Företagshälsovård

Alla arbetstagare har rätt till företagshälsovård, oberoende av vilken anställningsform de har och hur länge de är anställda. Lagen slår fast att det är arbetsgivaren som ansvarar för att ordna företagshälsovård. Arbetsgivaren är skyldig att värna om arbetstagarnas hälsa under alla omständigheter.

Enligt lagen ska arbetsgivaren, arbetstagarna och hälsovården tillsammans förbättra verksamheten bland de anställda samt arbetstagarnas hälsa och funktionsförmågan i olika skeden av arbetslivet. Samtidigt ska man förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall.

Behoven på arbetsplatsen avgör hur omfattande företagshälsovården är och vad som ingår i företagshälsovården. Företagshälsovården ska också ta hänsyn till den psykiska belastningen i jobbet.

Alla arbetstagare har rätt att få handledning och rådgivning i frågor som gäller arbetshälsan och arbetssäkerheten. Arbetstagarna måste också få information om att de har rätt att vända sig till företagshälsovården i alla arbetsrelaterade hälsoproblem.

Alla arbetstagare ska behandlas jämlikt i alla frågor som gäller jobbet, också i de frågor som gäller arbetssäkerheten och hälsovården. Arbetsgivaren måste se till att inte snuttjobbarna glöms bort – också alla snuttjobbare har rätt företagshälsovård och handledning.

Företagshälsovårdens uppgifter på arbetsplatsen

 • Företagshälsovården ska informera arbetstagarna om hälsoriskerna i jobbet.
 • Företagshälsovården ansvarar för att se till att arbetstagarnas eventuella sjukdomar, såsom reumatism eller problem med den psykiska hälsan, inte förvärras på grund av jobbet.
 • Företagshälsovården ska göra en arbetsplatsutredning där man kartlägger belastningsfaktorerna, arbetsarrangemangen samt risken för olyckor och våld på arbetsplatsen. Arbetsplatsutredningen måste vara framlagd så att arbetstagarna kan läsa utredningen.
 • Utgående från utredningen gör företagshälsovården upp en verksamhetsplan med förslag till hur arbetshälsan kan förbättras och med en bedömning av behovet av hälsogranskningar.
 • Företagshälsovården deltar i planeringen av arbetsmetoderna och arbetslokalerna, samt hjälper till att främja arbetstagarnas arbetsförmåga på andra sätt.

Arbetstagarens rättigheter inom företagshälsovården

 • Arbetstagaren har rätt att be företagshälsovården göra en utredning av eventuell skadlig belastning i jobbet.
 • Arbetstagaren har också rätt att få handledning i hur man förebygger risker och olägenheter samt klarar sig i jobbet.
 • Arbetstagaren har rätt att få hjälp i krissituationer – till exempel eftervård om arbetstagaren själv eller någon annan har drabbats av våld eller råkat ut för ett olycksfall.

Arbetstagarens hälsouppgifter måste hanteras varsamt

Arbetsgivaren får endast hantera sådana uppgifter om arbetstagarens hälsa som är nödvändiga med tanke på anställningsförhållandet. Det är inte tillåtet att göra undantag från det här ens om arbetstagaren ger sitt medgivande.

 • Arbetsgivaren får samla uppgifter som arbetstagaren själv ger. Endast med arbetstagarens medgivande får arbetstagaren samla uppgifter av andra.
 • Hälsouppgifter är känslig information som måste hanteras omsorgsfullt, så att inte utomstående får tillgång till uppgifterna. På arbetsplatsen ska uppgifter om arbetstagarnas hälsa förvaras skilt från andra personuppgifter. De personer som i sitt arbete kan hantera hälsouppgifter måste specifikt utses.
 • Också företagshälsovården måste alltid respektera arbetstagarens integritet. Lagen om patientens ställning och rättigheter samt datasekretesslagstiftningen måste följas i all verksamhet inom företagshälsovården.
 • Företagshälsovården får endast ge arbetsgivaren information om huruvida arbetstagaren lämpar sig för ett uppdrag eller om det finns begränsningar i personens lämplighet. Undantag från sekretessen kan bara göras om jobbet orsakar särskild risk att insjukna.