Enkät: Det är vanligt med lokala avtal om arbetstider, men ofta saknas möjligheten att frivilligt jobba deltid

Arbetstagarna är allt mer intresserade av att jobba deltid. Två tredjedelar av förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige inom FFC berättar att det på den egna arbetsplatsen finns arbetstagare som vill övergå till deltidsarbete.
29.06.2022 06:30
FFC
Foto: Gorilla

Det är inte alltid arbetstagarna får jobba deltid trots att de själva vill det. Av de förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige som svarade på fackcentralen FFC:s enkät berättar 67 procent att det inte har varit möjligt för arbetstagare att frivilligt övergå till deltidsarbete, eller att det har varierat från fall till fall.

– Om arbetslivskvaliteten förbättras, blir det bland annat lättare att tackla bristen på arbetskraft. Därför är det beklagligt att arbetsgivarna motsätter sig den här typen av arrangemang. Enligt vår erfarenhet är arbetstagarna oroade över hur de ska orka i arbetslivet ända till pensioneringen, säger Karoliina Huovila som är arbetsmarknadschef på FFC.

Vanligast är det att arbetstagare inom den offentliga sektorn vill övergå till att jobba deltid. Där bedömer 78 procent av de förtroendevalda att det finns arbetstagare på den egna arbetsplatsen som vill övergå till deltidsarbete. Inom industrin är motsvarande siffra 59 procent, inom den privata servicesektorn 66 procent och inom transportbranschen 67 procent.

Enligt förhandsuppgifter från FFC:s arbetslivsbarometer vill 69 procent av arbetstagarna förkorta sin arbetstid, om den förkortade arbetstiden kompenseras åtminstone delvis genom lön eller någon slags ersättning från samhället. Mer än var tionde arbetstagare skulle ändå vara beredd att förkorta sin arbetstid också utan kompensation.

– På arbetsplatserna finns ett uppenbart behov av modeller som gör det lättare för arbetstagarna att orka i arbetslivet. En sådan modell håller vi som bäst på att utveckla också vid FFC, säger Karoliina Huovila.

Avtal om arbetstider är en av de vanligaste formerna av lokala avtal. Av de förtroendevalda inom FFC:s branscher har 45 procent ingått lokala avtal om arbetstider.

De arbetsgivare som inte tillåter frivilligt deltidsarbete ingår oftare lokala arbetstidsavtal än andra arbetsgivare. Med andra ord är det de arbetsgivare som inte vill beakta arbetstagarnas önskemål som är mest intresserade av att avtala lokalt.

– Även om man avtalar lokalt om arbetstiderna, så avtalar man knappt alls om möjligheten för arbetstagarna att frivilligt förkorta sin arbetstid. Man kanske inte ens överväger den här möjligheten, konstaterar Karoliina Huovila.

Möjligheten att påverka sina arbetstider hör till det moderna arbetslivet

Mer än hälften (51 %) av de förtroendevalda som har ingått lokala arbetstidsavtal anser att förhandlingarna har löpt varierande eller mestadels dåligt. Inom transportbranschen är 60 procent av de förtroendevalda av den här åsikten. Motsvarande siffra inom industrin är 57 procent.

Om arbetsgivaren förhåller sig positivt till arbetstagarnas önskemål om deltidsarbete, löper de lokala förhandlingarna oftast bra. Om arbetsgivaren inte tillåter frivilligt deltidsarbete löper förhandlingarna oftast dåligt eller varierande.

– Ofta är det speciellt arbetstagare över 55 år som berättar att de vill förkorta sin arbetstid för att se till att de orkar i arbetslivet. Men möjligheten att påverka arbetstiderna är viktig också för unga och arbetstagare med familj, säger Karoliina Huovila.

Hon betonar att det i det moderna arbetslivet hör till att man har en möjlighet att påverka sina egna arbetstider, hur långa arbetspass man har och när man jobbar. Många vill ha flexibilitet för att smidigare kunna kombinera livets olika delområden. Arbetsgivarna vinner å sin sida på att arbetstagarna är engagerade och orkar bättre.

FFC:s enkät om lokala avtal om arbetstider (på finska) besvarades av 1060 förtroendevalda i månadsskiftet maj–juni.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.