Förebyggande av coronasmittor och säkerhetsåtgärder på arbetsplatserna

Checklista för arbetarskyddsfullmäktige. Uppdaterad 3.11.2021 kl. 13.25.
Kuva Gorilla.

På den här sidan har vi sammanställt en checklista med åtgärder för att förebygga coronasmittor samt andra säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen. Listan riktar sig till arbetarskyddsfullmäktige och andra personalföreträdare inom arbetarskyddssamarbetet. Gå igenom listan tillsammans med din arbetsgivare när ni kontrollerar huruvida arbetarskyddsåtgärderna är tillräckliga.

Under coronaepidemin har också många andra sakkunnigorganisationer utarbetat detaljerade och branschvisa anvisningar om arbetarskyddet. De är anvisningarna hittar du längst ner på den här sidan. Vi rekommenderar att du studerar även dem noggrant.

1. Identifiering av faror och bedömning av risker

Att kontinuerligt identifiera faror och bedöma riskerna samt vidta behövliga åtgärder är utgångspunkten för ett tryggt och sunt utförande av arbetet. Detta gäller också verksamheten under coronaepidemin.

Om en riskbedömning har gjorts på arbetsplatsen före coronaepidemin är det anledning att uppdatera den med hänsyn till epidemier. När begränsningar hävs, arbeten inleds på nytt och personal återgår till de fysiska arbetsplatserna bör riskerna bedömas för varje arbetsplats. Samtidigt bör man beakta situationen för dem som hör till riskgrupper.

Bedömningen ska omfatta såväl fysiska som psykiska risker och belastningsfaktorer, inklusive faktorer som hör samman med arbetstiden. Man bör alltså komma ihåg att också andra arbetarskyddsrisker förekommer även om coronaviruset nu upptar en stor del av uppmärksamheten. Samarbetet med företagshälsovården är viktigt.

2. Samarbete på arbetsplatsen

Samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna är grunden för en framgångsrik säkerhetsverksamhet. Arbetarskyddsfullmäktige och andra personalföreträdare har en viktig roll med tanke på helheten. Att förmännen och arbetarna diskuterar och utbyter information är också viktigt.

3. Coronagrupper

På större arbetsplatser är det bra att tillsätta en gemensam coronagrupp. Så har man också gjort på flera håll. Arbetarskyddskommissionen kan också fungera som coronagrupp. Gruppen ansvarar för att samordna och följa upp säkerhetsåtgärderna, inklusive åtgärder vid återgång till arbetet.

Gruppen informerar om coronaläget och ger behövliga anvisningar samt följer upp att arbetarskyddsföreskrifterna iakttas. En företrädare för personalen, till exempel arbetarskyddsfullmäktige, ska ingå i coronagruppen.

4. Riskgrupper

Arbetstagare som hör till riskgrupper ska kontakta arbetsgivaren och företagshälsovården för att förebygga allvarliga sjukdomsförlopp. På arbetsplatsen ska man tillsammans med företagshälsovården bedöma huruvida arbetstagaren kan fortsätta eller återgå till arbetet under trygga former. Om det inte är möjligt ska man utreda arbetstagarens möjligheter att byta till ett annat arbete där det inte föreligger någon smittorisk.

5. Symtom

Utgångspunkten är att den som är sjuk och har infektionssymtom inte ska komma på jobb. Det rekommenderas att arbetsplatsen inför ett förfarande för egenanmälan, om ett sådant inte funnits tidigare.

6. Begriplig kommunikation och omsorgsfull introduktion

De anvisningar som ges på arbetsplatsen ska vara klara och begripliga. På många arbetsplatser finns det arbetstagare som har svaga kunskaper i svenska eller finska. Det är viktigt att se till att också de förstår anvisningarna.

För att man ska vara säker på hela personalen förstår anvisningarna bör de gås igenom t.ex. på enhets- eller avdelningsmöten. Då har arbetstagarna möjlighet att ställa preciserande frågor. Arbetstagarna ska ges utförlig introduktion i de arbetssätt, -metoder och -uppgifter som coronaepidemin förutsätter.

7. Hygien och städning

Alla på arbetsplatsen ska se till handhygienen. Det ska också ges klara anvisningar för hur man ska göra om man nyser eller hostar, och anvisningarna ska följas. Arbetsgivaren ska se till att arbetslokalerna och arbetsredskapen rengörs dagligen och vid behov oftare. En bra ventilation av arbetslokalen ska säkerställas. 

8. Skyddsavstånd

Arbetet och arbetslokalerna ska ordnas så att arbetstagarna kan arbeta på tryggt avstånd från varandra. Vid behov kan man använda skyddsväggar mellan de enskilda arbetsplatserna. Om arbetstagarna har möjlighet att arbeta på distans skapar det mer utrymme på arbetsplatsen.

Det finns också arbeten där det inte går att iaktta skyddsavstånden eller där arbetet utförs hemma hos kunden. I en sådan situation ska arbetstagaren ha ändamålsenlig skyddsutrustning, rummet där arbetet utförs ska ventileras bra och kontakterna ska begränsas så att de är så korta som möjligt.

9. Skyddsutrustning

Användningen av andningsskydd, skyddshandskar och annan utrustning baserar sig på den riskbedömning som man har gjort på arbetsplatsen. Om skydd behövs ska arbetsgivaren skaffa tillräckligt av dem. Skydden har en skyddande effekt bara när de används på rätt sätt. Utförlig introduktion och utbildning är en förutsättning för korrekt användning.

Om arbetsgivaren förutsätter att skydd används, ska de också användas. Även om användningen av skyddsutrustning inte är obligatorisk, ska arbetstagarna ha rätt att använda skydd på arbetsplatsen om de så önskar. 

10. Indelning av arbetstider och användning av arbetslokalerna

För att kunna hålla skyddsavstånden kan det krävas att personalen kommer till och lämnar arbetsplatsen samt håller kaffe- och matraster vid olika tider. När det gäller arbetstidsfrågor ska arbetsgivaren förhandla med förtroendemannen/personalen. Det är bra att sätta sig in i de bestämmelser om arbetstider och flexibilitet i arbetstider som ingår i kollektivavtal och arbetsavtal.

11. Personalutrymmen

När det gäller personalutrymmen ska man sörja för en tillräcklig rymlighet och vid behov fördela användningen tidsmässigt. Om arbetsgivaren har ordnat gemensam inkvartering för arbetstagarna, ska man vidta åtgärder som epidemin kräver.

12. Arbetsresor

Det rekommenderas att man i rusningstid undviker kollektiva trafikmedel för resor mellan hemmet och arbetsplatsen för att minska smittorisken. I stället rekommenderas att man promenerar, cyklar eller undantagsvis använder egen bil, om det är möjligt.

13. Psykosocial belastning

Coronaepidemin kan öka den psykosociala belastningen på vissa arbetstagare. Arbetsgivaren ska se till att förmännen och personalen får tillräckligt psykosocialt stöd. Här har företagshälsovården tillfälle att medverka.

14. Testning

Företagshälsovården kan ta prov för coronatest i näs-svalgrummet, samt blodprov för antikroppstest. Båda testerna förknippas med risk för fel i resultaten och för tolkningen behövs företagshälsovårdens kunnande. Coronavirustest betyder mest vid misstänkta smittor och spårning av smittkedjor.

15. Spridning av coronaviruset

Coronaepidemin är i Finland inne på den fjärde vågen (november 2021). Sjukdomen har inte försvunnit i världen och man bör fortsättningsvis agera för en så liten spridningsrisk som möjligt.

Resor till utlandet kan medföra en förhöjd risk för coronasmitta. Därför är det viktigt att följa myndigheternas anvisningar och informera om förfaringssätten om en arbetstagare reser utanför Finlands gränser i arbetet eller på fritiden.

16. Upprätthållande av kompetensen

Kom ihåg att fortsätta upprätthålla och utveckla din kompetens. Förutom ditt eget fackförbund ordnar bland annat Arbetarskyddscentralen kurser i arbetarskydd, också på svenska.

Anvisningar om arbetssäkerheten

FFC

FFC har sammanställt ett informationspaket om hur coronaviruset påverkar arbetet. Här finns frågor och svar om coronavirusets inverkan på arbetstagarnas rättigheter, anställningsvillkoren och vardagen på arbetsplatserna, samt hur coronaviruset påverkar hälsan och säkerheten. Paketet innehåller också länkar till myndighetsinformation. Sidorna uppdateras när det kommer ny information om läget.
FFC: Information om hur coronavirusepidemin påverkar arbetslivet

Arbetshälsoinstitutet

Arbetshälsoinstitutet har sammanställt anvisningar till arbetsgivare och arbetstagare om förebyggandet av coronavirusepidemin. Anvisningar har utarbetats särskilt för branscher där risken för coronasmitta är större än genomsnittet. På webbplatsen finns anvisningar för arbetsplatser, arbetstagare och företagshälsovården Dessutom har Arbetshälsoinstitutet publicerat anvisningar för återgång till arbetsplatsen och en lista på vanliga frågor och svar.
Arbetshälsoinstitutet: Arbetshälsoinstitutets instruktioner för arbetsplatser för att förhindra coronavirusepidemin.

Arbetarskyddsförvaltningen

På Arbetarskyddsförvaltningens webbplats finns frågor och svar om coronaviruset och arbetarskyddet. Frågorna har indelats ämnesvis och handlar bl.a. om anställningsvillkor, skötsel av barn, utländska arbetare och arbetarskyddstillsyn.
Arbetarskyddsförvaltningen: Frågor och svar om corona och arbetarskydd

Arbetarskyddscentralen

På Arbetarskyddscentralens webbplats finns anvisningar om hanteringen av coronaläget, bland annat om förebyggande av coronasmitta inom industrin.
Arbetarskyddscentralen: Temaartiklar (på finska).

Institutet för hälsa och välfärd

Institutet för hälsa och välfärd upprätthåller ett aktuellt informationspaket om coronaviruset.
Institutet för hälsa och välfärd: Aktuellt om coronaviruset

Ditt eget fackförbund

Ta också en titt på ditt eget fackförbunds webbplats. Där hittar du information och anvisningar som gäller din bransch, också i fråga om arbetarskydd. Du kan också kontakta ditt fackförbund direkt, om du behöver hjälp och stöd i frågor som gäller arbetarskyddet under coronaepidemin. Arbetarskyddsmyndigheten ger också stöd för arbetarskyddet: tfn 0295 016 620 (må–fr kl. 9–15).

Byggnadsförbundet:
Hur påverkar coronaviruset arbetslivet?

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:
Coronaviruset sprids – Så påverkar det arbetet

Servicefacket PAM:
Hur påverkar coronavirusepidemin din anställning?

Industrifacket:
Coronavirusepidemin och utförande av arbete

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT:
Information till arbetstagare i transportbranschen (på finska)

Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL:
Svar på frågor om coronavirusets följder för arbetstagarna inom livsmedelsbranschen (på finska)

Bekanta dig också med de övriga delarna av vårt informationspaket om coronaviruset

Frågor och svar om sjukdomen som orsakas av coronaviruset och hur man kan förebygga att smittas

Frågor och svar om arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter under coronavirusepidemin

Tillfälliga undantag gällande permittering och andra anställningsvillkor

Tillfälliga undantag inom utkomstskyddet för arbetslösa