Familjeledigheter och vård av barn

Familjeledigheterna förnyades i augusti 2022. FFC deltog i den arbetsgrupp som beredde reformen.

I samband med reformen av familjeledigheterna blev det lättare att kombinera jobb och familjeliv, och samtidigt förbättrades jämställdheten i arbetslivet. Det här var också mål som FFC har drivit. Reformen har gjort det möjligt att ta ut familjeledigheter på ett mer flexibelt sätt, båda föräldrarna har fått tillgång till lika lång ledighet och olika familjeformer beaktas bättre.

Arbetstagarnas möjligheter att utnyttja flexibiliteten i familjeledigheterna måste förbättras

Löntagarnas möjligheter att utnyttja flexibiliteten förblir ändå begränsade också enligt den nya modellen. Efter reformen gör förmånssystemet det möjligt att utnyttja ledigheterna mycket flexibelt – på deltid, i kortare eller längre perioder eller till exempel som enskilda dagar.

Flexibiliteten i förmånssystemet gynnar i synnerhet företagare och frilansare. Löntagarnas möjligheter att använda ledigheterna begränsas dock fortfarande av arbetsavtalslagen, som slår fast att man i regel ska meddela arbetsgivaren om ledigheterna två månader i förväg. Dessutom begränsas löntagarnas möjlighet att ta ut ledigheterna på ett flexibelt sätt av att arbetstagarna har rätt att ta ut ledigheterna i högst fyra delar.

FFC:s mål är fortfarande att systemet ska bli flexiblare, så att ändringarna i förmånssystemet också gynnar löntagarna. FFC anser att tidsfristerna för när man måste meddela att man kommer att ta ut familjeledighet bör förkortas jämfört med i dag och att arbetstagarnas rätt att dela upp ledigheterna i flera perioder borde utökas. På längre sikt vill FFC också att den totala längden på de inkomstrelaterade familjeledigheterna ska utökas så att behovet av hemvårdsstöd minskar.

Ur ett jämställdhetsperspektiv innebär reformen av familjeledigheterna ett stort steg i rätt riktning. I fortsättningen har föräldrarna rätt till lika lång ledighet oberoende av kön. Dessutom kan föräldrarna i fortsättningen hålla sin ledighet i den ordningsföljd de önskar, också så att det mellan de inkomstrelaterade ledigheterna finns perioder med hemvårdsstöd. Det gör det möjligt för familjerna att bättre planera ledigheterna enligt familjens egen situation.

Hemvårdsstödet måste förnyas

För att familjeledigheterna ska bidra till att förbättra jämställdheten och beakta olika familjesituationer krävs det också att stödet för hemvård reformeras. Största delen av dem som får hemvårdsstöd är kvinnor, vilket direkt påverkar kvinnornas löne- och pensionsinkomster.

FFC har föreslagit en reform av hemvårdsstödet som skulle innebära att också hemvårdstödet fördelas jämnt mellan föräldrarna, så att båda kan ta ut en lika stor del. Om föräldrarna önskar skulle de kunna välja mellan att ta ut en kortare hemvårdsperiod med högre förmån eller längre period med lägre förmån.

FFC anser att småbarnspedagogiken borde bli helt avgiftsfri

Den lagstadgade småbarnspedagogiken är framför allt en rättighet för barnen. Kommunerna måste ordna småbarnspedagogik enligt familjernas behov och önskemål.

FFC anser att systemet för småbarnspedagogik ska vara högklassigt och heltäckande samt ha tillräckliga resurser. Barnens bästa och en kunnig och motiverad personal ska stå i centrum för systemet. Man måste stödja varje barns rätt och faktiska möjlighet att delta i småbarnspedagogiken.

FFC vill att småbarnspedagogiken ska vara helt avgiftsfri. När arbetslivet förändras har också behovet av skiftdagvård ökat, men det har visat sig att det finns stora utmaningar med tillgången till skiftdagvård på olika håll i Finland. FFC anser att skiftdagvården borde utvecklas och att man borde kunna garantera familjerna tjänster då när de behöver dem.

Här kan du ladda ner FFC:s handbok om familjeledigheterna för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige (på finska).

Du kan läsa mer om familjeförmånerna på FPA:s webbplats.