Ett tryggt och högklassigt arbetsliv står i fokus för FFC:s mål inför riksdagsvalet

Fackcentralen FFC har offentliggjort sina mål för nästa valperiod. FFC anser att arbetslivslagstiftningen borde utvecklas så att den bättre svarar på behoven i dagens arbetsliv.
07.09.2022 15:55
FFC
Foto: Maskot / Gorilla

FFC:s viktigaste mål är att säkerställa att arbetstagarnas ställning stärks under den kommande valperioden. Miniminivån för löner och anställningsvillkor samt principen om skydd för arbetstagarna måste tryggas genom täckande kollektivavtal och högklassig arbetslagstiftning. Det är endast riksomfattande kollektivavtal som genom sin allmänt bindande verkan ger trygghet för alla arbetstagare i en bransch. Kollektivavtalens allmänt bindande verkan måste stärkas i kollektivavtalssystemet.

På alla arbetsplatser ska de arbetstagare som hör till ett fackförbund ha rätt att välja en förtroendeman till sin representant, såsom man har avtalat i kollektivavtalen.

– Nu är det här inte verklighet på alla arbetsplatser och därför måste lagen ändras, berättar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Det går att utveckla ett jämlikt lokalt avtalande inom ramen för kollektivavtalssystemet, men då krävs det att arbetstagarnas förhandlingsposition stärks.

FFC:s andra huvudmål är att man under nästa valperiod ska få ordning på villkoren och förhållandena för dem har en svag ställning på arbetsmarknaden, såsom unga och arbetstagare som har flyttat till Finland.

– Under de senaste åren har det visat sig att utnyttjande i arbetslivet inte är ett marginellt fenomen, utan att det sker framför våra ögon. Lönedumpning är till exempel inte straffbart, och de andra metoderna för att ingripa i arbetsrelaterat utnyttjande är inte heller tillräckliga. Offrens ställning måste förbättras och fungerande rättsmedel måste utvecklas snabbt.

FFC vill att myndigheterna och fackförbunden ska få fler metoder att ingripa i missförhållanden i arbetslivet. Fackförbunden behöver till exempel rätt att väcka talan, så att de ska kunna väcka talan på arbetstagarnas vägnar. Det här är viktigt i de fall där offren inte vågar eller kan agera på egen hand.

– Lagstiftningen måste stå på offrens sida. Till exempel preskriptionstiden och tiden för att väcka talan är för korta, eftersom det är exceptionellt svårt och tidskrävande att utreda arbetsrelaterat utnyttjande och arbetstidstvister i samband med det, påpekar Eloranta.

De som blir arbetslösa måste ha bästa möjliga förutsättningar att ta sig tillbaka till arbetslivet. FFC vill att de sakkunniga vid arbets- och näringsbyråerna ska ha möjlighet att utarbeta en sådan helhet för de arbetslösa, som betjänar de sökande bäst. Arbetssökande borde också ha möjlighet att till exempel studera under jobbsökningen och få sina tjänster över en disk.

– Det borde också bli lättare att få inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd. Utkomsten för i synnerhet arbetslösa som har jobbat inom lågavlönade branscher behöver förbättras.

Ett tryggt arbetsliv är centralt i alla FFC:s mål. Jarkko Eloranta anser att det är viktigt att uppdatera arbetarskyddslagstiftningen för att göra det lättare att hantera den psykiska orken och belastningen samt motverka hotet om våld på arbetsplatserna.

– Det har också uppstått nya behov. Klimatrelaterade hälsorisker syns redan i många arbetstagares vardag, men de nuvarande arbetarskyddsbestämmelserna beaktar inte särskilt väl att det blir allt vanligare med extrema väderförhållanden. Det behövs noggrannare bestämmelser om bland annat pauser i arbetet och sätt att skydda sig mot hetta.

Du hittar alla FFC:s mål inför riksdagsvalet på adressen www.vaalitavoitteet.fi (på finska). Webbplatsen kompletteras inom kort med FFC:s mål på svenska.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.