Historia

Till de villkor och förmåner som FFC:s och den finländska fackföreningsrörelsen har förhandlat fram hör bland annat rätten till semester, familjeledigheterna, uppsägningsskyddet och arbetsveckan på fem dagar.

Tapio Bergholm: FFC:s historia

2020

 • Kampanjen mot aktiveringsmodellen ledde till att modellen slopades den 1 januari 2020

2019

 • FFC:s sporrande sysselsättningsskydd presenteras
 • Anställningsrådgivningen för invandrare förlängs med två år med finansiering från FFC och dess medlemsförbund
 • Det blir lättare för arbetslösa att studera på eget initiativ
 • Den jämkade dagpenningen börjar följa utbetalningsprincipen och utbetalningen fördröjs inte lika mycket

2018

 • Manifestationen #Äänityöttömälle – En röst åt de arbetslösa mot aktiveringsmodellen
 • Kampanjen Sista droppen för att förhindra försämringar av uppsägningsskyddet

2017

 • Pensionsreformen träder i kraft
 • Likabehandlingsplan blir obligatorisk för arbetsplatser
 • Rätt att delta i utbildning på arbetsgivarens bekostnad och rätt för företagshälsovård under sex månader åt uppsagda
 • Det första årliga evenemanget Framtiden i dag ordnas
 • Det fyraåriga projektet Möjligheternas tid börjar

2016

 • Konkurrenskraftsavtalet ingås och därmed stoppas de tvångslagar som regeringen har lagt fram
 • Anställningsrådgivningen för invandrare
 • Helhetsreformen av lagstiftningen som gäller olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

2015

 • Förhandlingsresultat om löneförhöjningar för sysselsättnings- och tillväxtavtalets tredje år
 • Reformer av diskriminerings- och jämställdhetslagarna

2014

 • Lag om utveckling av arbetstagarnas yrkeskompetens
 • Flexibel vårdpenning
 • Förändringar i arbetslöshetsskyddet, t.ex. arbetsvillkoret förkortades till sex månader, självrisktiden förkortades till fem dagar och skyddsdelen på 300 euro gällande arbetslöshetsförmånerna infördes

2013

 • Sysselsättnings- och tillväxtavtalet

2012

 • Arbetskarriäravtalet

2011

 • Ramavtalet

2010

 • Ändring av arbetsavtalslagen som preciserade villkoren för visstidsavtal
 • Lag om samarbetsombudsmannen och dennes byrå
 • Reform av föreningslagen som bl.a. förbättrade arbetstagarnas möjligheter att delta i facklig verksamhet
 • Reform av invaliditetsklassificeringen i lagstiftningen om olycksfall och yrkessjukdomar

2009

 • Socialinpo
 • Bättre omställningsskydd för permitterade och visstidsanställda
 • Utvidgade utbildningsmöjligheter för arbetslösa

2008

 • Arbetspensionslag för arbetstagare ArPL
 • Reform av samarbetslagen

2006

 • Lag om beställarens ansvar
 • Reform av lagen om tillsynen av arbetarskyddet
 • Likalönsprogrammet
 • Effektivare tillsyn av arbetspensionsinrättningarna och utveckling av investeringsverksamheten
 • Utjämning av kostnaderna för föräldraledighet (bl.a. högre moderskaps- och föräldradagpenningar)

2005

 • Arbetspensionsreformen
 • Omställningsskyddet i kraft
 • Totalreform av jämställdhetslagen
 • Reform av semesterlagen
 • Sommarjobbstelefon

2004

 • Reform av den yrkesmässiga rehabiliteringen
 • Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn
 • Programmet Kunskapslyftet för höjd yrkeskompetens

2003

 • Reform av arbetslöshetsskyddslagen
 • Ny arbetarskyddslag
 • Reform av lagen om olycksfalls och yrkessjukdomar
 • Reform av familjeledigheterna
 • Eftermiddagsvård för skolbarn

2002

 • Avtal om nivåförhöjning av det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet
 • Ny företagshälsovårdslag
 • Avtal om Kristi himmelsfärdsdagen trädde i kraft (Kristi himmelsfärdsdagen förkortar arbetstiden utan att sänka inkomsterna)

2001

 • Ny arbetsavtalslag
 • Förhandlingsresultat uppnåddes gällande reform av arbetspensions- och arbetslöshetsskyddssystemen (det s.k. socialpaketet)

1999

 • Reform gällande förtidspensioner

1998

 • Arbetslöshetsförsäkringsfonden grundades

1997

 • TT-FFC allmänna avtal
 • Servicearbetsgivarna-FFC samarbetsavtal
 • Reform gällande arbetspensionsinrättningarnas investeringar
 • Avtal om s.k. buffertfonder inom arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringssystemen samt om arbetslöshetsförsäkringens finansieringsreform

1996

 • En totalreform av arbetstidslagen
 • Pensionsskydd för personer med atypisk anställning
 • En delreform av semesterlagen
 • Anställningsvillkoren för utländsk arbetskraft
 • Ändringar i lagen om personalfonder
 • Ändringar i samarbetslagen
 • Lag om förvaltning av pensionsbolag
 • Dagvårdslag

1995

 • Lag om anställningsvillkoren för utländsk arbetskraft
 • Alterneringsledighet
 • Arbetstidslagen
 • Ändringar i lagen om samarbete inom företag: Koncernfackligt samarbete på europeisk nivå

1991

 • Förnyat utbildningsavtal FFC-AFC
 • Yrkesutbildningspenning
 • Lagen om förfarande vid uppsägning upphävs och lagen om arbetsavtal ändras
 • Allmänt avtal om uppsägningsskydd och permittering FFC-AFC
 • Systemet för sparledighet

1990

 • Förtroendemannaavtal FFC-AFC, FFC-AAC
 • Lag om personalrepresentation i företagsförvaltningen
 • Arbetarskyddsavtal FFC-AFC, FFC-AAC
 • Förnyat semesterlöneavtal FFC-AAC
 • Allmänt avtal FFC-AAC
 • Arbetstidsförkortning (trettondagen) från 1.1.1992

1989

 • Lag om personalfonder
 • Ny föreningslag
 • Förnyat avtal om samarbete och information inom företag

1988

 • Lagar om tillfällig och partiell vårdledighet samt flextid
 • Förlängda uppsägningstider, precisering av grunderna för uppsägning, förbättrat anställningsskydd för deltidsanställda
 • Ändring av lagen om samarbete inom företag

1987

 • Jämställdhetslagen
 • Lag om vuxenstudier
 • Ändringar i lagen om studieledighet
 • Ändringar i arbetarskyddslagen
 • 1987–1990 Arbetstidsförkortning 68 timmar

1986

 • Avtalsarrangemang och lagar om spelregler
 • Arbetstidsförkortning 16/32 timmar
 • Avtal om samarbete och information inom företag
 • Rationaliseringsavtal

1984

 • Lag om utkomstskydd för arbetslösa
 • Lag om förfarande vid uppsägning
 • Allmänt avtal om uppsägningsskydd och permittering

1981

 • Avtal om samarbete inom företag

1980

 • Lag om studieledighet

1979

 • Utvidgad rätt till vintersemester

1978

 • Allmänt avtal om grunderna för uppsägning och permittering
 • Lag om företagshälsovård
 • Lag om samarbete inom företag

1977

 • Vintersemester

1976

 • Arbetarskyddsavtal
 • Grupplivförsäkring

1974

 • Skattelättnader, höjt barnbidrag, 7 månaders moderskapsledighet, förtjänstutvecklingsgaranti

1973

 • Semesterlagen förnyas
 • Lag om tillsynen över arbetarskyddet, arbetarskyddsförvaltningen

1972

 • Semesteråterkomstvederlaget 10 % av semesterlönen
 • Förbättrade löneförmåner under sjuktid

1971

 • Fyra veckors semester 1973
 • Informationsavtal
 • Utbildningsavtal
 • Minimilön

1970

 • Lag om arbetsavtal
 • Uppsägningsskydd
 • Förtroendemannarättigheter
 • Förbud mot diskriminering
 • Liinamaa II
 • Avgångsbidragssystemet
 • Mötesfrihet på arbetsplatserna

1969

 • Fackföreningsrörelsen enas i Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
 • Förtroendemannaavtal

1968

 • Den första inkomstpolitiska helhetsuppgörelsen, Liinamaa I
 • Indexklausulerna slopas
 • Fullmaktslag om hyres- och priskontroll
 • Avtal om uppbörd av medlemsavgifter

1967

 • Avtalet om semesterlön
 • Ny lag och förordning om yrkessjukdomar

1966

 • Övergången till 40 timmars och fem dagars arbetsvecka börjar
 • Avtalet om uppsägningsskydd

1964

 • Förhandlingarna om ett enande av FFC-facket börjar

1963

 • Sjukförsäkringslagen

1962

 • Lag om pension för arbetstagare (APL)

1960

 • Landsorganisationen i Finland, FLO, grundas i november
 • Semestern 18–24 dagar

1959

 • Arbetstidsförkortningen klar
 • 45 timmars arbetsvecka, 42 timmar i kontinuerligt treskiftsarbete

1958

 • Lagen om skydd i arbete

1957

 • FFC splittras

1956

 • Generalstrejk, som varar i 19 dagar
 • Omkring 420 000 arbetstagare strejkar

1949

 • Lag om produktionskommittéer

1948

 • Barnbidragslagen
 • Lagen om olycksfallsförsäkring

1946

 • Lagen om kollektivavtal reformeras, lag om medling i arbetstvister och lag om arbetsdomstolen
 • Arbetstidslagen
 • Semestern 12–14 dagar
 • Allmänt avtal FFC-AFC

1945

 • 1945–1947 Genombrott för kollektivavtalsverksamheten
 • Förtroendemannasystemet byggs upp

1944

 • Det första allmänna avtalet mellan FFC och AFC, AFC accepterar principen om kollektivavtal

1940

 • FFC:s och AFC:s resolution, den s.k. januariförlovningen
 • AFC erkänner FFC som förhandlingspart

1939

 • Semesterlagen, semester 5–12 dagar

1937

 • Folkpensionslagen

1930

 • Landsorganisationens verksamhet förhindras i juli
 • Finlands Fackföreningars Centralförbund, FFC, grundas i Helsingfors 19.10

1927

 • Lag om yrkesinspektion, arbetarinspektörer

1924

 • Lag om kollektivavtal

1922

 • Lag om arbetsavtal, semester 4–7 dagar

1920

 • Landsorganisationens kongress, där kommunisterna och vänstersocialisterna får majoritet

1918

 • Inbördeskriget

1917

 • Lagen om 8 timmars arbetsdag, yrkesinspektion
 • Finland blir självständigt

1907

 • Finlands Landsorganisation grundas 15.4. i Tammerfors
 • Det första lantdagsvalet