Bullerskada är den vanligaste yrkessjukdomen – så här skyddar du din hörsel på jobbet

Antalet arbetsrelaterade bullerskador har sjunkit kraftigt de senaste året, men fortfarande konstateras ungefär 400 nya fall varje år. Största delen av de drabbade är män.
10.04. 11:30
LÖNTAGAREN
Endast tre procent av dem som drabbas av arbetsrelaterade bullerskador är kvinnor. Foto: FFC/Marjaana Malkamäki

Enligt Arbetshälsoinstitutet anmäls årligen tusen fall av konstaterad eller misstänkt arbetsrelaterad bullerskada. Det är 23 procent av alla registrerade fall av misstänkt yrkessjukdom, vilket gör bullerskador till den allra vanligaste yrkessjukdomen. Antalet bekräftade arbetsrelaterade bullerskador är årligen ungefär 400.

Antalet fall har sjunkit kraftigt de senaste åren. År 2010 registrerades nästan 1600 fall av konstaterad eller misstänkt bullerskada.

Bullerskada är en yrkessjukdom som framför allt drabbar män. Av de konstaterade bullerskadorna står männen för upp till 97 procent.

Den kraftigt snedvridna könsfördelningen beror på de yrken där arbetstagarna utsätts för buller är mansdominerade. Vanligast är arbetsrelaterade bullerskador bland dem som jobbar med gruvdrift eller cellulosa- och papperstillverkning.

De senaste åren har det talats mycket om den höga bullernivån i daghem och skolor. De här arbetsplatserna syns ändå inte i Arbetshälsoinstitutets statistik över bullerskador. Forskarna betonar att buller som orsakar stress och buller som skadar hörseln är två skilda saker.

Arbetstagare: Med de här sex råden från arbetarskyddsmyndigheten skyddar du dig mot hörselskada på jobbet

  1. Arbeta så att du inte orsakar onödigt buller
  2. Meddela arbetsgivaren om du upptäcker fel och brister som orsakar buller
  3. Åtgärda ovan nämnda fel och brister enligt arbetsgivarens anvisningar, din yrkesskicklighet och erfarenhet, om du kan göra det på ett säkert sätt.
  4. Använd hörselskydd enligt arbetsgivarens anvisningar, om exponeringen under arbetsdagen är minst 85 decibel. 
  5. Delta regelbundet i företagshälsovårdens hörselkontroller om exponeringen är minst 85 decibel.
  6. Om du av någon anledning har blivit tvungen att tillfälligt ta bullerskydden ur bruk, ta dem i bruk igen så fort som möjligt.

 

Arbetstagaren har rätt att få hörselskydd om exponeringen för buller överstiger 80 decibel under arbetsdagen. Hörselskydd ska användas om exponeringen för buller är över 85 decibel under arbetsdagen.

Arbetsgivare: Det är på ditt ansvar att utreda bullernivån

Arbetsgivaren ska alltid reda ut om det förekommer buller på arbetsplatsen. Buller är ljud som arbetstagaren hör och som kan medföra risker eller olägenheter för personens hälsa eller säkerhet.

Arbetsgivaren ska identifiera bullerkällorna, vilka arbetstagare som exponeras för buller och när det sker.

Arbetsgivaren ska i första hand röja undan bullerkällorna, minska på bullrets intensitet eller förkorta den tid som personer vistas i bullret. Om bullret även efter det medför olägenheter ska arbetsgivaren bedöma det bullrets betydelse för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, alltså göra en bedömning av bullerrisker.

Aleksi Vienonen, frilansjournalist
(översättning och bearbetning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.