om den sökandes inkomster från företagsverksamhet har förändrats så att det inte går att beräkna den jämkade dagpenningens belopp utgående från uppgifterna i den senast fastställda beskattningen, görs jämkningen utgående från den inkomst som företagaren själv uppger.

De här lagändringarna gäller till slutet av oktober 2020.

Hur mycket får man tjäna utan att utkomstskyddet minskar?

På arbetslöshetsförmånens belopp inverkar alla förvärvsinkomster som överskrider det skyddade beloppet. Med skyddat belopp avses det penningbelopp som man kan tjäna utan att det påverkar arbetslöshetsförmånen.

Normalt är det skyddade beloppet 300 euro i månaden (279 euro under 4 kalenderveckor). Beloppet har tillfälligt höjts till 500 euro i månaden (465 euro under 4 kalenderveckor). 

Höjningen av det skyddade beloppet gäller också dem som redan omfattas av jämkad arbetslöshetsförmån. Höjningen tillämpas emellertid bara på de arbetslöshetsförmåner vars ansökningstid har börjat 1.6–31.10.2020.

Hur har villkoren för rörlighetsunderstödet ändrats?

En person som är berättigad till utkomststöd och som tar emot ett arbete på långt avstånd från hemorten kan få rörlighetsstöd. Rörlighetsunderstöd kan också betalas när en arbetstagare flyttar från ett motsvarande avstånd på grund av arbetet.

Rörlighetsunderstöd kan betalas tillfälligt både för heltids- och deltidsarbete om arbetstagarens dagliga arbetsresor överskrider två timmar när arbetet inleds. Normalt ska de dagliga arbetsresorna ta minst tre timmar i heltidsarbete och två timmar i deltidsarbete. Ändringen gäller de anställningsförhållanden som har börjat eller börjar inte tidigare än 21.6.2020. Ändringen tillämpas inte längre på anställningsförhållanden som börjar efter 31.10.2020.

Rörlighetsunderstöd kan sökas hos den egna arbetslöshetskassan eller FPA. Understödet betalas om anställningsförhållandet varar i minst två månader. Beroende på anställningsförhållandets längd kan personen få rörlighetsunderstöd för 30–60 dagar. Till storleken motsvarar understödet grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd.

Är det möjligt att avbryta sysselsättningsfrämjande service på grund av coronavirusepidemin?

Ja, det är det. Arbetssökande som har en grundad anledning som beror på coronavirusepidemin har också rätt att avbryta sysselsättningsfrämjande service utan att förlora rätten till arbetslöshetsförmån.

Dessutom har arbets- och näringsbyråerna avbrutit den automatiska uppföljningen i e-tjänsten av hur sysselsättningsplanerna följs. Arbetssökande förlorar inte rätten till arbetslöshetsförmån på grund av att de inte uppfyller sysselsättningsplanen.

Lagändringarna har trätt i kraft retroaktivt från den 16 mars och gäller till slutet av december 2020.

Om mina kortvariga studier drar ut på tiden på grund av coronavirusepidemin, har jag då rätt att fortsätta studera med arbetslöshetsförmån?

Ja, det har du. Som arbetssökande har du rätt att fortsätta studera med arbetslöshetsförmån, om dina studier på grund av coronavirusepidemin fördröjs så att maximitiden på sex månader överskrids. Du måste meddela arbets- och näringsbyrån om fördröjningen. Lagändringen är i kraft till slutet av december 2020.

Kan frivilliga studier med arbetslöshetsförmån fortsätta om studierna fördröjs?

Ja, om fördröjningen beror på coronaviruspandemin. Det är möjligt att avvika från kravet på framsteg i frivilliga studier med arbetslöshetsförmån och den maximala stödtiden 24 eller 48 månader kan förlängas ända till slutet av 2020, om framstegen i studierna har fördröjts på grund av coronaviruspandemin. Fortsatta studier och flexibilitet i uppföljningen av framstegen förutsätter anmälan till TE-byrån.

Kan företagare och frilansare få arbetslöshetsförmån?

Lagen om företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa trädde i kraft den 4 april. Genom lagen förbättras möjligheten för företagare och frilansare att få arbetslöshetsförmån fram till den 31 december 2020. Om ditt arbete på heltid i företaget har upphört eller om din utkomst har försämrats på grund av coronavirusepidemin, kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA. Du behöver inte lägga ned företagsverksamheten för att få rätt till förmånen.

Om du som är företagare registrerar dig som arbetssökande senast den 15 april, har du rätt till arbetsmarknadsstöd från den 16 mars, också för tiden innan du inledde jobbsökningen. Förmånen kan du dock få först när förutsättningarna uppfylls.

Hur länge kan jag få startpeng om jag blir företagare på heltid?

I vanliga fall kan en arbetslös eller annan sökande som uppfyller villkoren få startpeng av arbets- och näringsbyrån i högst 12 månader, när hen blir företagare på heltid. Nu kan startpengen ändå tillfälligt betalas ut i 18 månader. Genom förändringen vill man trygga möjligheten för de företagare som får startpeng att inleda och etablera sin företagsverksamhet trots den undantagssituation som coronavirusepidemin har orsakat. Förändringen gäller till den 31 december 2021.

Vad ska jag göra om jag permitteras eller blir arbetslös?

Bekanta dig också med de övriga delarna av vårt informationspaket om coronaviruset

Frågor och svar om sjukdomen som orsakas av coronaviruset och hur man kan förebygga att smittas

Frågor och svar om arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter under coronavirusepidemin

Tillfälliga undantag gällande permittering och andra anställningsvillkor