Avtal

Den avtalspolitik som FFC utövar grundar sig på medlemmarnas och deras familjers behov. Det finns avtal av många slag och på många nivåer, men för fackföreningsrörelsen inom FFC är målsättningen med alla avtal den samma – att trygga arbetstagarnas rättigheter och förbättra deras villkor.

Avtal på olika nivåer

 1. Arbetstagaren och arbetsgivaren ingår sinsemellan ett arbetsavtal.
 2. På arbetsplatserna kan arbetstagarnas representanter och arbetsgivarna ingå lokala avtal.
 3. Fackförbunden och arbetsgivarförbunden förhandlar om kollektivavtal.
 4. Löntagarnas och arbetsgivarnas centralorganisationer ingår centrala avtal, och också regeringen kan delta i de centrala avtalen.
 5. Arbetsgivarnas och arbetstagarnas europeiska paraplyorganisationer förhandlar om avtal på EU-nivå.
 6. Arbetsorganisationen ILO spelar en central roll när det gäller de internationella avtalen.

Lokala avtal

Kollektivavtalen och lagarna ger arbetstagarna och arbetsgivarna en möjlighet att avtala lokalt om sådana frågor som berör arbetsplatsen.

På arbetsplatserna kan man avtala lokalt om bl.a.

 • arbetstider
 • klassificering av arbetets svårighetsgrad
 • avlöning som grundar sig på arbetsresultatet
 • en del av löneförhöjningarna
 • personalens ställning, arbetsuppgifter och utbildning

I de lokala förhandlingarna förhandlar förtroendemannen, förtroendeombudet eller kontaktpersonen med arbetsgivarens representant om de öppna förmånerna eller om hur kollektivavtalet ska tillämpas. Kollektivavtalen slår fast inom vilka gränser man kan ingå lokala avtal på arbetsplatserna.

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är ett avtal där ett arbetsgivarförbund och ett fackförbund kommer överens om anställningsvillkoren i branschen.

Kollektivavtalet kan grunda sig på ett centralt avtal som centralorganisationerna har förhandlat fram. Avtalet ingås för viss tid, ofta ett eller två år. Kollektivavtalen har hög täckningsgrad i Finland, för ungefär 90 procent av löntagarna omfattas av kollektivavtal.

Inom den offentliga sektorn – staten och kommunerna – arbetar personer i tjänsteförhållande. Deras löner och andra villkor slås fast i tjänstekollektivavtal.

Normalt bindande kollektivavtal

Ett kollektivavtal är bindande för de löntagar- och arbetsgivarförbund som har ingått avtalet samt för medlemmarna i de här förbunden. Då säger man att kollektivavtalet är normalt bindande. Det här bygger på lagen om kollektivavtal.

Kollektivavtalet förpliktar arbetsgivarna och arbetstagarna att följa de bestämmelser som ingår i avtalet. Arbetsgivar- och löntagarförbunden är skyldiga att övervaka att deras medlemmar följer avtalet. Löntagarförbundet förbinder sig på sina medlemmars vägnar att garantera arbetsfred i branschen. Strejker som riktar sig mot avtalet eller delar av avtalet får inte ordnas under avtalsperioden. Arbetsgivarförbundet förbinder sig på sina medlemmars vägnar att övervaka att avtalet följs vid de företag som hör till förbundet.

Allmänt bindande kollektivavtal

Ett kollektivavtal kan förutom normalt bindande också vara allmänt bindande. Det betyder att också sådana arbetsgivare som inte hör till arbetsgivarförbundet måste tillämpa avtalet på sina anställda.

Ett allmänt bindande kollektivavtal är ett riksomfattande avtal som anses vara representativt för branschen i fråga. Beslutet om vilka kollektivavtal som är allmänt bindande fattas av en särskild fastställningsnämnd. I bedömningen tar man hänsyn till hur etablerad kollektivavtalsverksamheten i branschen är samt hur hög organiseringsgraden bland både arbetstagare och arbetsgivare är.

Enligt lagen ska alla allmänt bindande kollektivavtal översättas och publiceras på både svenska och finska i statens författningsdatabas Finlex.

Kollektivavtalet bestämmer miniminivån

De löner och andra förmåner som ingår i kollektivavtalet är minimivillkor som måste följas av alla som omfattas av avtalet. De här villkoren får inte underskridas, om inte kollektivavtalet tillåter det i samband med till exempel lokala avtal. På arbetsplatserna kan man alltid avtala om bättre förmåner samt om sådana avvikelser som är tillåtna i kollektivavtalen.

Kollektivavtalet sätter gränser för arbetsavtalen

Kollektivavtal ingås av arbetsgivarförbundet och fackförbundet i branschen, och i avtalet slår parterna fast minimivillkoren, såsom till exempel minimilönerna. Arbetsgivaren och arbetstagaren ingår sinsemellan ett arbetsavtal. Arbetsavtalet får inte innehålla sämre villkor än vad som bestäms i kollektivavtalet i branschen.

Var kan jag hitta kollektivavtalet för min bransch?

Du kan få kollektivavtalet för din egen bransch

Allt innehåll på den här sidan har tyvärr inte översatts till svenska ännu.

Läs mer om olika centrala och internationella avtal på finska.