FFC:s styrelse: Vi eftersträvar en mer ambitiös klimatpolitik

FFC är bekymrat över följderna av klimatförändringen och över att den internationella klimatpolitiken inte räcker till. När ambitionsnivån höjs måste man se till att övergången är rättvis, så att folkets stöd för klimatåtgärderna stärks.
04.03.2019 12:56
FFC
Solpaneler installeras i Rosendal i Vanda. Foto: Roni Rekomaa / Lehtikuva

FFC:s styrelses linje är att Finland måste vara koldioxidneutralt före år 2050.

Jarkko Eloranta är ordförande för FFC.

– Finland och EU bör sträva efter att skärpa målet för hur mycket utsläppen ska minska före år 2030, från det nuvarande målet 40 procent till 55 procent, berättar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Övergången till ett samhälle med nollutsläpp innebär stora förändringar i det dagliga livet, men också på arbetsplatserna.

– För att ambitionsnivån inom klimatpolitiken ska kunna höjas behövs rättvisa och trygghet för arbetstagarna. Omställningen får inte leda till att inkomstskillnaderna ökar, och arbetstagarna måste vara delaktiga i arbetet med att uppfylla målet.

Som en del av sina energi- och klimatpolitiska målsättningar föreslår FFC:s styrelse att nästa regering ska tillsätta en energi- och klimatstrategisk arbetsgrupp på bred bas, för att se till att FN:s klimatavtal från Paris verkställs. Arbetsgruppens uppdrag skulle vara att sammanställa en branschspecifik vägkarta, där man bedömer de krav som klimatpolitiken ställer på varje sektor.

Enligt Jarkko Eloranta skulle vägkartan göra det möjligt att bedöma vilka följder kampen mot klimatförändringen har för teknologin, beskattningen och sysselsättningen.

– För att undvika eventuella negativa effekter behövs bland annat mer omskolning, fortbildning och examensinriktad fortbildning. En förutsättning för att vi ska kunna försäkra oss om att det också i fortsättningen finns ett brett stöd för en ambitiös klimatpolitik bland folket, är att vi i god tid uppmärksammar effekterna på sysselsättningen och inkomstfördelningen, samt behoven av nytt kunnande.

I FFC:s klimatmål är en fungerande och effektiv utsläppshandel också i fortsättningen det främsta verktyget för att skära ner utsläppen av växthusgaser. Dessutom kan växthusgaserna på EU-nivå minskas genom bindande åtgärder för att förbättra energieffektiviteten samt genom att öka användningen av förnyelsebara energikällor och kärnkraft.

Det är osäkert om det inom en snar framtid går att slå fast ett globalt pris på koldioxid. Därför föreslår FFC att Finland ska sträva efter att införa koldioxidtullar på EU-nivå. Tullarna skulle kunna sporra det internationella samfundet att uppnå målen i klimatavtalet.

– Avsikten med koldioxidtullarna är också att förhindra koldioxidläckage. Koldioxidtullarna borde riktas mot ett begränsat antal energiintensiva produkter, det vill säga de branscher där risken för koldioxidläckage är störst. Koldioxidtullarna skulle inte gälla länder som har ett trovärdigt system för att prissätta utsläpp, och därför skulle tullarna inte heller utgöra ett hinder för den internationella handeln, konstatar ordförande Jarkko Eloranta.

Läs mer: FFC:s energi- och klimatpolitiska målsättningar (på finska)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.