Arbetstiden handlar om mer än bara klockslaget – Nattarbete ökar risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och diabetes

Arbetstidsfrågor ses traditionellt som en del av produktiviteten – men de påverkar också i hög grad hälsan och arbetsförmågan. Arbetsplatserna borde beakta den nya information som finns om arbetstidens inverkan på hälsan, och omvandla den här kunskapen till praktiska lösningar.
15.03.2021 10:42
LÖNTAGAREN
Foto: Patrik Lindström

FFC:s färska arbetslivsbarometer (på finska) visar att nästan två tredjedelar (62 %) av medlemmarna i de FFC-anslutna fackförbunden utför skiftarbete eller periodarbete. Nästan en fjärdedel (23%) av medlemmarna utför åtminstone sporadiskt nattarbete. Siffrorna är högre än i de flesta andra europeiska länder. Liknande resultat har EU:s trepartsbyrå för förbättring av arbetsvillkor kommit fram till.

För en del människor lämpar sig skiftarbete och nattarbete ganska bra. De upplever inte den varierande dygnsrytmen som oskäligt besvärlig och de gillar till exempel vardagsledigheter och skifttillägg.

Riitta Työläjärvi är sakkunnigläkare på FFC

– Men för andra leder de varierande arbetstiderna till att de hela tiden har svårt att förena arbetsliv och fritid. Vissa lider också av så kallad jetlag, eftersom dygnsrytmen varierar så mycket på grund av till exempel nattskiften, säger Riitta Työläjärvi som är sakkunnigläkare på fackcentralen FFC.

Stressymptom, sömnstörningar och skadlig arbetsbelastning blir lätt en del av vardagen. Trötta arbetstagare löper också större risk att råka ut för olycksfall. Nästan hälften (47%) av de arbetstagare inom FFC:s branscher som jobbar natt upplever att jobbet belastar hälsan.

Mycket forskning om arbetstidens inverkan på hälsan

Arbetshälsoinstitutet har undersökt hur arbetstiden påverkar hälsan och följt internationell forskning. Det är klart att risken för i synnerhet långvarig sjukfrånvaro ökar för dem som gör överlånga arbetsskift, har kort tid mellan skiften eller utför nattarbete i stor utsträckning. Risken är speciellt stor för arbetstagare över 50 år.

– Nattarbete ökar också risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, cancersjukdomar, diabetes och missfall, påpekar Riitta Työläjärvi.

En god nyhet är däremot att olägenheterna och sjukfrånvaron på grund av obekväma arbetstider minskar om man tar i bruk gemensam planering av arbetsskiften, alltså ger de anställda en möjlighet att påverka sina skift. De skiftarbetare som svarade på FFC:s arbetslivsbarometer och berättade att de kan påverka skiftarrangemangen i mycket stor utsträckning, upplevde rentav mindre belastning än genomsnittet för alla de som svarade på barometern.

– Arbetstagarna mår bättre när de kan delta i planeringen av sina egna arbetstider. Man förhandlar om skiften på arbetsplatsen och anpassar dem enligt arbetstagarnas önskemål och behov.

FFC:s arbetslivsbarometer visar att drygt hälften (54 %) av de arbetstagare som jobbar skift kan påverka sina arbetsskift i stor eller ganska utsträckning. Tyvärr betyder det här samtidigt att nästan hälften (46 %) har endast små påverkningsmöjligheter eller inga påverkningsmöjligheter alls.

Det finns alltså ett stort behov av att utveckla den inkluderande arbetstidsplaneringen på arbetsplatserna. Det är en god idé för arbetsgivaren att först komma överens om de allmänna spelreglerna med förtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktige. Därefter kan arbetstagarna delta i planeringen av sina egna arbetsskift, så att arbetstiderna kan beakta arbetstagarnas livssituation, hälsotillstånd och inre rytm.

Det finns möjligheter till gemensam planering på de flesta arbetsplatserna, när man fördomsfritt börjar leta. De flesta arbetstagare orkar bättre om arbetsplatsen tar i bruk en modell med snabbt framåtroterande skift, och tillräckligt lång tid mellan skiften.

– Man borde inte jobba mer än två eller tre nattskift i följd. För gravida borde nattskiften vara frivilliga och de gravida som vill göra nattskift borde jobba högst en natt per vecka, säger Työläjärvi.

Företagshälsovården hjälper till att upprätthålla arbetsförmågan

Företagshälsovårdens lagstadgade uppgift är att bedöma hur sunda och säkra arbetsförhållandena är, samt ge handledning, rådgivning och stöd för att upprätthålla arbetsförmågan. Arbetstidsfrågor är en del av det här, vilket betyder att alla arbetstagare har rätt till de tjänsterna oberoende av det närmare innehållet i avtalet om företagshälsovård.

– Om arbetstagaren har en redan konstaterad sjukdom som påverkas av oregelbundna arbetstider eller nattarbete, måste man alltid tillsammans med företagshälsovården bedöma hur olägenheterna kan minimeras och om det finns ett behov av att ändra arbetstiderna, betonar Työläjärvi.

Nattarbete nämns uttryckligen i förordningen om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild risk för ohälsa. Förordningen slår fast att arbetstagare som börjar utföra uppgifter som innehåller nattarbete först ska genomgå hälsoundersökning och få individuell rådgivning för att minska den belastning som nattarbetet innebär. Hälsoundersökningar ska vid behov också göras senare.

– När arbetsförhållandena utreds ska företagshälsovården beakta den inverkan som skiftarbete och nattarbete har på hälsan och arbetsförmågan.

Läs mer på Arbetshälsoinstitutets webbplats: Nya forskningsdata om skiftarbetets hälsopåverkningar – forskarna uppdaterade sina rekommendationer

FFC:s arbetslivsbarometer innehåller också goda nyheter – skiftarbetarnas möjligheter att påverka sina skift har ökat. För två år sedan kunde 13 procent påverka sina skift i mycket stor utsträckning, men nu är andelen 19 procent. Det här visar att det ingalunda är omöjligt att värna om arbetstagarnas arbetsförmåga på ett sätt som gynnar båda parterna. FFC:s mål är att den positiva utvecklingen ska fortsätta, så att största delen av arbetstagarna i framtiden kan påverka sina egna skift så mycket som möjligt.

Bekanta dig med FFC:s arbetslivsbarometer (på finska)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.