Den europeiska gröna given

Den europeiska gröna given, European Green Deal, är EU:s färdplan för en hållbar ekonomi inom unionen.
Elbuss i Neapel i Italien. Foto: LHOON / Creative Commons (CC BY-SA 2.0)

Avsikten med den europeiska gröna given är att omvandla klimat- och miljöutmaningarna till möjligheter inom all verksamhetspolitik. Det viktigaste ur FFC:s synvinkel är att förändringen genomförs rättvist och utan att någon marginaliseras.

Målet med den europeiska gröna given är också att uppnå en socialt rättvis klimatneutral ekonomi år 2050. Enligt FN:s klimatavtal från Paris ska politiken för att bromsa utsläppen av växthusgaser vara rättvis för arbetstagarna och skapa fler arbetstillfällen.

För att man ska lyckas uppnå målet måste företagen och deras anställda få hjälp med att lösgöra sig från fossila bränslen och koldioxidintensiva processer. Det gäller inte bara de branscher som är mest beroende av dessa bränslen och processer, utan också den energiintensiva industrin, eftersom de klimatpolitiska besluten leder till stora förändringar i arbetslivet också där.

Lyckligtvis har EU äntligen vaknat upp och börjat verkställa besluten i FN:s klimatavtal från Paris. Som ett led i det har EU också reserverat pengar till åtgärder för en rättvis omställning. FFC anser att det bör vara möjligt att använda medlen i hela Finland. Förutom att medel riktas till energisektorn (torv) ska de också gå till att trygga jobben och uppdatera arbetstagarnas kompetens inom den energiintensiva industrin. 

Sett till antalet arbetstagare kommer det klart största behovet av mekanismen och fonden för rättvis omställning, enligt FFC:s bedömning, att finnas inom den energiintensiva industrin. Om fonden för rättvis omställning lyckas är den ett viktigt verktyg för att förebygga koldioxidläckage.

Genom den europeiska gröna given blir också EU:s politik mer konsekvent. Det är viktigt med tanke på främjandet av unionens industri- och handelspolitik, klimat- och miljöpolitik, innovations- och forskningsverksamhet samt dataekonomi och digitalisering.

I den gröna given bör sysselsättnings- och utbildningspolitiken i högre grad beaktas som en del av en hållbar industripolitik. Det räcker inte att EU:s industripolitiska strategi går ut på att betona att jobben ska vara ekologiskt hållbara. De nya jobben måste också vara anständiga och arbetstagarna måste klara sig på sin lön.

Våra mål för den europeiska gröna given

  • Samtidigt som man investerar i ny utrustning och infrastruktur ska mekanismen och fonden för rättvis omställning främja åtgärder som förbättrar sysselsättningen och kompetensen hos anställda vid företag som har ändrat sin affärsverksamhet på grund av den klimatpolitiska omställningen.
  • Fonden bör, utöver energiomställningen, också främja åtgärder som hjälper den europeiska industrin att nå hållbar tillväxt och lösgöra sig från utsläpp av växthusgaser.
  • Hälften av medlen inom fonden för rättvis omställning ska riktas till åtgärder som främjar omskolning och sysselsättning av arbetstagare och ensamföretagare.
  • Det behövs också satsningar på forsknings- och innovationsverksamhet samt på åtgärder för att ta i bruk ny teknologi och stärka den cirkulära ekonomin, men de här åtgärderna ska i första hand stödjas på andra sätt än genom finansieringsinstrumenten inom mekanismen och fonden för rättvis omställning.

Läs mer om den europeiska gröna given.