I synnerhet unga upplever att jobbet är psykiskt belastande – Katja Syvärinen från FFC: Åtgärder behövs på arbetsplatserna och i hela samhället 

I synnerhet unga i åldern 25–29 år upplever att jobbet leder till ökad psykisk ohälsa, visar fackcentralen FFC:s arbetslivsbarometer. I den här åldersgruppen är det nästan hälften (43 %) som är av den här åsikten, medan motsvarande andel bland av alla intervjuade är en tredjedel (33 %).
12.10.2022 14:41
LÖNTAGAREN
Foto: iStock

– Siffran i arbetslivsbarometern är oroväckande och vi måste nu fästa uppmärksamhet vid den här frågan på arbetsplatserna och i hela samhället. Vi måste fundera på vad vi kan göra för att förbättra situationen, säger Katja Syvärinen som är vice ordförande för FFC:s styrelse.

Hon talade på ett webbinarium (på finska) som ordnades av FFC och Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians. Temat för webbinariet var unga och arbetslivet efter coronatiden.

Det är tydligt att känslan av att jobbet är psykiskt belastande varierar beroende på åldern. Däremot finns det knappt någon skillnad mellan könen. Till exempel inom servicebranscherna upplever både män och kvinnor att arbetet är lika psykiskt belastande.

Katja Syvärinen betonar att den psykiska hälsan är en utmaning för det finländska arbetslivet och samhället i stort.

– En tredjedel av den sjukfrånvaro som FPA ersätter beror på psykisk ohälsa. Största delen av dem som är under 35 år och får invalidpension har beviljats pension på grund av psykisk ohälsa.

Coronatiden gick hårt åt alla finländare. Av dem som svarade på en enkät som FFC gjorde år 2021 berättade 63 procent att de mådde sämre än de gjorde före de förändringar som orsakades av coronaviruset. De unga avvek inte från andra åldersgrupper i det här avseendet.

– Enligt vår enkät ville de unga i större utsträckning än andra åldersgrupper söka sig till ett annat yrke eller andra arbetsuppgifter på grund av coronapandemin. Av unga under 30 år var det 16 procent som ville byta yrke eller arbetsuppgifter, medan andelen bland alla som svarade på enkäten var 11 procent.

Katja Syvärinen påpekar att unga också under normala förhållanden är mer beredda att byta arbetsuppgifter och yrke än genomsnittet.

På arbetsplatserna lyckades man också i många frågor under coronatiden. Enligt FFC:s enkät upplevde i synnerhet arbetstagare under 30 år att de förändringar som coronapandemin ledde till på arbetsplatsen berörde alla personalgrupper på ett jämlikt sätt.

Den 10–16 oktober firas Ungdomsarbetsveckan, som ordnas av Allians och där också FFC är samarbetspartner. Temat för veckan är unga och ungdomsarbete efter coronatiden.

Läs mer om enkätresultaten om hur om de unga orkar i arbetslivet och vilken inverkan coronatiden har haft på de unga (på finska).

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.