FFC-enkät: De stigande elpriserna har inte lett till ökat nattarbete i någon större utsträckning

Det är inte särskilt vanligt att man på arbetsplatserna inom industrin har talat om att utföra mer arbete på natten, berättar förtroendevalda inom FFC:s branscher. FFC utredde saken när det i början av hösten började talas om att en del företag planerar att flytta arbete till natten då elen är billigare.
21.10.2022 13:40
LÖNTAGAREN
Inom bageribranschen är det vanligt med nattarbete. Foto: Lehtikuva

Av de förtroendevalda som svarade på FFC:s enkät berättade endast sex procent att man på deras arbetsplats har talat om att eventuellt utöka nattarbetet på grund av de stigande elpriserna. Enkäten besvarades av 380 förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige från Industrifacket, Pappersförbundet, livsmedelsarbetarförbundet SEL och Byggnadsförbundet.

De förtroendevalda uppger att diskussionen om att övergå till nattarbete gått bra (55 %) eller varierande (46 %). Ingen av dem som svarade säger att diskussionen har gått dåligt.

Enkäten gjordes i september och då meddelade endast två procent av dem som svarade, alltså sex förtroendevalda, att arbetsgivaren redan har utökat nattarbetet på grund av de stigande elpriserna. På de här arbetsplatserna har förändringen gått bra. Av de förtroendevalda säger en tredjedel (33%) att det utökade nattarbetet inte alls har väckt motstånd hos arbetstagarna och två tredjedelar (67%) säger att motståndet har varit litet.

Anu-Tuija Lehto är jurist på FFC och hon påpekar att arbetsgivaren inte fritt kan besluta om att flytta arbete till natten.

Anu-Tuija Lehto är jurist på FFC.

Nattarbete är tillåtet i de arbeten som räknas upp i arbetstidslagen. Det finns många sådana arbeten, bland annat arbeten som utförs som skiftarbete och arbeten som får ordnas som periodarbete. I periodarbete granskas arbetstiden i perioder på några veckor.

De riksomfattande kollektivavtalen ger i vissa fall en möjlighet att avtala om bestämmelser som avviker från det som står i lagen.

– I riksomfattande kollektivavtal kan man avtala om möjligheten att avvika från bestämmelserna i arbetstidslagen. Genom företagsspecifika kollektivavtal eller andra lokala avtal är det däremot inte möjligt att avtala om nattarbete på ett sätt som avviker från arbetstidslagen.

På arbetsplatsen kan man bara avtala om nattarbete, om det riksomfattande kollektivavtalet i branschen ger möjlighet till det.

Läs mer om vilka bestämmelser om nattarbete som ingår i arbetstidslagen och vad man kan avtala om i kollektivavtal eller lokala avtal.

Nattarbete belastar hälsan

Inom industrin utförs traditionellt mycket skiftarbete. I FFC:s enkät berättade 52 procent av de förtroendevalda att man utför nattarbete den egna arbetsplatsen. Av de förtroendevalda inom Pappersförbundet berättade de allra flesta (90 %) att man utför nattarbete på arbetsplatsen. Näst högst var andelen arbetsplatser där man utför nattarbete inom livsmedelsfacket SEL:s branscher (74 %).

Det är ingen god idé att utöka nattarbetet om man inte har vägande skäl att göra det, för nattarbete innebär en belastning för arbetstagarnas hälsa.

Riitta Työläjärvi som är sakkunnigläkare på FFC.

– Nattarbete räknas som en faktor som medför särskild fara för ohälsa, och det ger arbetstagarna lagstadgad rätt till hälsoundersökningar. Tillsammans med företagshälsovården kan man bedöma den olägenhet som nattarbete eventuellt medför för den egna hälsan och arbetsförmågan samt hitta sätt att minska riskerna, säger Riitta Työläjärvi som är sakkunnigläkare på FFC.

Undersökningar visar att nattarbete bland annat ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes och missfall. Nattarbete kan också leda till stress- och sömnstörningar. Trötta arbetstagare löper också större risk att råka ut för olycksfall.

Den individuella variationen är ändå stor och för vissa arbetstagare kan skiftarbete, inklusive nattarbete, lämpa sig bättre.

– Störst är hälsoriskerna med nattarbete för gravida och personer över 50 år. En del av dem som jobbar natt lider av jetlag när dygnsrytmen varierar mycket, konstaterar Työläjärvi.

I FFC:s arbetslivsbarometer upplevde nästan hälften (47 %) av dem som utför nattarbete att jobbet belastar hälsan.

Riitta Työläjärvi uppmuntrar arbetsgivarna att planera arbetsskiften i samarbete med personalen och att beakta arbetstagarnas önskemål.

– Man borde inte göra fler än två eller tre nattskift i följd.

Läs mer om arbetstidens inverkan på hälsan på FFC:s webbplats. Mer information om hur arbetstiden påverkar hälsan och arbetsförmågan finns också på Arbetshälsoinstitutets webbplats (på finska).

Få arbetsplatser har kommit överens om extra ersättning

Det är kollektivavtalen som slår fast vilka lönetillägg eller andra ersättningar som ska betalas för nattarbete. Arbetstidslagen innehåller inga bestämmelser om ersättning för nattarbete.

Åtminstone hittills har de flesta arbetstagarna inte heller fått någon extra ersättning för nattarbete på grund av de stigande elpriserna. FFC:s enkät visar att man har avtalat om en sådan tilläggsersättning endast på några få arbetsplatser (17 %).

Läs mer om FFC:s enkät om de stigande elpriserna och nattarbete inom industrin (på finska).

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.