Tio sätt att göra det lättare för invandrare att få jobb

Hur ska vi få invandrarna att komma ut i arbetslivet snabbare? FFC har sammanställt tio sätt att underlätta integreringen av invandrare och förbättra deras möjligheter att få jobb.
20.10.2017 10:00
FFC
Foto: Marjaana Malkamäki / FFC

1. Man måste satsa på början av integreringsprocessen

 • Invandrarna får inte fastna i en ”integreringsbubbla”. Vägen till utbildning och arbetsliv ska vara kort och borde inte få innehålla tomgång och onödiga studier.
 • Asylsökande som har fått uppehållstillstånd ska snabbt placeras i kommuner där de undviker marginalisering och passiverande anstaltsliv.
 • Kommunerna och arbets- och näringsbyråerna ska göra upp en ordentlig inledande kartläggning senast en månad efter att uppehållstillstånd har beviljats.

2. Invandrarna ska komma ut i arbetslivet snabbare

 • Integrationsutbildningen för vuxna ska fokusera på arbetslivet och sträva efter att invandrarna snabbt ska få jobb.
 • Det lönar sig att kombinera språkundervisningen och den övriga integrationsutbildningen med inlärning i arbetet.
 • I den inlärning som sker på arbetsplatsen måste kraven på språkkunskap vara sådana att de tar hänsyn till arbetarskyddet och kunnandet inom kundbetjäning.

3. Spelreglerna i samhället och den finländska kulturen ska bli bekanta genast när man kommer till Finland

 • Alla invandrare ska på sitt eget modersmål få ett koncist paket med grundläggande information om det finländska samhällets värden och den finländska kulturen.
 • Paketet ska ges åt alla som flyttar till Finland, i samband med att uppehållstillståndet registreras.
 • Man ska gå igenom innehållet i paketet i samband med integrationsutbildningen eller tillsammans med förtroendevalda på arbetsplatsen.

4. Utbildning gör det lättare att få jobb

 • Inom yrkesutbildningen ska man skapa modeller som gör det möjligt för invandrare att snabbt komma ut i arbetslivet, där man kombinerar språkundervisning med undervisning som ger yrkesfärdighet.
 • FFC föreslår ett försök där man lättar på kraven på språkkunskap i samband med antagningen till yrkesutbildningen och där språkundervisningen kombineras med yrkesstudierna.

5. Språkutbildning åt alla invandrare

 • Den språkundervisning som ingår i integrationsplanen ska erbjudas på deltid och kvällstid, så att invandrare som arbetar har möjlighet att delta i språkundervisningen.
 • Språkundervisning ska också ordnas på arbetsplatserna och på arbetstid. Arbetsgivare som själv rekryterar arbetstagare från utlandet ska bekosta och ordna språkundervisningen.

6. Studier i de inhemska språken ska höra till examenskraven för internationella studerande

 • Studier i finska eller svenska måste bli en del av examenskraven för utländska examensstuderande.
 • Möjligheterna att få jobb förbättras om studerandena lär sig de inhemska språken samt finländska arbetslivsfärdigheter och -kontakter.

7. Arbetskraftstjänsterna ska hålla hög kvalitet

 • Arbetskrafts- och företagartjänsterna som stöder sysselsättning måste tryggas. Vid sidan av de elektroniska tjänsterna behövs också personlig handledning och rådgivning.
 • På samma sätt som det finns arbetstränare borde det finnas språkcoacher som hjälper invandrare att få jobb genom att lära ut den terminologi som används i branschen.
 • FFC föreslår också att arbetsgivare som anställer invandrare ska kunna beviljas förhöjt lönestöd eller en integrationssedel.
 • En skräddarsydd läroavtalsutbildning, som innehåller språkundervisning på läroinrättningen och arbetsplatsen, kan också hjälpa invandrare att snabbare komma ut i arbetslivet.

8. Alla rådgivningstjänster för invandrare på ett ställe

 • I huvudstadsregionen behövs ett rådgivningscenter för arbetsrelaterad invandring där alla viktiga myndigheter och andra aktörer ska finnas.
 • I dag är det svårt för invandrare och arbetsgivare som anställer invandrare att ta del av tjänsterna, för tjänsterna är spridda över huvudstadsregionen.
 • Vid centret ska man erbjuda arbetstagare med utländsk bakgrund avgiftsfri arbetslivsrådgivning.

9. Tillräckligt med introduktion och handledning på arbetsplatserna

 • På arbetsplatserna måste man reservera tillräckligt med tid och personal för integrering av personer med utländsk bakgrund. Under introduktionen ska arbetstagaren lära sig arbetsuppgifterna och bli en del av arbetsgemenskapen.
 • I introduktionen måste man fästa uppmärksamhet vid invandrarnas språkkunskaper.
 • Också majoritetsbefolkningen måste få introduktion i hur man möter mångfald på arbetsplatserna. I både yrkesutbildningen och personalutbildningen behövs mer undervisning i interkulturellt kunnande.

10. Småbarnspedagogik hjälper hela familjen att integreras

 • När familjeledighetssystemet förnyas måste man se till att det uppmuntrar föräldrar med utländsk bakgrund att arbeta och att låta barnen delta i småbarnspedagogiken.
 • Det är önskvärt att barn som talar främmande språk skulle delta i småbarnspedagogiken åtminstone på deltid.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.