FFC-utredning: Coronapandemin har särskilt drabbat kvinnor i arbetaryrken

Coronapandemin har drabbat kvinnorna inom FFC:s branscher särskilt hårt. Jämfört med männen har kvinnorna varit mer rädda för att smittas av viruset i sitt arbete, deras jobb har i större utsträckning blivit mer belastande och de mår psykiskt sämre på grund av coronaviruset.
21.05.2021 02:00
FFC
Foto: Patrik Lindström

Största delen av dem som jobbar i de yrken som FFC representerar har inte haft möjlighet att arbeta på distans. Under coronapandemin har 85 procent av medlemmarna i de FFC-anslutna fackförbunden haft direkt fysisk kontakt med andra människor i sitt arbete.

Fysisk kontakt i stor utsträckning verkar öka rädslan för att insjukna. Knappt en tredjedel av dem som svarade på FFC:s medlemsenkät har varit rädda för att insjukna på grund av coronaviruset i sitt arbete. Bland kvinnorna är rädslan klart vanligare (38 %) än bland männen (23 %).

– Det är framför allt inom de kvinnodominerade privata och offentliga servicebranscherna som arbetstagarna inte har möjlighet att arbeta på distans. I huvudsak utförs arbetet i kontakt med kunder och personer som får vård. Det är alltså inte så konstigt att kvinnorna oftare är rädda för att insjukna än vad män är, säger FFC:s utvecklingschef Juha Antila.

Coronapandemin har lett till ökad belastning och ångest bland arbetstagarna

Trots att så många arbetstagare är tvungna att jobba bland andra människor och är rädda för att smittas av coronaviruset, så anser ändå en klar majoritet (93 %) av medlemmarna i de FFC-anslutna förbunden att arbetsgivaren har tagit tillräcklig hänsyn till säkerheten på arbetsplatsen under coronaåret. Av de förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige som svarade på FFC:s förtroendemannaenkät är det dock endast hälften (55 %) som upplever att de har rådfrågats i de frågor som gäller arbetarskyddet.

Nästan hälften (43 %) av fackförbundens medlemmar anser att deras arbete har blivit alltmer belastande. Av arbetstagarna inom de privata och offentliga servicebranscherna samt av dem som jobbar deltid upplever mer än hälften att arbetsbelastningen har ökat under coronaåret. Det här återspeglas också i skillnaderna mellan hur kvinnorna och männen upplever jobbet: 56 procent av kvinnorna säger att jobbet har blivit mer belastande, jämfört med 31 procent av männen.

Coronapandemin har också lett till att fler arbetstagare upplever ångest. Enligt FFC:s enkät är det framför allt coronarestriktionerna, som har begränsat det sociala umgänget, som har lett till att 72 procent av de tillfrågade har upplevt ångest i stor eller viss utsträckning. Den hälsorisk som coronaviruset utgör har lett till att 63 procent har upplevt ångest.

En tredjedel av dem som svarade på enkäten säger också att de mår sämre än före coronapandemin. Av kvinnorna svarade 40 procent att de mår sämre och av männen 26 procent.

– De som inte har kunnat distansarbeta under coronaåret har utsatts för en hård prövning och problemen med att orka kan bli synliga med fördröjning. Därför är det viktigt att man på arbetsplatserna fäster särskild uppmärksamhet vid att stötta arbetstagarna också när den värsta situationen är över, betonar Juha Antila.

Atmosfären på arbetsplatsen har förblivit god

Året med coronaviruset verkar inte ha haft någon särskilt negativ inverkan på atmosfären på arbetsplatserna, visar medlemsenkäten. Största delen av medlemmarna i de FFC-anslutna fackförbunden anser att man på arbetsplatsen drar åt samma håll (92 %), att arbetsgivaren och personalen öppet diskuterar hur coronaviruset påverkar arbetsplatsen (88 %) samt att förändringarna har påverkat alla jämlikt (76 %).

Medlemsenkäten besvarades av 1 213 medlemmar i de FFC-anslutna fackförbunden. Intervjuerna gjordes av Kantar TNS i mars 2021. Dessutom utredde FFC via sin förtroendemannapanel hur coronapandemin har påverkat arbetsplatserna. Förtroendemannaenkäten besvarades av 808 förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige, också det i mars 2021.

FFC:s utredning Korona-ajan työ (på finska)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.