Förtroendemännen gör arbetslivet rättvisare – De löser problem och hjälper till att utveckla arbetsplatsen

Förtroendemannen ger stöd och trygghet åt arbetstagarna samt samarbetar med arbetsgivaren för att utveckla arbetsplatsen. Om det inte fanns några förtroendemän skulle det finländska arbetslivet vara orättvisare.
29.09.2021 12:31
LÖNTAGAREN
Det finns ungefär 40 000 förtroendemän inom de FFC-anslutna fackförbunden. Foto: iStock

De fackliga förtroendemännen är kunniga mångsysslare som har flera roller på arbetsplatsen. De företräder arbetstagarna i förhandlingar med arbetsgivaren samt deltar i arbetet med att utveckla arbetsplatsen. Om det uppstår problem på jobbet ger förtroendemännen råd och hjälper arbetstagarna. Förtroendemännen ser också till att nya arbetstagare informeras om fackets verksamhet och blir erbjudna medlemskap i det fackförbund som representerar arbetstagarna.

Förtroendemännen har till uppgift att ingripa om en enskild arbetstagare behandlas orättvist eller om arbetstagarna upplever att det finns något problem på arbetsplatsen. Därtill jobbar förtroendemännen för att skapa och upprätthålla förtroende mellan arbetstagarna och arbetsgivaren.

Också arbetsgivarna gagnas av att det finns förtroendemän på arbetsplatserna. Till förtroendemännens uppgifter hör att samarbeta med arbetsgivaren för att se till att kollektivavtalet följs och man snabbt och rättvist kan reda ut de meningsskiljaktigheter som uppstår på arbetsplatsen.

Därför är det märkligt att vissa arbetsgivare verkar vilja göra sig av med förtroendemännen. De här arbetsgivarna försöker övertyga sin personal om att det lönar sig att avtala om anställningsvillkoren direkt med arbetsgivaren utan en förtroendeman som "mellanhand".

Syftet med det här agerandet är att splittra leden på arbetstagarsidan, när varje arbetstagare ska förhandla om sina egna anställningsvillkor och lösa meningsskiljaktigheter på tumanhand med den egna chefen. Agerandet kan också handla om att arbetsgivarna helt vill göra sig av med de kollektivavtal där man avtalar om anställningsvillkoren, för att i stället kunna diktera villkoren på arbetsplatsen.

Facket, kollektivavtalet och förtroendemannen bildar en helhet

Inom de FFC-anslutna fackförbunden finns sammanlagt omkring 40 000 förtroendemän. Det skulle finnas plats för många fler på arbetsplatserna, för tyvärr saknar många arbetsplatser en förtroendeman. De arbetsplatser som saknar förtroendemän är ofta små eller sådana där omsättningen bland arbetstagarna är stor.

Förtroendemännen representerar förutom arbetstagarna också fackförbundet i den egna branschen. Det är de arbetstagare som är medlemmar i fackförbundet som väljer förtroendemannen. Fackförbunden utbildar sina förtroendemän och i svåra situationer kan förtroendemännen vända sig till fackförbundet för att be om hjälp av förbundets personal.

Fackförbundet, kollektivavtalet och förtroendemannen bildar en helhet där alla tre bitar behövs för att helheten ska fungera på bästa möjliga sätt. Fackförbunden förhandlar fram kollektivavtal som slår fast de anställningsvillkor som ska gälla i branschen. I kollektivavtalen avtalar parterna också om många frågor som påverkar förtroendemännens ställning, såsom rätten till information och utbildning samt till exempel hur mycket arbetstid som får användas för uppdraget. Om det inte finns något kollektivavtal är det mycket svårare att komma överens om dessa frågor.

Vill du att det på din arbetsplats ska finnas en personalrepresentant som är insatt i förhållandena på arbetsplatsen samt kollektivavtalet och de andra avtal och föreskrifter som gäller? I så fall gör du klokt i att bli medlem i det fackförbund som representerar arbetstagarna i din bransch, och tillsammans med de andra arbetstagarna på arbetsplatsen välja en förtroendeman.

Det är också viktigt att komma ihåg att arbetstagarna alltid har rätt att välja en förtroendeman. Arbetsgivaren kan inte förhindra det.

Läs mer om avtalandet i det finländska arbetslivet

Läs också Karoliina Huovilas blogginlägg om förtroendemännens roll (på finska)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.