Värden och uppgifter

FFC är en centralorganisation, ett förbundens förbund. FFC-facket är dock så mycket mer. Det är en rörelse som har gemensamma värderingar och mål.
Foto: Patrik Lindström

FFC bygger ett mänskligt, tryggt och rättvist arbetsliv. Ett arbetsliv där man erkänner den kunskap och det värde samt påverkningsmöjligheter den arbetar har.

FFC bygger upp ett avtalssamhälle som grundar sig på förtroende, samarbete och rättvisa och där en stark arbetslagstiftning och täckande kollektivavtal samt långsiktigt avtalande skapar en tro på framtiden hos dem som arbetar.

Välfärdssamhället skapar en grund för trygghet och tillit. Det grundar sig på hög sysselsättning, offentligt finansierad och demokratiskt övervakade och huvudsakligen offentligt producerade välfärdstjänster samt på ett socialskydd, som förenar ett inkomstrelaterat skydd och ett grundskydd som tryggar utkomsten. Välfärdssamhället främjar rättvisa och lika värde samt avskaffar ojämlikhet.

FFC-facket är styrka, vilja och förmåga att verka tillsammans, modigt och initiativrikt för välfärd för arbetet och den som arbetar.

Information on FFC

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC är den fackliga centralorganisationen för ungefär 900 000 finländare och 17 fackförbund. FFC är Finlands största intresseorganisation och samtidigt en av landets största medborgarorganisation.

FFC är äldst av alla fackliga organisationer. FFC har bevakat de finländska löntagarnas intressen i 110 års tid, allt sedan 1907.

FFC:s medlemmar är 17 fackförbund som organiserar löntagare inom industri, offentlig sektor, transport och privat service. Medlemmar i dessa förbund är en miljon finländare, vilkas andliga och materiella välfärd FFC vill främja.

Det är nästan omöjligt att definiera en typisk FFC-medlem, för FFC:arna arbetar i så vitt skilda yrken. Exempelvis den kommunala familjedagvårdaren, flygvärdinnan, busschauffören, servitrisen, byggnadsarbetaren och arbetaren på en pappersfabrik representerar allihop olika FFC-branscher.

Knappt hälften av alla FFC:are arbetar i industrin, en tredjedel i den privata servicesektorn och en fjärdedel inom den offentliga sektorn. Omkring en fjärdedel av medlemmarna är under 35 år. Kvinnorna utgör 47 procent av medlemskåren.

En stark aktör

FFC syftar till att tillvarata löntagarnas fackliga, ekonomiska och samhälleliga intressen, gynna samhörigheten och samarbetet mellan olika löntagargrupper och representera medlemsförbunden i gemensamma frågor.

Full sysselsättning, lika lön för likvärdigt arbete, rätt till bostad, utbildning och fritid är hörnstenar i den fackliga kampen.

FFC är enligt sina stadgar en organisation som tillämpar demokratiska principer och som är oavhängig av politiska partier.