Näringspolitik

En god näringspolitik innebär att det lönar sig att investera i Finland samt att företagen vågar anställa nya arbetstagare och utveckla kunnandet hos den nuvarande personalen.
Foto: Lapin materiaalipankki / Studio Arctica

Inom exportbranscherna utgör arbetskraftens andel i allmänhet endast en bråkdel av kostnadsstrukturen för produkterna och tjänsterna. Med tanke på konkurrenskraften är bland annat priset på energi, logistik och råvaror viktigare än priset på arbete.

Genom att se till att det finns fungerande infrastruktur (bl.a. energi, trafikleder och data), att arbetstagarna har tillräcklig kompetens och att man gör tillräckliga satsningar på forskning och utveckling, kan vi försäkra oss om att Finland inte behöver konkurrera med låga löner utan med kvalitet och hög kompetens.

För FFC är det viktigt att klimatet står i fokus för näringspolitiken samt att arbetstagarnas perspektiv och skäliga anställningsförhållanden beaktas när besluten fattas. Det är vår uppgift att se till att de val som vår generationen gör möjliggör ett tryggt och hälsosamt liv även för kommande generationer.

FFC:s uppdaterade energi- och klimatpolitiska mål (på finska)

För FFC är också bostadspolitiken en central del av näringspolitiken. Höga boendekostnader försämrar arbetstagarnas köpkraft och minskar arbetskraftens rörlighet i synnerhet i yrken med lägre inkomstnivå. Det viktigaste sättet att motverka att boendekostnaderna stiger är att se till att tillräckligt många nya bostäder byggs och att de stödda hyresbostäderna blir fler.


Video om FFC:s syn på statdspolitiken (på finska).

Våra mål för näringspolitiken

Här kan du läsa mer om våra näringspolitiska mål för valperioden 2019–2023.

1. En aktiv industripolitik stöder Finlands export

  • Energi-, råvaru- och logistikkostnaderna ska vara skäliga så att Finland inte behöver konkurrera med låga löner.
  • Finland måste minska utsläppen på ett sätt som innebär att det uppstår mer nytt jobb än det gamla som försvinner. Också staten och den offentliga sektorn måste utnyttjas för att skapa ny verksamhet.
  • Tyngdpunkten för företagsstöden ska ligga vid forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet för att göra det möjligt att skapa ny företags- och exportverksamhet.
  • Arbetstagarnas kunnande måste utvecklas under hela tiden i arbetslivet.
  • Inom handelspolitiken är det viktigt att vi kan försvara Finlands och EU:s intressen – samma regler måste gälla för alla parter i handelsavtalen.

2. Servicenäringarna är allt viktigare för Finlands framgång

  • Finlands ekonomi blir alltmer servicedominerad. Till exempel digitaliseringen kan bidra till att upprätthålla en hög produktivitet inom servicebranscherna.
  • Den finländska turistsektorn måste utvecklas (bl.a. tjänster och förbindelser), så att turismen kan göras till en betydande "exportprodukt".

3. Bostäder och infrastruktur som stöder människornas livskvalitet och näringslivets verksamhet

  • Finlands trafikleder och trafiksystem bör utvecklas långsiktigt, till exempel genom att staten gör upp avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT) med de stora städerna samt genom att man utvecklar väg- och spårförbindelserna.
  • Staten ska genom metropolavtal och MBT-avtal förutsätta att kommunerna har en ambitiös bostadsplanläggning och ser över normerna inom planläggningen, i utbyte mot att staten deltar i trafikinvesteringar.
  • Markanvändnings- och bygglagen ska förnyas så att den stöder kompletteringsbyggande.

Frågor?

Lauri Muranen
Chef för näringspolitik
040 707 6637
lauri.muranen@sak.fi
@laurimuranen