Vanliga frågor

Vad är #VägandeSkäl?

#VägandeSkäl är fackcentralen FFC:s och fackförbundens gemensamma rubrik och hashtag, under vilken vi följer upp de åtgärder och nedskärningar som regeringen Orpo-Purra riktar mot arbetstagare, arbetslösa och de mest utsatta grupperna i samhället.

Namnet "vägande skäl" syftar på innehållet i regeringsprogrammet för regeringen Orpo-Purra. Där finns en punkt om att regeringen vill göra det möjligt för arbetsgivare att säga upp folk på "sakliga grunder", när det i dag krävs "vägande sakskäl". I praktiken betyder regeringens förslag att det skulle bli lättare för arbetsgivare att göra sig av med arbetstagare.

Det här och andra förslag till kraftiga försämringar av arbetstagarnas rättigheter ger facket vägande skäl att stå upp och försvara arbetstagarna mot regeringens nedskärningar.

Vilka nedskärningar planerar regeringen och när ska de träda i kraft?

Största delen av nedskärningarna och försämringarna är redan under beredning. Regeringen Orpo-Purra vill att de ska träda i kraft inom ett år.

Regeringen håller på att göra många och stora ändringar i arbetslagstiftningen, strejkrätten och den sociala tryggheten. Ändringarna i arbetslagstiftningen och strejkrätten gynnar endast arbetsgivarna, inte arbetstagarna. Försämringarna inom den sociala tryggheten drabbar i synnerhet låginkomsttagare, snuttjobbare och deltidsanställda samt arbetslösa.

Bekanta dig med listan över nedskärningar som regeringen planerar.

Påverkar regeringens åtgärder Finlands ekonomi?

Regeringen motiverar nedskärningarna med ekonomiska skäl. De försämringar som gäller arbetstagarnas ställning har dock ingen betydande inverkan på Finlands ekonomi, utan det handlar om val som grundar sig på värderingar.

Nedskärningarna inom utkomstskyddet för arbetslösa motiveras med inbesparingar och förbättrad sysselsättning. Men i verkligheten finns det många bland dem som får arbetslöshetsförmån som har svårt att komma in i arbetslivet på grund av brister i kunnandet eller problem med hälsan, eller för att det inte finns lediga heltidsjobb i deras bransch. På grund av nedskärningarna blir de tvungna att lyfta många olika förmåner och stöd, och i värsta fall drabbas de av fattigdom.

Vad är syftet med verksamheten #VägandeSkäl?

FFC:s och fackförbundens uppgift är att under alla omständigheter försvara arbetstagarna. Målet är att få regeringen att grundligt utreda vilka konsekvenser de skadliga förändringarna får för arbetstagare och arbetslösa samt att regeringen ska göra innehållet i lagförslagen mer arbetstagarvänligt.

Regeringen Orpo-Purra har inte tagit hänsyn till hur försämringarna av den sociala tryggheten i praktiken påverkar folk, när de olika åtgärderna försämrar utkomsten för samma personer. Konsekvenserna av de lagändringar som drabbar arbetstagarna strider åtminstone delvis mot internationella avtal.

Om regeringen inte går med på att göra ordentliga beräkningar och bedömningar av vilka konsekvenser reformerna får, måste vi öka pressen på regeringen genom olika organisationsmässiga åtgärder.

Vad gör FFC och fackförbunden just nu?

Vi har gett regeringen information och perspektiv på hur åtgärderna påverkar arbetstagarna och vi har krävt att regeringen ska beakta den här informationen. Vi informerar också medlemmarna om hur hårt regeringsprogrammet drabbar arbetstagare och arbetslösa.

Regeringen har inte varit villig att beakta arbetstagarnas synpunkter eller kompromissa om de hårda målen i regeringsprogrammet. Därför har vi börjat höja den organisationsmässiga beredskapen. Det kan ta sig uttryck i olika kollektiva protester som arbetstagarna riktar mot regeringen.

Hur kan jag delta?

Dela FFC:s och ditt eget fackförbunds material i sociala medier och till exempel i de kanaler som din egen förening eller fackavdelning har. Prata med dina arbetskamrater om saken. Skriv ut listan över regeringens nedskärningar eller vår broschyr om vad nedskärningarna innebär, och ställ fram materialet i personalrummet på din arbetsplats. På den här sidan samlar vi allt svenskspråkigt material om #Vägandeskäl.