Arbetarskyddslagen har preciserats – nu måste arbetsgivaren ta större hänsyn till arbetstagarnas åldrande

Arbetarskyddslagen preciserades i början av juni. Den nya lagen förtydligar arbetsgivarens skyldigheter inom arbetarskyddet. Ett av målen med lagändringen är att förlänga tiden i arbetslivet och göra det lättare för personer som är över 55 år att orka jobba.
19.06.2023 10:39
LÖNTAGAREN

– I synnerhet människans fysik förändras med åldern och därför behövs det preciserade arbetarskyddsåtgärder för att folk ska orka jobba längre, säger Anne Mironen som är expert i arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor på fackcentralen FFC.

Reformen påverkar också vardagen för arbetarskyddsfullmäktige på arbetsplatserna.

– Den nya lagen slår fast att det ingår i arbetsgivarens allmänna omsorgsplikt att vid behov göra individuella anpassningar i arbetsförhållandena. Bestämmelsen är förpliktande för arbetsgivaren, men också arbetarskyddsfullmäktige ska vara på alerten och vid behov påpeka för arbetsgivaren om hen upptäcker att det finns behov av att anpassa arbetsförhållandena för enskilda arbetstagare, konstaterar Mironen.

Två ändringar i omsorgsplikten

Det har gjorts två ändringar i arbetsgivarens allmänna omsorgsplikt.

Den första preciseringen gäller individuella arbetarskyddsåtgärder på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska särskilt beakta att arbetstagarnas personliga förutsättningar kan kräva individuella arbetarskyddsåtgärder.

Sådana åtgärder kan till exempel vara arrangemang som gäller lokalen där arbetet utförs, eller att man anpassar arbetstiden eller arbetsmängden.

Den andra ändringen preciserar arbetsgivarens skyldighet att ge akt på arbetsmiljön. Redan tidigare stod det i lagen att arbetsgivaren fortgående ska ge akt på arbetsmiljön, arbetsklimatet och säkerheten hos arbetssätten. Nu nämns också skyldigheten att ge akt på arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet.

Alla berörs av åldrande

Anne Mironen påpekar att även om syftet med lagändringen är att göra det lättare för personer över 55 år att orka i arbetet och att förbättra sysselsättningsgraden i den här åldersgruppen, så är det inte bara de som har fyllt 55 år som berörs av åtgärderna.

Anne Mironen är expert i arbetsmiljö- och jämlikhetsfrågor på FFC.

– Någon kan behöva särskilda åtgärder för att utföra sitt arbete när hen har fyllt 60 år, medan någon annan kan behöva det redan vid 45 års ålder. Lagen betonar individuella åtgärder och slår inte fast någon åldersgräns som man måste ha passerat för att omfattas av åtgärderna. Det är till exempel viktigt att tänka på att sjukdomar i rörelseorganen utvecklas gradvis under en lång tid. Om man börjar fästa uppmärksamhet vid belastningen först när ryggen eller knäna redan har gått sönder, så är det för sent, säger Mironen.

Enligt lagen ska arbetsgivaren som en del av utredningen och bedömningen av riskerna i arbetet beakta de fysiska belastningsfaktorerna i arbetet samt belastningsfaktorerna i anslutning till arbetets innehåll, organiseringen av arbetet och arbetsgemenskapens sociala funktion.

Redan från tidigare har arbetsgivaren varit tvungen att beakta arbetstagarnas ålder, kön, yrkesskicklighet och personliga förutsättningar. Nu har också åldrande lagts till på den här listan. Förändringar med koppling till åldrande kan vara till exempel förändringar i arbetsförmågan, synen eller hörseln.

Större fokus på introduktionen

Det är viktigt att minska belastningsfaktorerna i ett så tidigt skede som möjligt. Därför har man också preciserat de bestämmelser som gäller introduktionen i arbetet.

– Lagen kräver att man ska beakta de personliga egenskaperna också vid introduktionen. Redan i början av tiden i arbetslivet ska man fästa uppmärksamhet vid att det inte uppstår problem. I genomsnitt är introduktionen fortfarande svag på de finländska arbetsplatserna. Nya arbetstagare ska introduceras i arbetet, arbetsgemenskapen och arbetarskyddsåtgärderna. Introduktionen måste alltid ske omsorgsfullt, säger Anne Mironen.

Också i samband med undervisningen och handledningen ska man beakta faktorer som är kopplade till arbetstagarens ålder eller åldrande. Det är delvis olika saker som är viktiga att betona om arbetstagaren är ung eller äldre. Vid introduktionen ska man också beakta arbetstagarens språkkunskaper eller de individuella begränsningar och behov som en partiellt arbetsför arbetstagare har.

Tre viktiga förändringar

  • De viktigaste ändringarna gäller tre paragrafer i arbetarskyddslagen: Arbetsgivarens allmänna omsorgsplikt (8 §), arbetsgivarens skyldighet att utreda och bedöma riskerna i arbetet (10 §) och arbetsgivarens skyldighet att ge arbetstagarna undervisning och handledning (14 §). 
  • Dessutom förtydligas den grundläggande bestämmelsen om graviditetsskydd till att också gälla arbetstagare som ammar och nyligen har fött barn (11 §).
  • Ändringarna i arbetarskyddslagen trädde i kraft den 1 juni 2023.

Källa: Arbetshälsoinstitutet. Läs mer om lagändringen i ett pressmeddelande från Arbetshälsoinstitutet.

Aleksi Vienonen
(översättning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.