Utkomstskydd för arbetslösa

Arbetslivet förändras hela tiden, och därför kan du bli arbetslös. När du inte har löneinkomster betalar FPA eller arbetslöshetskassan ekonomiskt stöd för arbetslösa.

Olika arbetslöshetsförmåner

 1. Inkomstrelaterad dagpenning
  Arbetslöshetskassan betalar inkomstrelaterad dagpenning.
  Betalas i högst 300 eller 400 dagar.
  Är större än övriga arbetslöshetsförmåner.
 2. Grunddagpenning
  FPA betalar grunddagpenning.
  Betalas i högst 300 eller 400 dagar.
  Grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet är lika stora.
 3. Arbetsmarknadsstöd
  FPA betalar arbetsmarknadsstöd.
  Det finns ingen gräns för hur länge du kan få stödet.
  Stödet minskar om andra i samma hushåll har inkomster.


Om du blir arbetslös, kom ihåg att genast anmäla dig som arbetssökande på TE-byrån, alltså på arbets- och näringsbyrån.

Utkomstskydd för arbetslösa betyder att du får ekonomiskt stöd när du är arbetslös. Utkomstskydd för arbetslösa kallas också arbetslöshetsstöd eller arbetslöshetsförmån. Du kan få stöd också om du blir permitterad, alltså om du tvingas ta ledigt under en viss tid.

När du är arbetslös måste du aktivt söka jobb. Du måste ta emot ett jobb eller en studieplats som du blir erbjuden. Om du vägrar ta emot ett jobb utan att ha en bra orsak blir du utan stöd. Kom ihåg att hålla din jobbsökning i kraft på arbets- och näringsbyrån.

Kom ihåg att meddela FPA eller arbetslöshetskassan om du har arbetsinkomster under arbetslöshetstiden. Om du har inkomster får du mindre stöd. Det kallas för jämkad dagpenning.

Du kan behöva olika stöd. Därför lönar det sig att ta reda på vilka stöd du kan få från FPA. Du kan till exempel få allmänt bostadsbidrag.

Om du behöver hjälp med att ansöka om stöd för arbetslösa kan du fråga förtroendemannen på din arbetsplats eller arbetslöshetskassan.

Inkomstrelaterad dagpenning

Om du är medlem i ett fackförbund, hör du ofta också till en a-kassa, det vill säga en arbetslöshetskassa. A-kassan betalar en inkomstrelaterad dagpenning om du blir arbetslös. Den är större än FPA:s arbetslöshetsförmåner.

Du får inkomstrelaterad dagpenning om

 • du varit medlem i en a-kassa tillräckligt länge, alltså i minst 6 månader och
 • du uppfyller arbetsvillkoret (läs mer om arbetsvillkoret längre ner på den här sidan).

Hur stor inkomstrelaterad dagpenning du får beror på hur stor lön du har haft. Du kan få inkomstrelaterad dagpenning i högst 400 dagar. Om du har arbetat under 3 år, kan du få inkomstrelaterad dagpenning i högst 300 dagar. Efter det kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd.

Du får mer information om inkomstrelaterad dagpenning av din egen a-kassa eller av Arbetslöshetskassornas Samorganisation TYJ.

Grunddagpenning

Om du är arbetslös och om du inte får inkomstrelaterad dagpenning, kan du få grunddagpenning från FPA. Du får grunddagpenning om du uppfyller arbetsvillkoret.

Du ansöker om grunddagpenning hos FPA. Du kan få grunddagpenning i högst 400 dagar. Om du har arbetat under 3 år, får du grunddagpenning i högst 300 dagar. Efter det kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd.

Arbetsvillkor

För att få inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning måste du uppfylla arbetsvillkoret. Du uppfyller arbetsvillkoret om

 • du har arbetat minst 26 veckor under de senaste 28 månaderna
 • du har arbetat minst 18 timmar i veckan och
 • du har fått en lön som följer branschens kollektivavtal eller är minst 1 211 euro/månad (2019).

Också arbete i ett annat EU-land, EES-land eller i Schweiz kan godkännas.

Arbetsmarknadsstöd

Om du inte får inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning kan du få arbetsmarknadsstöd från FPA. Du kan få stöd fastän du inte uppfyller arbetsvillkoret, alltså om du inte har arbetat tillräckligt länge. Du får arbetsmarknadsstöd också när du inte längre får inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning. Det finns ingen gräns för hur länge du kan få arbetsmarknadsstöd.

Grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet är lika stora. Skillnaden är att arbetsmarknadsstödet kan minska på grund av de inkomster som andra personer i samma hushåll har. Grunddagpenningen påverkas inte av hur stora inkomster de andra personerna i samma hushåll har.

Till exempel kan ditt arbetsmarknadsstöd minska om du bor tillsammans med dina föräldrar.

Om du inte har yrkesutbildning kan du få arbetsmarknadsstöd först efter en väntetid på 5 månader.

Kontakta arbets- och näringsbyrån om du vill veta om du kan få arbetsmarknadsstöd.

Begränsningar för personer under 25 år

Om du är 18–24 år och arbetslös kan du få arbetslöshetsförmåner bara om

 • du har yrkesutbildning och
 • du inte har vägrat ta emot arbete eller studier som du har blivit erbjuden

Om du inte har yrkesutbildning måste du söka till utbildning som börjar på hösten vid ett yrkesinstitut, ett universitet eller en yrkeshögskola. Du måste söka till minst två studieplatser. Du kan också söka till ett gymnasium om du bara har gått ut grundskolan.

Om du inte söker eller inte börjar på en utbildning får du inte utkomstskydd för arbetslösa. Du kan få utkomstskydd för arbetslösa bara om du under sammanlagt 21 veckor

 • har arbetat eller varit företagare
 • har studerat eller
 • har deltagit i arbets- och näringsbyråns (alltså TE-byråns) tjänster

Kontakta arbets- och näringsbyrån om du vill veta om du kan få arbetslöshetsstöd.

Jämkad arbetslöshetsförmån

Om du arbetar deltid eller som inhoppare jämkas arbetslöshetsstödet med din lön. Det betyder att lön påverkar hur stort stöd du får. Då får du jobba högst 80 procent av ett heltidsarbete.

Du kan få

 • jämkat arbetsmarknadsstöd
 • jämkad grunddagpenning eller
 • jämkad inkomstrelaterad dagpenning

Ofta säger man jämkad dagpenning.

Kom ihåg att meddela FPA eller arbetslsöhetskassan om din inkomst. Varje intjänad euro minskar arbetslöshetsförmånen med 50 cent. Men du kan tjäna 300 euro i månaden utan att förmånsbeloppet minskar.

Det finns också andra villkor för att få jämkad dagpenning. Du kan läsa mer om villkoren på FPA:s webbplats.

Förhöjd arbetslöshetsförmån

Förhöjd arbetslöshetsförmån betyder att du får mer stöd. Om du har barn får du barnförhöjning. Du får också förhöjt stöd om du deltar i någon verksamhet via arbets- och näringsbyrån.

Stöd för utbildning och jobbsökning

Om du deltar i en kurs för arbetslösa eller i arbetsprövning, kan du få stöd också för den tiden. Arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) kan ersätta kostnader för resor och logi som hör till jobbsökning. Om din arbetsresa är lång kan du få rörlighetsunderstöd från FPA eller arbetslöshetskassan.

Arbetslöshetsskydd för invandrare

Om du uppfyller arbetsvillkoret kan du få grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning.

Om du inte uppfyller arbetsvillkoret får du arbetsmarknadsstöd. Du får också arbetsmarknadsstöd när du har fått dagpenning under maximitiden, alltså i 400 dagar.

För att få arbetslöshetsförmåner måste du bo i Finland och ha något annat uppehållstillstånd än ett tillfälligt uppehållstillstånd. Det finns också andra villkor. Fråga på a-kassan eller FPA om du har rätt till stöd.

Du hittar mer information om utkomstskyddet för arbetslösa på FPA:s webbplats.