FFC:s styrelse: Vi förundrar oss över att jämställdhetsfrågorna har hamnat i bakgrunden vid förhandlingarna om regeringsprogrammet

Arbetet med att förbättra jämställdheten mellan könen verkar ha hamnat i bakgrunden vid förhandlingarna om regeringsprogrammet. Enligt uppgifter som har sipprat ut från förhandlingarna kan det rentav bli fråga om en tillbakagång för jämställdhetsfrågor. Fackcentralen FFC:s styrelse efterlyser metoder för att öka jämställdheten i arbetslivet i det nya regeringsprogrammet.
12.06.2023 12:21
FFC
Foto: Fredrik Ottosson / Folio (Gorilla)

Enligt uppgifter i offentligheten har regeringsförhandlarna bett tjänstemännen utreda åtminstone om rätten till semester för arbetstagare som tar ur familjeledighet kan inskränkas. FFC:s ordförande Jarkko Eloranta betonar att sådana planer inte kan understödjas. Förslagen överensstämmer inte heller till alla delar med Europeiska unionens direktiv om skydd för gravida arbetstagare.

– Familjesituation och kön får inte vara hinder i arbetslivet. Statsmakten måste systematiskt och planmässigt främja jämställdheten, inte försvaga den.

Födelsetalen i Finland är lägre än någonsin. FFC:s styrelse anser att det är viktigt att man på ett effektivare sätt kan förebygga diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet.

– Lagstiftningen måste effektiviseras så att inte graviditet eller uttag av familjeledighet påverkar hur länge en visstidsanställning gäller eller fortsätter. Också anställningsskyddet för dem som återvänder till jobbet efter familjeledighet måste effektiviseras och föräldrarna måste uppmuntras att ta ut familjeledigheterna jämlikt, betonar Eloranta.

Man måste ingripa på ett mer kraftfullt sätt i de löneskillnader mellan kvinnor och män som det inte har gått att reda ut. Den kommande regeringen måste genomföra EU:s direktiv om insyn i lönesättningen ambitiöst och så att miniminivån överskrids. Alla på arbetsplatsen ska ha kännedom om alla löner och lönedelar. Dessutom måste jämställdhetslagen preciseras i fråga om begreppet likvärdigt arbete, jämställdhetsplanering på arbetsplatserna samt lönekartläggning.

– Endast öppenhet kan minska diskrimineringen och bidra till att få bort de oförklarliga löneskillnaderna. På de mest framstegsvänliga arbetsplatserna känner arbetstagarna redan nu till varandras löner. Det behövs också större lönetransparens när det gäller lokala avtal om löner, påpekar Jarkko Eloranta.

De minimianställningsvillkor som tryggas genom kollektivavtalen har en viktig roll när det gäller att trygga ett jämlikt arbetsliv. Vid förhandlingarna om regeringsprogrammet har det varit tal om att utöka det lokala avtalandet så att det skulle bli möjligt att pruta på minimivillkoren på arbetsplatserna.

– Det är särskilt lågavlönade kvinnor inom den privata sektorn som drabbas av de utvidgade möjligheterna till lokala avtal som förhandlarna planerar. Det här skulle vara en stor risk för jämställdheten mellan kvinnor och män och arbetet med att minska löneskillnaderna.

Styrelsen för Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC förutsätter att likalönsprogrammet, som har beretts på trepartsbasis, får en fortsättning också under den kommande regeringsperioden.

– Fackförbunden och arbetsgivarförbunden som förhandlar om kollektivavtalen måste tas med i arbetet med att planera, genomföra och följa upp likalönsprogrammet. Det är endast förbunden som kan påverka hur jämställdhetsplanering, jämställd lönesättning och förebyggande av diskriminering genomförs på arbetsplatserna inom deras egna branscher, konstaterar Jarkko Eloranta.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.