Vanliga frågor

Vad är det fråga om?

#VägandeSkäl är ett nödrop från fackcentralen FFC och dess medlemsförbund på arbetstagarnas och de arbetslösas vägnar. Sedan regeringsprogrammet presenterades i våras har vi på flera olika sätt uttryckt vår oro och berättat hur förödande konsekvenser nedskärningarna kommer att få för arbetstagare och arbetslösa. Det här har inte haft någon effekt, så vi är tvungna att ta till andra metoder för att göra arbetstagarnas röst hörd.

Vilka nedskärningar planerar regeringen och när ska de träda i kraft?

Största delen av nedskärningarna och försämringarna är redan under beredning. Regeringen Orpo-Purra vill att de ska träda i kraft inom ett år.

Regeringen håller på att göra många och stora ändringar i arbetslagstiftningen, strejkrätten och den sociala tryggheten. Ändringarna i arbetslagstiftningen och strejkrätten gynnar endast arbetsgivarna, inte arbetstagarna. Försämringarna inom den sociala tryggheten drabbar i synnerhet låginkomsttagare, snuttjobbare och deltidsanställda samt arbetslösa.

Bekanta dig med listan över nedskärningar.

Påverkar regeringens åtgärder Finlands ekonomi?

Regeringen motiverar nedskärningarna med ekonomiska skäl. De försämringar som gäller arbetstagarnas ställning har dock ingen betydande inverkan på Finlands ekonomi, utan det handlar om val som grundar sig på värderingar.

Nedskärningarna inom utkomstskyddet för arbetslösa motiveras med inbesparingar och förbättrad sysselsättning. Men i verkligheten finns det många bland dem som får arbetslöshetsförmån som har svårt att komma in i arbetslivet på grund av brister i kunnandet eller problem med hälsan, eller för att det inte finns lediga heltidsjobb i deras bransch. På grund av nedskärningarna blir de tvungna att lyfta många olika förmåner och stöd, och i värsta fall drabbas de av fattigdom.

Vad är ert mål?

Vi vill att regeringen Orpo-Purra ska tänka igenom vilka konsekvenser dess politik får för arbetstagare och arbetslösa samt deras familjer. Det gör man genom att granska hur enskilda personer påverkas när de drabbas av flera olika åtgärder samt genom att inleda en äkta dialog med arbetstagarnas representanter om förändringarna i arbetslivet och den sociala tryggheten.

Varför just nu?

Regeringen Orpo-Purra har redan inlett beredningen av många lagförslag som försämrar anställningsvillkoren, försvagar den sociala tryggheten och begränsar strejkrätten. Regeringen strävar efter att en stor del av försämringarna och nedskärningarna ska träda i kraft redan inom ett år. Till exempel vill regeringen att en del av nedskärningarna i utkomstskyddet för arbetslösa ska träda i kraft redan i början av år 2024.

Varför förhandlar ni inte i stället för att protestera?

Vi är tvungna att göra så här eftersom regeringen Orpo-Purra inte lyssnar när arbetstagarna uttrycker sin oro. De trepartsarbetsgrupper som regeringen har tillsatt sammanträder i praktiken bara för syns skull, för regeringen har redan slagit fast slutresultaten i förväg. På samma sätt har ingen annan regering agerat på årtionden.

Har ni något emot arbetsgivarna?

Vi motsätter oss inte arbetsgivarna. Genom de här åsiktsyttringarna motsätter sig arbetstagarna de beslut som regeringen Orpo-Purra har fattat och som på ett oacceptabelt sätt försämrar anställningstryggheten, kraftigt försvagar den sociala tryggheten och begränsar strejkrätten. En del av åtgärderna innebär att arbetstagarna tillfälligt lämnar sina arbetsplatser, vilket leder till avbrott i företagens verksamhet. Sådana avbrott hör också till politiska stridsåtgärder. Rätten till politiska stridsåtgärder tryggas i Finlands grundlag och internationella fördrag.

Har ni något emot regeringen?

Vi motsätter oss inte regeringen, utan vi motsätter oss regeringens förslag till nedskärningar och försämringar som drabbar arbetstagarna och dem som är arbetslösa. Regeringsprogrammet är obalanserat: det innehåller många försämringar av arbetstagarnas ställning, men nästan inga som gäller arbetsgivarnas skyldigheter. Vi kräver att regeringen ska ändra sin politik så att den blir mer arbetstagarvänlig och att regeringen inleder en äkta dialog med arbetstagarnas representanter om de förändringar som berör arbetslivet.

Varför respekterar ni inte resultatet i ett demokratiskt val?

Vi stöder människors rätt att påverka med demokratiska metoder. Till demokratin hör också att folk har rätt att ta ställning till beslutsfattandet mellan valen. I demokratiska länder har enskilda individer, fackföreningsrörelsen och andra icke-statliga organisationer samt företag och offentliga samfund alltid rätt att berätta vad de anser om beslutsfattarnas förslag och vid behov motsätta sig förslagen genom åsiktsyttringar.

Leder inte åsiktsyttringarna till att det ekonomiska läget försämras och arbetslösheten ökar?

Tyvärr orsakar stridsåtgärderna olägenheter för arbetsgivarna och medborgarna, men de här olägenheterna är små och kortvariga jämfört med följderna av de förändringar som regeringen Orpo-Purra planerar. Många av regeringens åtgärder leder till att arbetslösheten ökar: om till exempel de skyddade beloppen inom utkomstskyddet för arbetslösa och bostadsbidraget avskaffas, kommer incitamenten för deltidsanställda att jobba mer att minska avsevärt. Också regeringens planer på att strama åt skattelättnaderna för arbetsresor med bil samt slopa långivningen till bostadsrättsproduktion är skadliga för sysselsättningen.

Har ni inget annat att göra?

Jodå. FFC och fackförbunden jobbar hela tiden för att försvara arbetstagarnas rättigheter både på arbetsplatserna och på det nationella planet. Det här arbetet fortsätter på alla nivåer. De försämringar och nedskärningar som regeringen Orpo-Purra föreslår kommer att drabba just arbetstagarna hårt och om de förverkligas blir det svårare att uppfylla arbetstagarnas rättigheter. Därför gör vi allt vi kan för att regeringens planer inte ska bli verklighet.

Kommer ni att vidta andra åtgärder?

Vi är beredda att utvidga åtgärderna om regeringen Orpo-Purra inte ändrar sin politik så att den blir mer arbetstagarvänlig och inleder en äkta dialog med arbetstagarnas representanterna om förändringarna i arbetslivet. FFC:s och fackförbundens uppgift är att försvara arbetstagarna.

Vad kan jag göra?