Antalet arbetsolycksfall ökade i fjol och de flesta drabbade var arbetstagare i FFC-branscher

Färsk statistik från Olycksfallsförsäkringscentralen visar att antalet olycksfall i arbetet ökade år 2022. Antalet ökade mer än vad som hade förutspåtts i centralens prognos i oktober.
24.04.2023 14:19
FFC
År 2022 inträffade sammanlagt 114 600 arbetsolycksfall bland löntagarna, varav 92 000 var olycksfall på arbetsplatsen och 22 600 var olycksfall under resan till och från arbetsplatsen. Foto iStock.

I flera branscher var antalet olycksfall oförändrat eller lägre än i fjol. Däremot ökade antalet olycksfall inom transport och lagring samt förvaltnings- och stödtjänster, vilket är en förklaring till ökningen i det totala antalet olycksfall i arbetet.

År 2022 inträffade sammanlagt 114 600 arbetsolycksfall bland löntagarna, varav 92 000 var olycksfall på arbetsplatsen och 22 600 var olycksfall under resan till eller från arbetsplatsen. Antalet olycksfall på arbetsplatserna ökade med 1,6 procent jämfört med året innan och antalet olycksfall under resan till eller från arbetsplatserna med hela 23,5 procent.

– En stor del av olycksfallen handlar om att man snubblar eller faller. Antalet olycksfall under resan till eller från arbetsplatsen har varierat stort under de senaste åren, främst med anledning av väderförhållandena och åtgärderna under coronapandemin, berättar Anne Mironen som är expert i arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor vid FFC.

Anne Mironen.

Ökningen i antalet olycksfall under resan till eller från arbetet påverkades av det hala väglaget under våren och i slutet av året samt av att arbetstagarna återvände till arbetsplatserna efter att ha jobbat på distans under coronaåren. Största delen av olycksfallen drabbade fotgängare. Den näst största gruppen var cyklister och den tredje största gruppen var bilister.

Frekvensen hos olycksfallen i arbetet låg år 2022 på samma nivå som året innan och var 26 ersatta olycksfall per 1 000 000 arbetstimmar. Granskat över en längre period har olycksfallsfrekvensen minskat en aning. I fjol ökade dock frekvensen jämfört med året innan, särskilt inom transport och lagring, men också inom förvaltnings- och stödtjänster.

– Det värsta som kan hända är att arbetstagare avlider på grund av olycksfall i arbetet. Sådana olycksfall inträffar alltjämt. I fjol skedde 24 olycksfall med dödlig utgång, säger Mironen.

Viktigt att hela tiden fundera på hur man kan förebygga olyckor

Anne Mironen betonar att man på arbetsplatserna hela tiden måste fästa uppmärksamhet vid säkerheten och att man inte får tappa fokus ens för ett ögonblick.

– Arbetsgivarna bör sträva efter att kontinuerligt utveckla arbetssäkerheten och bekämpningen av olycksfall i samarbete med arbetstagarna och personalrepresentanterna. En välgjord riskbedömning är grunden för åtgärder som förbättrar arbetssäkerheten. Man måste fästa mer uppmärksamhet vid hur arbetstagarna rör sig såväl på arbetsplatserna som under resorna till och från arbetet. Fallolyckor och liknande olyckor måste också förebyggas.

Uttryckt i antal drabbas unga arbetstagare av många olycksfall, men vid olycksfall i arbetet bland äldre åldersgrupper är konsekvenserna ofta allvarligare än bland yngre.

– Vikten av introduktion och handledning i arbetet kan inte nog betonas. Det är något som ofta försummas eller inte ges i tillräcklig omfattning på arbetsplatserna. För unga och nya arbetstagare ska man noggrant berätta och visa hur en arbetsuppgift ska utföras på ett säkert sätt. Varje arbetstagare ska få tillräcklig handledning i säkra arbetssätt och den skyddsutrustning och de hjälpmedel som behövs, säger Anne Mironen.

Undersökningar har visat att brådska ökar antalet olycksfall i arbetet.

– Brådska är ett av de största gisslen i dagens arbetsliv. Arbetsgivaren ska se till att förhållandena, arbetsarrangemangen och tidtabellerna är sådana att arbetet kan utföras säkert och utan att behöva jäkta, betonar Anne Mironen.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.