FFC:s arbetslivsbarometer: Bättre arbetsförhållanden ger positivare inställning till ny teknologi på arbetsplatsen

När förhållandena på arbetsplatsen är goda, är det också lättare att ta i bruk ny teknologi. Det visar FFC:s arbetslivsbarometer. Det verkar inte som om arbetsuppgifterna skulle ha minskat märkbart på grund av ny teknologi.
17.05.2018 09:58
FFC
Teknologin kan leda till att enskilda arbetsuppgifter uppstår, försvinner eller förändras. Foto: iStock/Gorodenkoff

Av de som arbetar i goda arbetsförhållanden upplever 25 procent att ibruktagandet av ny teknologi enbart har varit en positiv sak, jämfört med 9 procent som enbart har negativa erfarenheter. Av dem som arbetar i dåliga eller rätt dåliga arbetsförhållanden är det däremot endast 6 procent som enbart har positiva erfarenheter av ny teknologi, medan 38 procent enbart har negativa erfarenheter. Det visar en enkät bland medlemmarna i de FFC-anslutna fackförbunden.

Hur arbetstagarna upplever följderna av ibruktagandet av ny teknologi

FFC:s utvecklingschef Juha Antila betonar att arbetsplatserna själva kan avgöra hur väl de lyckas ta i bruk ny teknologi.

– Om arbetsförhållandena på arbetsplatsen förbättras, så blir också inställningen till ny teknologi positivare. Resultaten stärker uppfattningen om att det finns en klar ödesgemenskap mellan arbetshälsan och arbetsproduktiviteten. 

Arbetsförhållandena påverkar mottagligheten för ny teknologi i högre grad än vad arbetstagarens bransch, ålder eller kön gör. Arbetstagare som är 30 år eller yngre har bättre erfarenheter av teknologi än vad äldre arbetstagare har, män har en positivare inställning till ny teknologi än vad kvinnor har, och inom industrin verkar ibruktagandet av ny teknologi lyckas bättre än inom andra branscher.

Den nya teknologin har inte märkbara effekter på sysselsättningen

Det är vanligt med teknologiska förändringar inom FFC:s branscher. Nästan hälften (48 %) av dem som svarade på arbetslivsbarometern berättade att de har tagit i bruk ny teknisk utrustning i det egna arbetet under de senaste åren.

Av de arbetstagare som jobbar på arbetsplatser där man har tagit i bruk ny teknologi berättade tre fjärdedelar (74 %) att deras egna arbetsuppgifter inte har övertagits av maskiner, automater, robotar eller annan ny teknologi. Endast 4 procent av arbetstagarna uppgav att deras egna arbetsuppgifter i märkbar grad har övertagits av maskiner, medan 22 procent uppgav att maskinerna till en viss grad har tagit över deras arbetsuppgifter.
 
Motsvarande resultat framkom också i samband med FFC:s förtroendemannapanel i mars. I den enkäten bedömde 72 procent av förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige att ibruktagandet av ny teknologi inte har påverkat sysselsättningen.

Juha Antila är utvecklingschef på FFC.

– Teknologin kan leda till att enskilda arbetsuppgifter uppstår, försvinner eller förändras. Men åtminstone hittills har det inte varit speciellt vanligt att hela arbetsplatser försvinner som en direkt följd av att ny teknologi tas i bruk. Att tunga eller farliga arbetsuppgifter försvinner är ofta en bra sak och kan leda till att arbetet känns mer meningsfullt, konstaterar Juha Antila.

För arbetslivsbarometern intervjuades 1 202 medlemmar i de FFC-anslutna fackförbunden. Intervjuerna gjordes per telefon i februari och mars 2018. Kvaliteten på arbetsförhållandena utvärderades med hjälp av Måttstocken på ett gott arbete, som FFC har utvecklat och som används för att bedöma både hur bra arbetstagarna har det inom vissa grundläggande arbetslivsfrågor, och hur det väl det dagliga arbetet löper.

Delrapporten om ny teknologi ingår i FFC:s fyraåriga projekt Möjligheternas tid. Den här våren ligger fokus på hur artificiell intelligens och annan ny teknologi påverkar arbetstagarna inom FFC:s branscher.

Tidigare i maj publicerade FFC en förtroendemannaenkät om ibruktagandet av ny teknologi, och i juni kommer FFC att publicera en rapport som baserar sig på temaintervjuer med arbetstagare, där man tittar närmare på hur ibruktagandet av smart teknologi påverkar innehållet i arbetet.

FFC:s arbetslivsbarometer, delrapporten om hur ny teknologi påverkar löntagarna inom FFC:s branscher (på finska)

Läs också:

FFC:s förtroendemannaenkät: Det är sällan arbetstagarna får säga sitt när arbetsgivaren skaffar ny teknologi till arbetsplatsen

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.